Rodzic ucznia w dyskursie pedagogicznym

Abstrakt

Praca porusza problem analizy współpracy przebiegającej między szkołą a rodzicami uczniów, zwłaszcza w sytuacji, gdy trudności szkolne dziecka są wieloaspektowe i wymagają zaangażowania osób pełniących różne role szkolne. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie o funkcje podmiotowe rodziców w relacjach ze szkołą. Przedstawione wyniki badań dotyczą ukrytych założeń, jakie kryją się za wykluczaniem rodziców w praktyce edukacyjnej szkół publicznych.

Pdf

Bibliografia

Awdiejew, A. (1987). Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń. Kraków.

Awdiejew, A. (2004). Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków.

Dijk, T. van (2001). Dyskurs jako struktura i proces. G. Grochowski (tłum.). Warszawa.

Grzymała-Kazłowska, A. (2004). Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu. Kultura i Społeczeństwo, 1.

Janke, A.W. (2002). Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku: perspektywy zmiany społecznej w edukacji. Bydgoszcz.

Kalisz, R. (1993). Pragmatyka językowa. Gdańsk.

Kłoskowska, A. (1991). Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Wrocław.

Kwieciński, Z. (1990). Zmiana, rozwój i postęp w świadomości podmiotów edukacji. Wstęp do badań. Kwartalnik Pedagogiczny, 4.

Mendel, M. (1998). Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?. Toruń.

Mendel, M. (2001). Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej. Toruń.

Nęcki, Z. (1992). Komunikowanie interpersonalne. Wrocław – Warszawa – Kraków.

Opałek, K. (1974). Z teorii dyrektyw i norm. Warszawa.

Pożarowska, E. (1989). Współdziałanie w procesie interakcji dzieci w wieku przedszkolnym. Kwartalnik Pedagogiczny, 3.

Putkiewicz, E. (1990). Proces komunikowania się na lekcji. Analiza wypowiedzi nauczycieli i uczniów. Warszawa.

Putkiewicz, E. (1991). Dwa wzorce komunikowania się nauczyciela uczniami na lekcji – wzorzec autorytarny i współpracujący. W: J. Parafiniuk-Soińska (red.). Doskonalenie systemu komunikacji dydaktycznej, cz. I–II. Szczecin.

Searle, J. (1987). Czynności mowy: rozważania z filozofii języka. B. Chwedeńczuk (tłum.). Warszawa.

Segiet W. (1999). Rodzice – nauczyciele. Wzajemne stosunki i reprezentacje. Poznań.

Shugar, G.W. (1982). Interakcja, koordynacja linii działania i funkcjonowanie językowe. B. Mroziak (tłum.). Wrocław.

Siarkiewicz, E. (2000). Ostatni bastion, czyli jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola. Kraków.

Skowronek, B. (1999). O dialogu na lekcjach w szkole średniej. Kraków.

Szczepański, J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa.

Szmagalski, J. (1998). Przewodzenie małym grupom. Działanie grupowe. Warszawa.

Trutkowski, C. (2004). Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu. Kultura i Społeczeństwo, 1.

Ziembiński, Z., Zieliński, M. (1992). Dyrektywy i sposób ich wypowiadania. Warszawa.

Żłobicki, W. (2000). Rodzice i nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków.