Rockowe narracje przestrzenią odkrywania i rozumienia samego siebie. Ku zrównoważonemu rozwojowi
Pdf

Słowa kluczowe

edukacja
rockowe ekspresje
autorefleksja
samopoznanie
samodoskonalenie
zrównoważony rozwój

Abstrakt

Artykuł jest głosem w dyskusji skoncentrowanej wokół edukowania przez rockowe ekspresje. Publikacja ma na celu zapoznanie Czytelnika z określoną propozycją edukacyjną, pokazanie, że muzyka rockowa kryje w sobie edukacyjny potencjał, a nie tylko angażuje konsumpcyjnie – na komercyjnych zasadach (jak chcą niektórzy), oraz włączenie Czytelnika w dyskusję nad zaprezentowanym sposobem bycia edukacji. Tekst jest również zaproszeniem do interpretacji własnej przedstawionych w artykule prac studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w których uzewnętrznili oni edukacyjne sensy rockowych ekspresji. W moim przekonaniu prezentowany sposób bycia edukacji nie tylko pozwala na włączenie młodych ludzi w pedagogiczną autokreację, ale także pozwala nauczycielom na doświadczanie wraz nimi tej niecodziennej wędrówki, wędrówki inspirującej do autorefleksji, odkrywania samego siebie, do ruchu ku „byciu czymś więcej”, „ku zrównoważonemu rozwojowi”. Świadome zgłębianie tej rockowej przestrzeni, poszukiwanie jej edukacyjnych sił, zaangażowana peregrynacja jej zakątków sprawia, że człowiek przestaje być li tylko obserwatorem, a staje się uczestnikiem, „interpretatorem doświadczenia”, interpretatorem tekstów kultury (wydarzeń, zjawisk, wytworów itp.). Odkrywanie owego muzycznego świata w ramach edukacyjnych spotkań ma więc sens. Pozostawione w artykule przestrzenie niedookreślone, kwestie otwarte, niedokończone, czy też nierozstrzygnięte mają zagadywać, zachęcać do zadawania pytań, w szerszym, filozoficznym kontekście.

https://doi.org/10.16926/pe.2016.09.08
Pdf

Bibliografia

Ablewicz, K. (2003). Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium Sytuacji Wychowawczych. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Adamska-Staroń, M., Piasecka, M., Łukasik, B. (2007). Inny sposób myślenia o edukacji. Metaforyczne narracje. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Adamska-Staroń, M. (2008). W poszukiwaniu wiedzy o wychowaniu. W: A. Gofron, M. Piasecka (red.), Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.

Adamska-Staroń, M. (2009). Edukacja – Inspiracja – Tworzenie. W: K.J. Szmidt, W. Ligęza (red.), Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wsparcie. Kraków: Ośrodek Twórczej Edukacji „Kangur”.

Adamska-Staroń, M. (2010). Człowiek w świecie kultury popularnej. W: D. Hejwosz, W. Jakubowski (red.), Kultura popularna – Tożsamość – Edukacja. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Adamska-Staroń, M. (2012). O edukacyjnym potencjale X Muzy. W: L. Preuss- -Kuchta, E. Murawska (red.), Relatywizowanie w edukacji. Wybrane ujęcia. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Adamska-Staroń, M., Łukasik, B. (2012). Hermeneutyka pedagogiczna jako orientacja metodologiczna. W: A. Gofron, A. Kozerska (red.), Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Adamska-Staroń, M. (2014). Edukowanie przez sztukę sposobem na doskonalenie jakości życia. W: A. Wudarski (red.), W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne. Frankfurt nad Odrą – Częstochowa – Osnabruck: Wydawnictwo AJD.

Biłos, E. (2000). Ku nauczaniu personalistycznemu. Częstochowa: WSP Częstochowa.

Brühlmeier, A. (1993). Edukacja humanistyczne. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. (przeł. J. Doktór). Warszawa: PAX.

Burszta, W. (1998). Antropologia kultury. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Cutler, C. (1999). O muzyce popularnej. Pisma teoretyczno-krytyczne. (przeł. I. Socha). Kraków: Zielona Sowa.

Dilthey, W. (2004). Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych. (przeł. E. Paczkowska-Łagowska). Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Dorobek, A. (2001). Rock – problemy, sylwetki, konteksty (szkice z estetyki i socjologii rocka), Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „Świadectwo”.

