Humor jako kategoria badawcza w pedagogice

Abstrakt

Artykuł analizuje humor jako zjawisko niezwykle ważne w jednostkowym i społecznym życiu człowieka. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę podjęcia badań nad tym zjawiskiem. W tekście przedstawiono definicje komizmu, humoru i poczucia humoru oraz związki między tymi pojęciami; scharakteryzowano główne teorie wyjaśniające fenomen komizmu oraz przybliżono zjawisko humoru w rzeczywistości szkolnej.

Pdf

Bibliografia

Askildson, L. (2005). Effects of humor in the language classroom: Humor as a pedagogical tool in theory and practice. W: L. Askildson, Arizona Working Papers in SLAT, 12.

Bachtin, M. (1975). Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. A. i A. Goreniowie (tłum.). Kraków.

Bergson, H. (1977). Śmiech. Esej o komizmie. S. Cichowicz (tłum.). Kraków.

Dudzikowa, M. (1996). Osobliwości śmiechu uczniowskiego. Kraków.

Dudzikowa, M. (2003). Poczucie humoru nauczycieli w ocenie uczniów. W: D. Ekiert-Oldroyd (red.). Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria – praktyka – perspektywa, Katowice.

Dudzikowa, M. (2007). Pomyśl siebie. Minieseje dla wychowawcy klasy. Gdańsk.

Dziemidok, B. (2011). O komizmie. Gdańsk.

Foot, H., McCreaddie, M. (2006). Humour and Laughter. W: O. Hargie (red.). The Handbook of Communication Skills. London.

Garczyński, S. (1989). Anatomia komizmu. Poznań.

Hobbes, T. (1956). Elementy filozofii. C. Znamierowski (tłum.). T. 2. Warszawa.

Kant, I. (1986). Krytyka władzy sądzenia. J. Gałecki (tłum.). Warszawa.

Kołakowski, L. (2009). Mini wykłady o maxi sprawach. Kraków.

Matusewicz, C. (1976). Humor, dowcip, wychowanie. Analiza psychospołeczna. Warszawa.

Passi, I. (1980). Powaga śmieszności. K. Minczewa-Gospodarek (tłum.). Warszawa.

Radomska, A. (2002). Rola poczucia humoru w procesie radzenia sobie ze stresem – przegląd badań. W: I. Heszen-Niejodek (red.). Konteksty stresu psychologicznego. Katowice.

Rojek, E. (2003). Łaskotanie mózgu. Co wiemy o śmiechu i humorze. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, 52, 2–3.

Tomczuk-Wasilewska, J. (2009). Psychologia humoru. Lublin.

Zijderveld A.C. (2008). Humor i śmiech w tkance społecznej. M. Juza (tłum.). W: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.). Socjologia codzienności. Kraków.