Wartość empatii w prowadzeniu wywiadu na tle neokolonialności badań jakościowych w pedagogice

Abstrakt

Tekst analizuje użycie empatii w badaniach jakościowych na przykładzie techniki wywiadu. Autor opisuje współczesne podejście badawcze przez pryzmat neokolonializmu. Zadaniem tekstu jest zainicjować dyskusję na temat użycia empatii w procesie badawczym, co umożliwi zlikwidowanie dominacji badacza nad badanym oraz bardziej wiarygodne odkrywanie rzeczywistości edukacyjnej

Pdf

Bibliografia

Bauman, T. (2010). Poznawczy status danych jakościowych. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt (red.). Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków.

Bishop, R. (2010). Kaupapa Māori. Przezwyciężyć neokolonializm w badaniach społecznych. F. Rogalski (tłum.). W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. T. 1. Warszawa.

Davis, M.H. (1990). What Is Empathy And Can Empathy Be Taught? Physical Therapy, 70.

Davis, M.H. (1999). Empatia: o umiejętności współodczuwania. J. Kubiak (tłum.). Gdańsk.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2009). Metody badań jakościowych. T. 2. Warszawa.

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (2010). Metody badań jakościowych. T. 1. Warszawa.

Flick U. (2011). Projektowanie badania jakościowego. P. Tomanek (tłum.). Warszawa.

Fontana, A. Frey, J.H. (2009). Wywiad. Od neutralności do politycznego zaangażowania. M. Skowrońska (tłum.). W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. T. 2. Warszawa.

Hancock, B. (1998). Trent Focus Group. An Introduction to Qualitative Research. Nottingham.

Hryniewicz, J.T. (2010). Teoria „centrum – peryferie” w epoce globalizacji. Studia Regionalne i Lokalne, 2(40).

Jagielska-Zieleniewska, E. (1978). Z zagadnień empatii. Psychologia Wychowawcza, 5.

Kalliopuska, M. (1994). Holistyczny model empatii. Nowiny Psychologiczne, 4.

Kosslyn, S.M. Rosenberg, R.S. (2006). Psychologia. Mózg, człowiek, świat. B. Majczyna, M. Majczyna, K. Sikora, A. Tylikowska (tłum.). Kraków.

Krüger, H.H., Pfaff, N. (2006). Metody badań pedagogicznych. D. Sztobryn (tłum.). W: B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. T. 2. Gdańsk.

Kvale, S. (2011). Prowadzenie wywiadów. A. Dziuban (tłum.). Warszawa.

Malendowski, W. (2000). System kolonialny, dekolonizacja, neokolonializm. W: W. Malendowski, C. Mojsiewicz (red.). Stosunki międzynarodowe. Wrocław.

Mellibruda, J. (1980). Ja – ty – my. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. Warszawa.

Perlińska, K. (2011). Społeczny kontekst tworzenia wiedzy. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.). Ciągłość i zmiana w teorii pedagogiki społecznej – wybrane zagadnienia. Łódź.

Pilch, T., Bauman, T. (2001). Metodologia badań pedagogicznych. Warszawa.

Rembowski, J. (1989). Empatia: studium psychologiczne. Warszawa.

Rembowski, J. (1982). O empatii i sposobach jej badania. Kwartalnik Pedagogiczny, 3–4.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa.

Shank, G. (2002). Qualitative Research. A Personal Skills Approach. Upper Saddle River (NJ).

Smith, L.T. (1999). Cecolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples. Dunedin.

Tytuła, M., Okarmus, J. (2010). Słownik wyrazów obcych. Warszawa – Bielsko-Biała.

Urbaniak-Zając, D., Kos. E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka. Warszawa.

Wilczek-Rużyczka, E. (2002). Empatia i jej rozwój u osób pomagających. Kraków.

http://dschool.stanford.edu/wp-content/themes/dschool/method-cards/ interview-for-empathy.pdf (15.05.2013).