Współczesna cywilizacja a kryzys ekologiczny
Pdf

Słowa kluczowe

kryzys ekologiczny
rozwój zrównoważony

Abstrakt

Kryzys ekologiczny widziany jest najczęściej jako niekorzystny skutek rozwoju cywilizacyjnego. Wśród problemów edukacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju współczesnych społeczeństw znajdują się m.in. problemy świadomościowe, które są kluczowe dla zrozumienia tego, jakim dobrem jest dla ludzkości przyroda. Stąd też w dyskusjach dotyczących dalszego rozwoju cywilizacyjnego często nawiązuje się do kwestii budowy świadomości ekologicznej, dzięki której idea zrównoważonego rozwoju ma szansę na realizację. Działania edukacyjne odgrywają w jej kształtowaniu istotną rolę. Bez odpowiednio ukształtowanej świadomości ekologicznej w sytuacji konfliktu interesu dochodzi bowiem raczej do realizacji interesów doraźnych, co kłóci się z ideą zrównoważonego rozwoju i przyczynia do pogłębiania się kryzysu ekologicznego. Refleksja teoretyczna musi być więc ściśle powiązana z działaniami o charakterze praktycznym, w tym edukacyjnym. Budowa określonego systemu wartości i norm winna wiązać się z jego przeniknięciem do sfery świadomości społecznej, gdyż dopiero wtedy będą mogły być kształtowane właściwe stosunki między człowiekiem, społeczeństwem a przyrodą.

Pdf

Bibliografia

Bonenberg, M. (1992), Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki. Kraków.

Burger, T. (1996). Uwagi o świadomości ekologicznej. Przegląd Powszechny, 12.

Ciążela, H., Dziarnowska, W., Tyburski, W. (2010). Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicznym. Technologiczna korekta czy aksjologiczna przebudowa? Warszawa.

Dobrzańska, B., Dobrzański, G., Kiełczowski, D. (2010). Ochrona środowiska przyrodniczego. Warszawa.

Fromm, E. (1995). Mieć czy być. J. Karłowski (tłum.). Poznań.

Fry C. (2008). Świat. Największe wyzwania ekologiczne. O. Matys, M. Halczuk (tłum.). Poznań.

Fukuyama, F. (2005). Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. B. Pietrzyk (tłum.). Kraków.

Ganowicz-Bączyk, A. (2009). Spór o etykę środowiskową. Kraków.

Jonas, H. (1996). Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej. M. Klimowicz (tłum.). Kraków.

Marcel, G. (1995). Tajemnica bytu. M. Frankiewicz (tłum.). Kraków.

Pawłowski, A. (2009). Zrównoważona energia jako warunek konieczny dla realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, 2.

Singer, P. (1997). O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej. A. Alichniewicz, A. Szczęsna (tłum.). Warszawa.

Skolimowski, H. (1991). Medytacje o prawdziwych wartościach człowieka, który poszukuje sensu życia. Wrocław.

Skolimowski, H. (1992). Nadzieja matką mądrych. Eseje o ekologii. Łódź.

Tyburski, W. (2001). Etyka środowiskowa – przedmiot, stanowiska i propozycje. W: Z. Sareło (red.). Meandry etyki. Olecko.

Sztumski, W. (2009). Mitologia rozwoju zrównoważonego. Problemy Ekorozwoju, 2.

Ward, P. (2010). Hipoteza Medei. Czy życie na Ziemi zmierza do samounicestwienia? M. Betley (tłum.). Warszawa.

Wilson, E.O. (2003). Przyszłość życia. J. Ruszkowski (tłum.). Poznań.

Zacher, L.W. (1992). Globalne problemy współczesności. Interpretacje i przykłady. Lublin.

Zuziak, W. (2006). Społeczne perspektywy etyki. Kraków.