[rec.] Lech Witkowski, Psychodynamiki i ich struktura. Studia z humanistyki stosowanej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020
Pdf

Słowa kluczowe

dwoistość
ambiwalencja
oscylacja
versus. psychodynamiki rozwoju
podwójna hermeneutyka
zarządzanie humanistyczne” duality
ambivalence
oscillation
versus. development psychodynamics
double hermeneutic
“humanistic management”

Abstrakt

Autorka tekstu napisanego w formie artykułu recenzyjnego, prześledziła najważniejsze pojęcia związane z proponowanymi przez Lecha Witkowskiego studiami humanistyki stosowanej. Dotyczą one głównej kategorii versus jako życiodajnej w poszczególnych fazach rozwoju, jego spiralnych splotów, uwikłanych w kryzysy w cyklu życia. Odkrywanie psychodynamik rozwoju, ich stuktur i uwarunkowań stanowi poważne i zajmujące studium dla wielu adresatów: pedagogów, psychologów, socjologów, literaturoznawców, artystów i innych.         

https://doi.org/10.16926/pe.2020.13.16
Pdf

Bibliografia

Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind. San Francisco: Chandler Press.

Dąbrowski, K. (1984). Funkcje i struktura emocjonalna osobowości. Lublin: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Etzioni, A. (1999). The limits of privacy. New York: Basiv Books.

Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Maslow, A.H. (1970). Psychology of Science. A Reconnaissance, A Gateway Edition. Chicago: Henry Regnery Company.

Muszyńska, M. (2013). Alegorie w estetycznych przestrzeniach pedagogiki. Dwoistość w ekspozycjach ironicznego alegoryka. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado

Nosal, C. (2009). Umysł rozbity i integrowany – w poszukiwaniu halonu. W: J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii. Psychologia XXI wieku (s. 110–130). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sloterdijk, P. (2014), Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice (tłum. J. Janiszewski). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tillich, P (2016). Męstwo bycia (tłum. H. Bednarek). Kraków: Wydawnictwo Vis-á-vis Etiuda.

Witkowski, L. (1989). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium z koncepcji Erika H. Eriksona. Wyd. 1. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Witkowski, L.(2000). Universalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Witkowski, L.(2001). Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego (z aneksem o Sergiuszu Hessenie). Toruń: Wydawnictwo Wit-Graf.

Witkowski, L. (2009). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika E. Eriksona. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej.

Witkowski, L. (2013). Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia Teoria Krytyka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Witkowski, L.(2015). Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Witkowski, L. (2020). Psychodynamiki i ich struktura. Studia z humanistyki stosowanej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2020 Array