Poznanie „między” modernistycznym faktem a postmodernistyczną intencjonalnością

Abstrakt

Tekst otwiera krótka charakterystyka założeń myślenia o humanistyce (pedagogice). Zespół owych założeń stanowi „kulturowe a priori” dla wszelkich praktyk społecznych, które wymagają aktów komunikowania się. Jeśli przyjmiemy, że każda teoria jest tworem kulturowym, implikującym też jakąś kulturowo określoną wizję świata, to należy również założyć, iż stany rzeczy przesądzane w niej jako istniejące mogą być traktowane jako takie tylko na jej gruncie. Kilka uwag w kwestii relatywizmu pojęciowego (kulturowego) przyjętego sposobu myślenia zwraca uwagę na fakt, że zarówno relatywistom, jak i pozytywistom kłopot sprawia to, że reprezentowanie – czyli intencjonalność – nie pasuje do redukcyjnego obrazu świata. Zaczyna natomiast wyglądać na to, że to, co intencjonalne, wdziera się także w nasz opis tego, co nieintencjonalne – jak gdyby to, co intencjonalne było w pewnym sensie wszechobecne (H. Putnam). Implikacje edukacyjne przyjętych założeń myślenia o pedagogice to spojrzenie na współczesną humanistykę z punktu widzenia zmagania się dwóch modeli myślenia – modernistycznego i postmodernistycznego. Ich krótka prezentacja wiąże się z próbą określenia związku między nimi, poszukiwania tego, co różni autorzy określają jako „między”. Powyższa opozycja utrwaliła podział na dwie pedagogiki, stąd też poszukiwania trzeciego wyjścia (trzeciego paradygmatu) – trzeciej pedagogiki.

Pdf

Bibliografia

Bauman, Z. (1991). Modernity and Ambivalence. Cambridge.

Bauman, Z. (1995). Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń.

Biłos, E. (2000). Ku nauczaniu personalistycznemu w gimnazjum: przewodnik dla studentów i nauczycieli. Częstochowa.

Gofron, A., Piasecka, M. (red.) (2008). Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna. Częstochowa.

Kmita, J. (1982). Scjentyzm i antyscjentyzm. W: Z. Cackowski (red.). Poznanie, umysł, kultura. Lublin.

Kmita, J. (1984). Sztuka i świat wartości. W: M. Tyszkowa, B. Żurawski (red.). Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka. Warszawa – Poznań.

Kmita, J. (1989). The Legacy of Magic in Science. W: J. Kmita, K. Zamiara (red.). Visions of Culture and Models of Sciences. Amsterdam – Atlanta.

Kmita, J. (1994). Społeczno-regulacyjna teoria kultury. Warszawa.

Kmita, J. (1995). Jak słowa łączą się ze światem: studium krytyczne neopragmatyzmu. Poznań.

Kwaśnica, R. (1987). Dwie racjonalności: od filozofi i sensu ku pedagogice ogólnej. Wrocław.

Melosik, Z. (1994). Współczesna amerykańska socjologia edukacji: kilka uwag o statusie teorii. Forum Oświatowe, 1.

Melosik, Z. (2003). Pedagogika postmodernizmu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika: podręcznik akademicki. Warszawa.

Putnam, H. (1981). Reason, Truth and History. Cambridge.

Putnam, H. (1990). Realism with a Human Face. Cambridge – Massachusetts – London.

Putnam, H. (1992). Renewing Philosophy. Cambridge – Massachusetts – London.

Ricoeur, P. (1985). Symbol daje do myślenia. S. Cichowicz (tłum.). W: P. Ricoeur. Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. E. Bieńkowska i in. (tłum.). Warszawa.

Rorty, R. (1986). Philosophy and the Mirror of Nature. Oxford.

Rorty, R. (1989). Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge.

Rutkowiak, J. (1995). Odmiany myślenia o edukacji. Mapa konturowa. W: J. Rutkowiak (red.). Odmiany myślenia o edukacji. Kraków.

Szahaj, A. (1990). Krytyka, emancypacja: dialog. Jürgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej. Warszawa.

Szahaj, A., Kmita, J. (1993/95). Między modernizmem a postmodernizmem. W: K. Zamiara (red.). Humanistyka jako autorefleksja kultury. Poznań.

Szkudlarek, T. (1993a). Pedagogie amerykańskiego postmodernizmu: edukacja wobec kulturowego przełomu. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.). Spory o edukację: dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Toruń.

Szkudlarek, T. (1993b). Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków.

Szkudlarek, T. (2003). Pedagogika międzykulturowa. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika: podręcznik akademicki. Warszawa.

Szulakiewicz, M. (2004). Filozofia jako hermeneutyka. Toruń.

Śliwerski, B. (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków.

Witkowski, L. (1998). Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. Warszawa.

Witkowski, L. (2001a). Ambiwalencja w kulturze jako wyzwanie dla pedagogiki ogólnej. W: A. Bogaj (red.). Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze. Warszawa – Kielce.

Witkowski, L. (2001b). Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego. Kraków.

Zamiara, K. (1993/95). Nota redakcji naukowej. Wprowadzenie. W: K. Zamiara (red.). Humanistyka jako autorefleksja kultury. Poznań.