Immersing oneself in the world of Rock to act. Implications for educational practice
pdf (English)

Słowa kluczowe

edukacja
edukowanie przez rockowe utworye utwory
rock
kompetencje

Abstrakt

Artykuł wpisuje się w obszar badań nad edukacyjnymi kontekstami kultury popularnej. Jest głosem w dyskusji koncentrującej się wokół możliwych sposobów wykorzystania rockowych utworów w edukacji formalnej, w tym w edukacji akademickiej na kierunku pedagogika, wokół interpretatywnego uczestnictwa w kulturze. Prezentowane w niniejszym artykule wyniki badań własnych (ich fragment) pokazują, że refleksyjne zanurzanie się w rockowy świat, edukowanie przez utwory rockowe inspiruje do różnego rodzaju działań ukierowanych na samorozwój, sprzyja rozwijaniu, potrzebnych w zmieniającym się świecie, kompetencji, m.in. formułowania i wyrażania własnych myśli, przekonań, krytycznego myślenia czy konstruktywnego dialogu, przedstawiania i rozumienia różnych punktów widzenia, jak również doceniania znaczenia twórczego wyrażania myśli, doświadczeń i uczuć za pomocą różnorodnych środków przekazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych i wizualnych oraz literatury.

https://doi.org/10.16926/pe.2023.16.10
pdf (English)

Bibliografia

Adamska-Staroń, M. (2018). Edukacyjne konteksty rockowych narracji. Perspektywa teoretyczno-badawcza. Warszawa: Difin.

Adamska-Staroń, M. (2020). Rock narratives as space for co(being). The research report. Podstawy Edukacji. Dyskusje wokół kultury popularnej jako edukacyjnej przestrzeni, 13, 129–145.

Burszta, W. Rychlewski, M. (2003). A po co nam rock. Między duszą a ciałem. Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl.

Bonowicz, W. (2012). Alfabet Tischnera. Kraków: Znak.

Gadamer, H.G. (1979). Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane. Warszawa: PIW.

Gadamer, H.G. (1985). Hermeneutyka a filozofia praktyczna. Studia Filozoficzne, 1, 21–30.

Gadamer, H.G. (1993). Prawda i metoda. Kraków: Inter esse.

Geertz, C. (2003). Opis gęsty – w stronę interpretatywnej teorii kultury. In:

M. Kempny, E. Nowicka (eds.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej (pp. 35–58). Warszawa: PWN.

Goban-Klas, T. (1999). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu. Warszawa–Kraków: PWN.

Gromkowska-Melosik, A. (2015). Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.

Habermas, J. (1983). Teoria i praktyka. Warszawa: PIW.

Heidegger, M. (1994). Bycie i czas. Warszawa: PWN.

Idzikowska-Czubaj, A. (2006). Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Idzikowska-Czubaj, A. (2011). Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Jakubowski, W. (2006). Edukacja w świecie kultury popularnej. Kraków: Impuls.

Jakubowski, W. (2021). Edukacja w popkulturze – popkultura w edukacji (szkice z pedagogiki kultury popularnej). Kraków: Impuls.

Maslow, A.H. (1975). Maslow The Farther Reaches of Human Nature. New York: The Wiking Press.

Melosik, Z. (2019). Pasja i tożsamość naukowca. O władzy i wolności umysłu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Melosik, Z. (2010). Pedagogika kultury popularnej. In: B. Śliwerski (ed.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji (pp. 133–148). Vol. 4. Gdańsk: GWP.

Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Impuls.

Melosik, Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń–Poznań: Wydawnictwo Edytor.

Milerski, B. (2011). Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Chat.

Krüger, H.H. (2002). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk: GWP.

Kvale, S. (2004). InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2013). Narracyjne możliwości pedagogiki a kryzys kultury i wychowania. Forum Oświatowe, 3(50), 35–60.

Rychlewski, M. (2011). Rewolucja rocka. Semiotyczne wymiary elektrycznej ekstazy. Gdańsk: Oficynka.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF – Wiesław Łoś.

Pacek, S. (1987). Aspiracje samorealizacyjne uczniów dorosłych. Oświata Dorosłych, 1, 611–614.

Ricoeur, P. (1989). Język, tekst, interpretacja. Warszawa: PIW.

Sawicki, M. (1996). Hermeneutyka pedagogiczna. Warszawa: Semper.

Strauss, A., Corbin, J. (1994). Grounded Theory Methodology: An Overview. In: N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research (pp. 273–285). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Szahaj, A. (1994). Teksty na wolności – Strukturalizm, poststrukturalizm, postmodernizm. In: T. Kostryko (ed.), Dokąd zmierza współczesna humanistyka (pp. 167–177). Warszawa: Instytut Kultury.

Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP.

Tischner, J. (1990). Praca słowna. Solidarność Małopolska, 43.

Tischner, J. (2005). Idąc przez puste Błonia. Kraków: Znak.

Tischner, J. (1978). Fenomenologia spotkania. Analecta Cracoviensia, 10, 73–98.

Netography

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=LT [Retrieved September 9, 2023].

http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/151 [Retrieved September 9, 2023].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Podstawy Edukacji