In the world of digital media. The role of information technology in Polish and Czech secondary education
pdf (English)

Słowa kluczowe

kompetencje nauczycieli
technologie informacyjne w edukacji
szkoła cyfrowa

Abstrakt

Szkoły publiczne mają podstawy do stworzenia nowej oferty zajęć multimedialnych. Każda szkoła powinna planować swój rozwój w oparciu o posiadane zasoby i kompetencje. Nadążanie za ciągle zmieniającą się rzeczywistością, a nie trzymanie się raz obranych kierunków, to droga do cyfrowej indywidualizacji szkoły. Tylko taki model szkoły pozwala na osiągnięcie korzystnych dla społeczeństwa efektów edukacyjnych na początku XXI wieku.
Rodzaje i zakresy proponowanych działań zależą od wymagań dotyczących sprzętu audiowizualnego, a także od kompetencji nauczycieli. Multimedia to połączenie kilku różnych sposobów przekazywania informacji w celu dostarczenia odbiorcom lepiej przygotowanej informacji.
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wykorzystania technologii informacyjnej w szkolnictwie ponadgimnazjalnym przez nauczycieli, które pokazują zakres wiedzy nauczycieli na temat edukacji medialnej młodzieży, poparcie dla tej edukacji oraz opinie na jej temat w szkole.
Zestawiono wybrane dwie szkoły średnie o podobnych kierunkach kształcenia w Polsce i w Czechach.
Szkoła powinna odgrywać główną rolę w systemie blended learning poprzez inicjowanie i umożliwianie kształcenia zdalnego (z wykorzystaniem wyposażenia pracowni - komputerów z dostępem do Internetu oraz wiedzy i umiejętności nauczycieli).

https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.18
pdf (English)

Bibliografia

Bednarek, J., (2002). Media w nauczaniu [Media in teaching]. Warszawa: MIKOM.

Bednarek, J., (2006). Multimedia w kształceniu [Multimedia in education]. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Białobłocki, T., Moroz, J., Nowina-Konopka M., (2006). Społeczeństwo informacyjne. Istota, problemy, wyzwania [Information society. Essence, problems, challenges]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Błeszyński, J., (2008). Alternatywne i wspomagające metody komunikacji [Alternative and auxiliary methods of communication]. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Bocheńska-Włostowska, K., (2012). Oswajanie E-edukacji. Trendy, (3), 90-96.

Dugdale, S., Elison, S., Davies, G., Ward, J., Jones, M., (2016). The use of digital technology in substance misuse recovery. Cyberpsychology. Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 10(4).

Elliott, E.M., (2005). Changing perspectives in early childhood education: Recasting the Reggio Emilia approach. Journal of Early Childhood Teacher Education, 25/2, pp. 153–163.

Frania, M., (2012). Rola edukacji medialnej w kształtowaniu postawy młodzieży licealnej wobec telewizyjnych przekazów reklamowych – wybrane aspekty [The role of media education in shaping the attitude of secondary school youth towards television advertising messages - selected aspects]. W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.): Cyberprzestrzeń i edukacja [Cyberspace and education]. Toruń: Adam Marszałek.

Gajda, J., (1989). Środki masowego przekazu w wychowaniu [Mass media in upbringing]. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Godzic, W., (2011). Rozdroża edukacji medialnej - szanse i zagrożenia [Crossroads of the media education - chances and threats]. W: T. Huk (red.): Media w wychowaniu dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły [Media in upbringing, didactics and management of school's educational information]. Kraków: Impuls.

Haspekian, M., (2014). Teachers practices and professional geneses with ICT. Electronic Journal of Mathematics & Technology, 8/1.

Huk, T., (2011). Media w wychowaniu, dydaktyce, oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły [Media in upbringing, didactics, and management of educational information at school]. Kraków: Impuls.

Karvankowa, P., Popjakowa, D., Vancura, M., Mladek, J., (2017). Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Switzerland: Springer

Kędzierska, B., (2005). Informatyczne kształcenie i doskonalenie nauczycieli [Computer-based education and teacher training]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Klobas, J.E., Clyde, L.A., (2000). Adults learning to Use the Internet: A longitudinal Study of Attitudes and Other Factors Associated with Intended Internet Use. Library and Information Science Research, 22/1, p. 5-34.

Kuźmińska-Sołśnia B., (2006). Nowe technologie informacyjne – szansą i zagrożeniem dla młodzieży szkolnej [New information technologies - a chance and a threat for school youth]. W: J. Morbitzer (red.): Komputer w edukacji: 16 ogólnopolskie sympozjum naukowe [Computer in education: 16th national scientific symposium]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

McCormick, R., Scrimshaw, P., (2001). Information and Communications Technology, Knowledge and Pedagogy. Education, Communication and Information, 1/1, pp. 37–57.

Mzyk, K., (2018). Kompetencje Współczesnego Nauczyciela [Competences of a Modern Teacher]. Z Klasą, (1), 7-11.

Pachociński, R., (2001). Technologia a oświata [Technology and Education]. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Palej, A., (2003). Miasta Cywilizacji informacyjnej [Cities of Information Civilization]. Kraków: Wyd. Impuls.

Prensky, M., (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9/5, pp. 1–6.

Siemieniecki, B., (2007). Media w pedagogice [Media in Pedagogy]. W: B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki [Media Pedagogy. Academic Handbook], t. I. Warszawa: PWN.

Sokołowski, M., (2010). Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania [Media Education. Hopes and disappointments]. Warszawa: Komandor.

Stankiewicz, M., (2005). Komputer w procesie kształcenia [Computer in the educational proces]. Dolnośląskie Ścieżki, (10), 74-80.

Winnicki,K.,(2009). E-learning w gimnazjum [E-learning in gymnasium]. W: A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, L. Rycielska (red.), Szkoła w dobie Internetu [School in the age of Internet]. Warszawa: PWN.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Podstawy Edukacji