Chaos a edukacja refleksyjna
Pdf

Słowa kluczowe

chaos
edukacja
refleksja

Abstrakt

Pojęcie chaosu ma zwykle negatywne konotacje i kojarzy się z bałaganem, dezorganizacją czy też destrukcją. Jednak w tym, co nieprzewidywalne, niedookreślone kryje się pewnego rodzaju potencjalność. Szansą dla zaakceptowania w przestrzeni edukacyjnej chaosu i dostrzeżenia w nim rozwojowego impulsu może być refleksyjna koncepcja edukacji. Edukacja refleksyjna zakłada, że głęboki namysł (refleksja) jest źródłem poszukiwania sensu istnienia, permanentnego rozpoznawania własnej drogi, siłą w walce o własne człowieczeństwo w chaotycznej ze swej natury rzeczywistości.

https://doi.org/10.16926/pe.2015.08.07
Pdf

Bibliografia

Adamska-Staroń, M., Piasecka, M., Łukasik, B. (2007). Inny sposób myślenia o edukacji. Metaforyczne narracje. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Bloom, A. (1997). Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Fish, D. (1996). Kształcenie poprzez praktykę. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Janus-Sitarz, A. (2006). Pytania dydaktyki wobec teorii chaosu. W: K. Bakuła, D. Heck (red.), Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Kwaśnica, R. (2003). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwiatkowska, K. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kwieciński, Z. (2009). Potrzeba edukacji krytycznej. W: R. Borowicz, Z. Kwieciński (red.), Wychowanie w społeczeństwie permanentnego kryzysu. Profesorowi Stanisławowi Kawule w rocznicę urodzin. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Łukasik, B. (2009). Od przekazu wiedzy do uczenia samodzielności poznawczej i egzystencjalnej. W: A. Gofron, M. Adamska-Staroń (red.), Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Łukasik, B., Adamska-Staroń, M., Piasecka, M. (2009). Twórcze myślenie. Kreatywny student i nauczyciel. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Moroz, H. (1996). Rozwijanie twórczości w procesie kształcenia nauczycieli. W: S. Juszczyk (red.), Twórczy rozwój nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Prigogine, I., Stengers, I. (1990). Z chaosu ku porządkowi. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Schön, D.A. (1983). The Reflective Practicioner. New York Basic Books.

Skorupka, S., Auderska, H., Łempicka, Z. (red.). (1968). Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Szewczyk-Kowalczyk, J. (2008). Codzienność szkolna ukryta za niejawnym wymiarem wybranych rytuałów i przestrzeni – próba dekonstrukcji antropologiczne. W: D. Klus-Stańska (red.), Dokąd zmierza polska szkoła? Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Śliwerski, B. (2010). Myśleć jak pedagog. Sopot: Wydawnictwo GWP.

Tempczyk, M. (1995). Świat harmonii i chaosu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wenta, K. (2014). Chaos edukacji akademickiej. Ukierunkowanie na rynek pracy. W: A. Karpińska, W. Wróblewska (red.), Dydaktyka akademicka – wybrane obszary badawcze. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Witkowski, L. (1998). Edukacja wobec sporów o ponowoczesność. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Woronowicz, W. (1996). Edukacja refleksyjna. Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Woronowicz, W. (2006). Refleksja, sumienie, edukacja. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

Woronowicz, W. (2014). Inspiracje edukacji refleksyjnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.