Szkoła na krawędzi chaosu. Projekt możliwy?
Pdf

Słowa kluczowe

szkoła
chaos
krawędź chaosu
rozwój

Abstrakt

Tekst jest próbą nowego ujęcia działalności szkoły oraz zawiera opis modelu funkcjonowania tej instytucji na krawędzi chaosu. W tym celu zastosowana została koncepcja instytucji na krawędzi chaosu autorstwa S.L. Brown and K.M. Eisenhardt. Takie odczytanie szkoły, choć optymalne ze względu na jej funkcjonowanie, nie wydaje się jeszcze możliwe. Szkoły w Polsce nie są jeszcze gotowe na tak radykalną zmianę.

https://doi.org/10.16926/pe.2015.08.10
Pdf

Bibliografia

Bodanko, A. (2013). Czy teoria chaosu będzie wykorzystana w pedagogice? Nauczyciel i Szkoła, 1 (53), 43–54.

Brown, S.L., Eisenhardt, K.M. (1998). Competing on the Edge. Strategy as a structured chaos. Boston: Harvard Business School Press. http://dx.doi.org/10.1016/s0024-6301(98)00092-2.

Dudzikowa, M. (2004). Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dudzikowa, M. (2007). Pomyśl siebie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jaskulska, S. (2013). „Rytuał przejścia” jako kategoria analityczna. Przyczynek do dyskusji nad badaniem rytualnego oblicza rzeczywistości szkolnej. Studia Edukacyjne, 26, 79–98.

Klichowski, M. (2012). Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia się. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i znaczeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Krupski, R. (2010). Istota i krytyka koncepcji organizacji działającej na krawędzi chaosu. Zeszyty Naukowe WWSZiP, 14 (1), 5–12.

Krupski, R. (2014). Granica chaosu i tradycyjnego porządku (s. 17–25). W: A. Sopińska, S. Gregorczyk (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkołą Głowna Handlowa w Warszawie.

Melosik, Z., Szkudlarek, T. (2010). Kultura, tożsamość i edukacja migotanie znaczeń. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Motyl, K. (2014). O szkole jako fabryce nudy i śmiechu. Podstawy Edukacji. Trendy Cywilizacyjne, 7, 141–165.

Motyl, K. (2015a). Możliwości wykorzystania koncepcji komizmu Henriego Bergsona w badaniu codzienności szkolnej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński, 17. http://dx.doi.org/10.16926/rpu.17.24.

Motyl, K. (2015b). Strukturalizacja czasu uczniów. Przyczynek do badań nad czasem życia szkoły w ujęciu teorii analizy transakcyjnej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 24, 241–252. http://dx.doi.org/10.16926/p.2014.24.19.

Nalaskowski, A. (2002). Przestrzenie i miejsca szkoły. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Nalaskowski, A. (2013). Rozważania o chaosie i wychowaniu. Studia z Teorii Wychowania, 4, 2(7), 22–38.

Poznański, J. (2003). Filozoficzne aspekty teorii chaosu. Semina Scientiarum, 2, 9–20.

Sztumski, J. (1984). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Warszawa: PWN.

Tuohy, D. (2002). Dusza szkoły. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.