Poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy wychowawczej – metoda design thinking w kształceniu przyszłych pedagogów
pdf

Słowa kluczowe

kurs online
design thinking
pedagogika innowacyjności
międzynarodowe środowisko edukacyjne

Abstrakt

 

Pandemia COVID-19 z pewnością wywołała największe zmiany w obszarze edukacji w trakcie jednego pokolenia, którego udziałem stało się to doświadczenie. Dotknęły one jednostek, grup i różnych organizacji wpływając na ich funkcjonowanie zawodowe oraz psychospołeczne. W odpowiedzi na te wyzwania dwa ośrodki akademickie: z Polski oraz Izraela, w ramach współpracy przygotowały interdyscyplinarny i międzynarodowy kurs dla studentów pedagogiki. Podstawowe założenie tego projektu dotyczyło rozwoju innowacyjności i kreatywności w grupie studentów w oparciu o metodę design thinking. Kurs odpowiadał także na społeczno-emocjonalne potrzeby studentów, będących w deprywacji w wyniku wielomiesięcznej izolacji. Grupa dwudziestu pięciu studentów z obydwu krajów brała udział w cotygodniowych spotkaniach online w okresie dwóch miesięcy. Ewaluacja programu wskazuje, że studenci byli zadowoleni z udziału w tym projekcie, osiągając wybrane cele zawodowe i osobiste.

 

https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.14
pdf

Bibliografia

Asmundson, G.J.G., Paluszek, M. M., Landry, C. A., Rachor, G. S., McKay, D.,Taylor, S. Do pre-existing anxiety-related and mood disorders differentially impact COVID-19 stress responses and coping?, Journal of Anxiety Disorders, Volume 74, 2020,102271, ISSN 0887-6185, https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.10227

Brzezińska, A. (2004). Miejsce ewaluacji w procesie kształcenia. W: A. Brzezińska, J. Brzeziński (red.). Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej.(s. 93-116). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Creswell, J. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Długosz, P. (2020). Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego. Kraków: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

Durkalevych, I. (2020). Rozwój kreatywności studentów kierunków pedagogicznych metodą design thinking . Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 44(4), 177-189. https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.435

Dymecka, J. (2021). Psychospołeczne skutki pandemii Covid-19. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 16 (1/2), 1-10. http://dx.doi.org/10.5114/nan.2021.108030.

Kapiszewska, M., Merklinger-Gruchała, A. (2013). Ewaluacja zajęć dydaktycznych przez studentów. Teoria i praktyka. W: M. Kapiszewska (red.), Krajowe Ramy Kwalifikacji – biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach ? (s. 95-106).Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Kelley, T., & Kelley, D. (2013). Creative confidence: Unleashing the creative potential within us all. New York: Crown Business.

Kosiewicz-Budnicka, R. (2021). Kształcenie zdalne studentów pedagogiki w czasie pandemii COVID-19. Studia z Teorii Wychowania, 12(3 (36)), 189-205.

Kwiatkowska H. (2005).Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Melosik, Z., Szkudlarek, T. (2009). Kultura, tożsamość i edukacja – migotanie znaczeń. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Lee, S., Jobe, M., Mathis, A. (2021). Mental health characteristics associated with dysfunctional coronavirus anxiety. Psychological Medicine, 51(8), 1403-1404. doi:10.1017/S003329172000121X.

Olczak, A. (2017). Współczesny nauczyciel – wybrane problemy i wyzwania zawodowego funkcjonowania. Rocznik Lubuski, 43 (1), s. 55-67.

Oleszkowicz A., Senejko A. (2017). Psychologia dorastania, zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Patton, M. Q. (2015). Qualitative Research and Evaluation Methods, 4th edn. SAGE: Thousand Oaks, CA.

Piasecka, D. (2022). Design thinking. Jak wykorzystać myślenie projektowe do zwiększania zysków twojej firmy?. Gliwice: Wydawnictwo Onepress.

Romaniuk, M. W., Łukasiewicz-Wieleba, J. T. (2021). Zdalna edukacja kryzysowa w APS w okresie pandemii COVID-19. Z perspektywy rocznych doświadczeń. Raport z badań.

Topol, P. (2020 a). Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 – Część 1, Dyskusja 2020. Studia Edukacyjne, (58), 69-83. https://doi.org/10.14746/se.2020.58.4

Topol, P. (2020 b). Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 – Część 2, Dyskusja 2020. Studia Edukacyjne, (59), 103-117. https://doi.org/10.14746/se.2020.59.8

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 20

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Podstawy Edukacji