Czym mogłaby być tożsamość fenomenalna?
pdf

Słowa kluczowe

projekty edukacji alternatywnej
epifania twarzy
pole fenomenalne
tożsamość fenomenalna
okazje edukacyjne

Abstrakt

Tekst stanowi ponowne zmierzenie się z refleksjami, które wypływają z wcześniejszych analiz teoretycznych i własnych badań autorki. Dotyczyły one myślenia metaforycznego, dostrzegania i konstruowania wizualnych analogii oraz krytycznego myślenia alegoryka posługującego się ironią. Doświadczenia wyniesione z badań nad edukacją skłoniły badaczkę do namysłu nad tożsamoścą fenomenalną uczestników proponowanej przez nią alternatywy. Powstaje pytanie, czy charakterystyka tożsamości fenomenalnej może zostać wypełniona skojarzonymi kontekstami czerpanymi z koncepcji filozofii. „Epifania twarzy” E. Lévinasa i „pole fenomenalne” M. Merleau-Ponty’ego to pojęcia, które mogą, jej zdaniem, posłużyć wyjaśnianiu sensów aktów działania w „okazjach edukacyjnych” osoby zyskującej tożsamość fenomenalną (R.M. Łukaszewicz, M. Muszyńska).


https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.07
pdf

Bibliografia

Bloom, H., (2002). Lęk przed wpływem (tłum. A. Bielik-Robson, M. Szuster). Kraków: Universitas.

Bourdieu, P. (2001). Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego (tłum. A. Zawadzki). Kraków: Universitas.

Eco, U. (1999). Czytanie świata (tłum. M. Woźniak). Kraków: Wydawnictwo Znak.

Gadamer, H.G. (1977). Uniwersalność problemu hermeneutycznego (tłum. M. Łukasiewicz). Pamiętnik Literacki, 4, 309–319.

Giorgi, A. (red.) (2003). Fenomenologia i badania psychologiczne (tłum. S. Zabielski). Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Jung, C.G. (1997), Typy psychologiczne (tłum. R. Reszke). Warszawa: Wydawnictwo Wrota KR.

Kalaga, W. (2001). Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja. Kraków: Universitas.

Keats, J. (1958), The letters of John Keats. Vol. 1 (red. H.E. Rollins). Cambridge Harvard University Press.

Komendziński, T. (1996). Znak i jego ciągłość. Semiotyka C.S. Peirce’a między percepcją. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Korzeniewski, B. (2000). Lévinasa podróż po krainie wrażliwości. W: P. Orlik (red.), Rozdroża i ścieżki wrażliwości (s. 11–31). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii.

Lévinas, E. (2002). Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności (tłum. M. Kowalska). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Loewald, H.W. (1988). Sublimation, Inquiries into Theoretical Psychoanalysis. New Haven – London: Yale University Press.

Łukaszewicz, R.M. (2020). Wrocławska Szkoła Przyszłości PLUS czyli lepsze jest możliwe. Działania praktyczne, wizje i projekcje nowego – innego – twórczego. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.

Maciejczak, M. (1995). Świat według ciała w „Filozofii M. Merleau-Ponty’go”. Toruń: Wydawnictwo Comer.

Margulies, A. (1984). Toward empathy: The Uses of Wonder. The American Journal of Psychiatry, 141 (9), 1025–1033.

Melberg, A. (2002), Teorie mimesis. Repetycja (tłum. J. Balbierz). Kraków: Universitas.

Miller, J.D. (2009), Loewald’s „Binocular Vision” and the Art of Analysis. Journal of the American Psychoanalytic Association, 56 (4), 1139–1159.

Merleu-Ponty, M. (2001). Fenomenologia percepcji (tłum. J. Migasiński, M. Kowalska). Warszawa: Fundacja Aletheia.

Muszyńska, M. (1999). Metafory w edukacji prymarnej. Koncepcja kształcenia wspomagającego rozwój zdolności interpretacyjnych dzieci 9–10-letnich. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Muszyńska, M. (2005). Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Muszyńska, M. (2013). Alegorie w estetycznych przestrzeniach pedagogiki. Dwoistość w ekspozycjach ironicznego alegoryka – badania jakościowe. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado.

Nancy, J.-L. (2010). Rozdzielona wspólnota (tłum. M. Gusin, T. Załuski). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Piasecka, M. (2018). O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza.

Skarga, B. (2002), Wstęp. W: Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności (s. IX–XXX). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sławek, T. (2021). A jeśli nie trzeba się uczyć. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Waniek, H. (2004). Martwa natura z niczym. Szkice z lat 1990–2004. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Wierciński, A. (1987). Antropologiczna koncepcja procesów symbolizacji. W: T. Kostyrko (red.), Symbol i poznanie. W poszukiwaniu koncepcji integrującej (s. 175–204). Warszawa: PWN.

Witkowski, L. (1991). Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce Michała Bachtina w kontekście edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Podstawy Edukacji