[rec.] Lech Witkowski, Psychodynamiki i ich struktura. Studia z humanistyki stosowanej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020
Pdf

Słowa kluczowe

dwoistość
ambiwalencja
oscylacja
versus. psychodynamiki rozwoju
podwójna hermeneutyka
zarządzanie humanistyczne”

Abstrakt

Autorka tekstu napisanego w formie artykułu recenzyjnego, prześledziła najważniejsze pojęcia związane z proponowanymi przez Lecha Witkowskiego studiami humanistyki stosowanej. Dotyczą one głównej kategorii versus jako życiodajnej w poszczególnych fazach rozwoju, jego spiralnych splotów, uwikłanych w kryzysy w cyklu życia. Odkrywanie psychodynamik rozwoju, ich stuktur i uwarunkowań stanowi poważne i zajmujące studium dla wielu adresatów: pedagogów, psychologów, socjologów, literaturoznawców, artystów i innych.         

https://doi.org/10.16926/pe.2020.13.16
Pdf

Bibliografia

Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind. San Francisco: Chandler Press.

Dąbrowski, K. (1984). Funkcje i struktura emocjonalna osobowości. Lublin: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Etzioni, A. (1999). The limits of privacy. New York: Basiv Books.

Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Maslow, A.H. (1970). Psychology of Science. A Reconnaissance, A Gateway Edition. Chicago: Henry Regnery Company.

Muszyńska, M. (2013). Alegorie w estetycznych przestrzeniach pedagogiki. Dwoistość w ekspozycjach ironicznego alegoryka. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado

Nosal, C. (2009). Umysł rozbity i integrowany – w poszukiwaniu halonu. W: J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii. Psychologia XXI wieku (s. 110–130). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sloterdijk, P. (2014), Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice (tłum. J. Janiszewski). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tillich, P (2016). Męstwo bycia (tłum. H. Bednarek). Kraków: Wydawnictwo Vis-á-vis Etiuda.

Witkowski, L. (1989). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium z koncepcji Erika H. Eriksona. Wyd. 1. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Witkowski, L.(2000). Universalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Witkowski, L.(2001). Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego (z aneksem o Sergiuszu Hessenie). Toruń: Wydawnictwo Wit-Graf.

Witkowski, L. (2009). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika E. Eriksona. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej.

Witkowski, L. (2013). Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia Teoria Krytyka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Witkowski, L.(2015). Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Witkowski, L. (2020). Psychodynamiki i ich struktura. Studia z humanistyki stosowanej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2020 Podstawy Edukacji