Ekspresja jako jeden ze sposobów bycia podmiotu w świecie Heideggerowskie (i nie tylko) inspiracje

Abstrakt

Podmiot dzisiejszej cywilizacji. Kim jest? Czy może istotą najszczodrzej obdarzoną przez naturę, posiadającą cechy znamienne tylko dla niej, stawiające ją ponad innymi bytami, autonomiczną i suwerenną? Czy może jest wciąż rozwiązywanym problem? Czy jest to autonomicznie realizująca się jednostka? Czy może jednostka negocjująca bądź walcząca z tożsamościami, jakie nakłada na nią kultura, w której funkcjonuje? Co umożliwia poznanie podmiotu? Czy sam fakt obecności w świecie, czy może jego bytowanie? „Pan bytu”? Czy „Pasterz bycia”? Oto pytania, które wciąż angażują wyobraźnię, umysły nie tylko filozofów, ale i pedagogów, psychologów, socjologów. Pytania te mają swoje źródło w różnych tradycjach: humanistycznej i posthumanistycznej – przestrzeniach „umeblowanych” różnymi postaciami.

Pdf

Bibliografia

Adamska-Staroń, M., Piasecka, M., Łukasik, B. (2007). Inny sposób myślenia o edukacji. Metaforyczne narracje. Kraków 2007.

Folkierska, A. (2008). Pytanie o podmiot. Między Heideggerem i Hessenem. Forum Oświatowe. Studia z posthumanistycznej filozofii podmiotu, numer specjalny.

Heidegger, M. (1977). Czas światoobrazu. K. Wolicki (tłum.). W: M. Heidegger. Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. K. Michalski (wybór, oprac. i wstęp). Warszawa.

Heidegger, M. (1978). Koniec filozofii i zadanie myślenia W: M.J. Siemek (red.). Drogi współczesnej filozofii. K. Michalski (tłum.). Warszawa.

Heidegger, M. (1995a). Czym jest metafizyka? Wprowadzenie. K. Wolicki (tłum.). W: M. Heidegger. Znaki drogi (różni tłum.). Warszawa.

Heidegger, M. (1995b). List o humanizmie. J. Tischner (tłum.). W: M. Heidegger, Znaki drogi. S. Blandzi i in. (tłum.). Warszawa.

Heidegger, M. (2002). Przezwyciężenie metafizyki. W: M. Heidegger, Odczyty i rozprawy. J. Mizera (tłum.). Kraków.

Kmita, J. (1982). O kulturze symbolicznej. Warszawa.

Kruszelnicki, M. (2008a), Inspiracje Heideggerowskie we współczesnym antyhumanizmie. Forum Oświatowe. Studia z posthumanistycznej filozofii podmiotu, numer specjalny.

Kruszelnicki, M. (2008b). Po humanizmie. Miraże podmiotowości (zarys problematyki). Forum Oświatowe. Studia z posthumanistycznej filozofii podmiotu, numer specjalny.

Kwaśnica, R. (1992). O dwóch wersjach pytania o przedrozumienie. Do pedagogiki naukowej pedagogów z marginesu W: J. Rutkowiak (red.). Pytanie. Dialog, Wychowanie. Warszawa.

Lynch, D. (2007). W pogoni za wielką rybą. Medytacje, świadomość i tworzenie. J. Kozłowski (tłum.). Poznań.

Łukasik, B. (2009). Od przekazu wiedzy do uczenia samodzielności poznawczej i egzystencjalnej W: A. Gofron, M. Adamska-Staroń (red). Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana. Kraków.

Michalski, K. (1978). Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa.

Nagórko, A. (2007). Zarys gramatyki polskiej. Warszawa.

Tischner, J. (1993). Myślenie według wartości. Kraków.

Vattimo, G. (2006). Koniec nowoczesności. M. Surma-Gawłowska (tłum.). A. Zawadzki (wstęp). Kraków.