Dudziuk, M., Szczepańska, S. (2009). Filmowanie jest filozofowaniem. Melee, Kwartalnik filozoficzno-kulturalny, 5.

Folkierska, A. (1995). Kształcąca funkcja pytania. Perspektywa hermeneutyczna. W: J. Rutkowiak (red.), Odmiany myślenia o edukacji, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Heidegger, M. (1994). Bycie i czas, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakubowski, W. (2006). Edukacja w świecie kultury popularnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Leppert, R. (1996). Potoczne teorie wychowania studentów. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Łukasik B. (2013). Edukacja akademicka przestrzenią wdrażania studenta do poznawczej i egzystencjalnej autonomii. W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, t. 22. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.

Macan, E. (2001). Progresywny urock. (tłum. M. Majchrzak). Toruń: C&T.

Maritain, J. (1988). Pisma filozoficzne. Kraków: SIW Znak.

Melosik, Z., (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń – Poznań: Edytor.

Melosik, Z. (2010). Pedagogika kultury popularnej. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 4. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Melosik, Z. (2011). Kultura, akademia i edukacja – modernistyczne/ postmodernistyczne interpretacje. Przegląd Pedagogiczny, 1.

Melosik, Z. (1996). Rap, walka o znaczenia i pedagogika. Kultura Współczesna, 1–2.

Michalak, M. (2011). Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Michalski, K. (1978). Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa: PIW.

Milerski, B. (2005). Pedagogika kultury. W: Z. Kwieciński, B Śliwerski (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1. Warszawa: PWN.

Milerski, B. (2011). Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Chat.

Mounier, E. (1964). Wprowadzenie do egzystencjalizmów. Warszawa: Wydawnictwo Znak.

Muszyńska, M. (2005). Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów. Toruń: Wydawnictwo.

Niżnik, J. (1991). Potoczność jako kategoria teoretyczna W: A. Jawłowska (red.), Kategorie potoczności. Źródła filozoficzne i zastosowania teoretyczne, Warszawa: Instytut Kultury.

Piquemal, M. (2011). Bajki filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo Muchomor.

Rubacha, K. (2005). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1. Warszawa: PWN.

Rychlewski, M. (2011). Rewolucja rocka. Semiotyczne wymiary elektrycznej ekstazy. Gdańsk: Oficynka.

Sloboda, J. (2005). Dźwięki a istota muzyki: dylematy badaczy muzycznych emocji. (przeł. H. Grzegołowska-Klarkowska). W: M. Chmurzyńska (red.), Wyzwania i możliwości psychologii muzyki w ujęciu Johna A. Slobody. Warszawa: Akademia Muzyczna im. F. Chopina.

Siwak, W. (1993). Estetyka rocka. Warszawa: Wyd. Naukowe Semper.

Such, J. (1986). Szkice o dialektyce. Warszawa: KiW.

Sztylka, A. (1999). Jak stawać się humanistą? Warszawa: Wydawnictwo Instytut Technologii Eksploatacji.

Śliwerski, B. (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Śliwerski, B. (2011). Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Tarnowski, J. (2005). Pedagogika egzystencjalna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Warszawa: PWN.

Tischner, J. (1992). Boski młyn, Kraków: Oficyna Podhalańska: Secesja.

Tischner, J. (2012). Filozofia dramatu, Kraków: Wydawnictwo „Znak”.

Tischner, J. (red.). (1989). Filozofia współczesna. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.

Tischner, J. (1990). Praca słowna. Solidarność Małopolska, 43.

Tischner, J. (1996). Droga Sokratesa i perć Sabały. Uwagi o filozofii wychowania. Miesięcznik Znak, 498(11).

Tischner, J. (2005). Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.

Tischner, J. (1993). Poręcz zamiast miedzy. O nauczycielach i szkole, a także o partiach i wartościach z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Krystyna Strużyna. Głos Nauczycielski, 23.

Zeidler-Janiszewska, A. (1995). Szanse pedagogiki w ponowoczesnym świecie. W: Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń – Poznań: Edytor.

Zielińska-Kostyło, H. (2005). Pedagogika emancypacyjna, W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Warszawa: PWN.