Koncepcja kształcenia transgresyjnego oraz teoria dezintegracji pozytywnej jako odpowiedź na specjalne potrzeby edukacyjne współczesnej młodzieży
Pdf

Słowa kluczowe

koncepcja kształcenia transgresyjnego
specjalne potrzeby edukacyjne
teoria dezintegracji pozytywnej
syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych

Abstrakt

Współczesny człowiek uwikłany jest w gąszcz napływających zewsząd informacji. Przeobrażenia, jakim ulega otaczająca nas rzeczywistość, wymuszają na jednostce mentalną kompatybilność z powszechnymi trendami cywilizacyjnymi. Jedyną szansą na konstruktywne wyłamanie się z mainstreamu jest zachowanie autonomii intelektualnej. W obliczu współczesnych przemian socjokulturowych istnieje potrzeba wykazania szczególnej troski o kształtowanie dojrzałej osobowości jednostki, stworzenie jej warunków stymulujących ogólny rozwój oraz budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Miejscem, w którym ta idea powinna zostać zrealizowana, jest – obok rodziny – szkoła. Jej zadaniem jest dostrzeżenie i zaspokojenie współczesnych potrzeb edukacyjnych dojrzewającego człowieka. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję transgresyjną człowieka i teorię dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego, w których autorka dostrzega cenne inspiracje dla pedagogiki i dydaktyki. W tekście ukazano walory obu wspomnianych koncepcji i możliwości wykorzystania ich w celu podniesienia efektywności kształcenia. Jako przykład realizacji transgresji i pozytywnej dezintegracji autorka podaje diagnozę i terapię Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych.

Pdf

Bibliografia

Bogdanowicz, M. (1996). Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych. Psychologia Wychowawcza, 1.

CBOS. (2011). Młodzież 2010. Raport z badań. Opinie i Diagnozy, 19, www. cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy.php (21.12.2013).

Cieślikowska, J., Limont, W. (2010). Obraz ucznia zdolnego w potocznych koncepcjach nauczycieli. W: W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.). Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 2. Toruń.

Dąbrowski, K. (1979). Dezintegracja pozytywna. Warszawa.

Deklaracja z Salamanki (1994). www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/ a50f2d318bc65d9dc1256e7a003922ed/e379060f76e05f2fc1256e99004acf 0b?OpenDocument (21.12.2013).

Dyrda, B. (2000). Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia. Kraków.

Dyrda, B. (2007). Zjawisko niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych: rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Kraków.

Dyrda, B. (2012). Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne. Warszawa.

Ekiert-Grabowska, D. (1994). Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych – stare czy nowe zjawisko pedagogiczne? Życie Szkoły, 3.

Jastrząb, J. (1995). Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych. Wychowanie na co Dzień, 12.

Kirenko, J., Zubrzycka-Maciąg, T. (2012). Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego. Lublin.

Koczoń-Zurek, S. (2008). Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego przyszłych nauczycieli. W: K. Sujak-Lesz (red.). Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Wrocław.

Kozielecki, J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka: analiza psychologiczna. Warszawa.

Kozielecki, J. (2002). Transgresja i kultura. Warszawa.

Kwieciński, Z. (1998). Zmienić kształcenie nauczycieli. W: A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S.M. Kwiatkowski (red.). Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata. Warszawa.

Limont, W. (2012). Uczeń zdolny – jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Sopot.

Limont, W. (2013). Zdolności jako asynchronia rozwojowa. W: M. Jabłonowska (red.). Uczeń zdolny i jego edukacja. Koncepcje. Badania. Praktyka. Warszawa.

Piaget, J. (1977). Dokąd zmierza edukacja. M. Domańska (tłum.). Warszawa.

Rimm, S. (1994). Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? D. Ekiert-Grabowska (tłum.). Warszawa.

Rimm, S. (2000). Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole? M. Horzowska (tłum.). Poznań.

Rogers, C. (2002). Sposób bycia. M. Karpiński (tłum.). Poznań.

Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (2010). http://bip.men.gov.pl/ images/stories/TOMEK/1487.pdf (21.12.2013).

Sikorski, D. (2003). Wartości i aspiracje współczesnej młodzieży, http:// lcez.lublin.pl/pliki/Wartosci_i_aspiracje_mlodziezy.doc (21.12.2013).

Szempruch, J., Blachnik-Gęsiarz, M. (2010). Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela. Częstochowa.

Tokarz, A., Słabosz, A. (2001a). Cechy uczniów preferowane przez nauczycieli jako wymiar aktywności twórczej w szkole. Cz. I. Style twórczego zachowania badanych nauczycieli. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, 2(74).

Tokarz, A., Słabosz, A. (2001b). Cechy uczniów preferowane przez nauczycieli jako wymiar aktywności twórczej w szkole. Cz. II. Uczeń idealny i twórczy w preferencjach badanych nauczycieli. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, 3(75).

Warnock Report. Special Educational Needs. (1978). www.educationengland.org.uk/documents/warnock/warnock1978.html (21.12.2013).

Wasyluk-Kuś, H. (1971). O nauce szkolnej uczniów zdolnych. Warszawa.