Implementacja aspektów międzykulturowych do programu nauczania polskiego języka migowego jako obcego na przykładzie kursu MOOC
pdf

Słowa kluczowe

polski język migowy
Massive Open Online Courses
e-learning
edukacja międzykulturowa
język obcy

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia opis kursu polskiego języka migowego realizowany w formie
MOOC (Massive Open Online Course), a w szczególności pokazuje możliwość implementacji aspektów międzykulturowych do nauczania języka migowego jako obcego właśnie w takiej formule. Zaprezentowana w nim została techniczna budowa samego kursu oraz założenia metodyczne jego realizacji. Przedstawiono opis fabularyzacji zawartych w nim treści, jako metody przeciwdziałania porzucaniu nauki i włączenia do programu kursu treści międzykulturowych. Omówione również
zostały korzyści płynące z włączenia elementów międzykulturowych do kształcenia polskiego języka migowego.

https://doi.org/10.16926/pe.2021.14.06
pdf

Bibliografia

Goopio, J., Cheung C. (2020): The MOOC dropout phenomenon and retention strategies, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 21(2), 177-197, https://doi.org/10.1080/15313220.2020.1809050.

Haugsbakken, H. (2019). Digital Transformation in the Classroom: Storytelling and Scriptwriting in Instructional Designing of MOOCs. European Journal of Education, 2(3), 32-40, https://doi.org/10.26417/ejed.v2i3.p32-40.

Jen-Wei Chang, & Hung-Yu Wei. (2016). Exploring Engaging Gamification Mechanics in Massive Online Open Courses. Journal of Educational Technology & Society, 19(2), 177–203. http://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.19.2.177.

Kaczmarek-Kacprzak, A., Muczyński, B., Kurowska-Wilczyńska, K. (2020). NAVOICA – internetowa przestrzeń edukacyjna, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 25(2), 112—134.

Kaczmarek-Kacprzak, Kurowska-Wilczyńska, K. (2019). Navoica - Polski MOOC, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 65, 35-42, https://doi.org/10.32016/1.65.05.

Karpińska-Musiał, B., Orchowska, I. (2019). Międzykulturowość jako przestrzeń dla transdyscyplinarnej metaanalizy w glottodydaktyce i pedagogice międzykulturowej–pola współ-/niezależności pojęć, paradygmatów i celów kształcenia. Neofilolog, 52(2), 389-410. https://doi.org/10.14746/n.2019.52.2.12

Khalil, M., Ebner, M., Admiraal, W. F., Pivec M, G. J. (2017). How can gamification improve MOOC student engagement?. W: Proceedings of the 11th European Conference on Game Based Learning (s. 819-828). Academic Publishing Limited.

Klemke R, Eradze M, Antonaci A. (2018). The Flipped MOOC: Using Gamification and Learning Analytics in MOOC Design—A Conceptual Approach. Education Sciences. 8(1):25. https://doi.org/10.3390/educsci8010025.

Piotrowska‑Piątek , A. (2017). Trzecia misja szkół wyższych w Polsce w kontekście ich roli w rozwoju regionalnym. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 44(2), 115-129. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5936

Robin, B. R. (2016). The power of digital storytelling to support teaching and learning. Digital Education Review, 30, 17-29. https://doi.org/10.1344/der.2016.30.17-29.

Shah D., By the Numbers: MOOCs During the Pandemic https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-pandemic/, 19.10.2021.

Shah D., Capturing the Hype: Year of the MOOC Timeline Explained, https://www.classcentral.com/report/mooc-hype-year-1/, 19.10.2021.

Sołtysiak, W., (2014). Wybrane metody kształcenia stosowane w e-learningu akademickim, Podstawy Edukacji, 7, 381-396.

Thirouard M., Cahagne C., Bernaert O., Jehl D. (2019) Storytelling and Innovative Digital Techniques Which Increase Motivation Levels of MOOC Participants. In: Calise M., Delgado Kloos C., Reich J., Ruiperez-Valiente J., Wirsing M. (eds) Digital Education: At the MOOC Crossroads Where the Interests of Academia and Business Converge. EMOOCs 2019. Lecture Notes in Computer Science, 11475. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19875-6_21.

Zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en, 19.10.2021.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Podstawy Edukacji