Alegoria w powieściach W. Goldinga jako perspektywa rozwoju etycznego według E. Honinga
Pdf

Słowa kluczowe

alegoria
ironia
widzenie binokularne
epistemologia poznawcza
sublimacja
dwoistość
dobra godzina analityczna.

Abstrakt

Autorka artykułu podejmuje próbę opisania inspiracji dla edukacji etycznej, jaka płynie z kilku koncepcji, których autorami są literaturoznawcy (E. Honing, L.L. Dickson), badacze metafor (P. Crisp) i twórczości (G. Rose) oraz psychoanalitycy, wskazujący edukacji zysk, jaki może spowodować „dobra godzina analityczna”, w której pojawia się „widzenie binokularne”, wychodzące od alegorycznej „królewskiej drogi do empatii epistemologicznej” (A. Margulies) i prowadzące do sublimacji pojmowanej jako wyższy stan rozumienia siebie i rzeczywistości (H. Loewald, J. Miller). Spośród wielu koncepcji alegorii, które przedstawiła w swojej książce pt. Alegorie w estetycznych przestrzeniach pedagogiki. Dwoistość w ekspozycjach ironicznego alegoryka – badania jakościowe wybiera jako przykład, dla potrzeb tego artykułu, tylko jedną. Jest nią koncepcja myślenia o sposobie interpretacji alegorycznych dzieł W. Goldinga.

https://doi.org/10.16926/pe.2015.08.05
Pdf

Bibliografia

Agamben, G. (2006). Profanacje. (T. Kwaterko, tłum.). Warszawa: PIW.

Crisp, P. (2001). Allegory: Conceptual Metaphor in History (pp. 5–19). Language and Literature, 10 (1). http://lal.sagepub.com/content/10/1/5.abstract.

Crisp, P. (2005). Allegory and Symbol – a Fundamental opposition (pp. 323– 338). Language and Literature, 14 (4). London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, dostęp – May 2009, http://lal.sagepub.com.

Crisp, P. (2005a). Allegory, Blending and Possible Situations (pp. 115–131). Metaphor and Symbol, 20 (2). http://dx.doi.org/10.1207/s15327868ms2002_2.

Crisp, P. (2008). Language and Literature, Between Extended Metaphor and Allegory: Is Blending Enough? (pp. 291–308). Language and Literature, 17. http://dx.doi.org/10.1177/0963947008095960.

Dickson, L.L. (1990). The Modern Allegories of William Golding. Tampa. University Press of Florida (maszynopis pracy doktorskiej).

Honing, E. (1960). Dark Conceit. The Making of Allegory. USA: Walker – De Berry, Inc.

Loewald, H.W. (1988). Sublimation, Inquiries into Theoretical Psychoanalysis. New Haven – London: Yale University Press.

Margulies, A. (1984). Toward Empathy: The Uses of Wonder (pp. 1025–1033). The American Journal of Psychiatry, 141 (9). http://ajp.psychiatryonline.org/ doi/pdf/10.1176/ajp.141.9.1025.

Miller, J.D. (2008). Loewald’s “Binocular Vision” and the Art of Analysis (pp. 1139–1159). Journal of the of the American Psychoanalytic Association, 56 (4). http://dx.doi.org/10.1177/0003065108325586.

Muszyńska, M. (2013). Alegorie w estetycznych przestrzeniach pedagogiki. Dwoistość w ekspozycjach ironicznego alegoryka – badania jakościowe. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado.

Rose, G. (1980). The Power of Form. A Psychoanalytic Approch to Aesthetic Form. Connecticut: International Universities, INC, Madison.