Różnorodność propozycji epistemologicznych a praktyka edukacyjna

Abstrakt

Brak

Pdf

Bibliografia

Bergson H. (1957), Ewolucja twórcza, Warszawa.

Biłos E. (1992), Wypowiedzenia pytajne w nauczaniu języka polskiego, Częstochowa.

Comte A. (1973), Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o całokształcie pozytywizmu, opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła B. Skarga, Warszawa.

Chmaj L. (1962), Prądy i kierunki w pedagogice w XX wieku, Warszawa.

Feyerabend P. (1987), Farewell to Reason, London 1987, „Science in a Free Society”, London.

Gellner E. (1984), Słowa i rzeczy, czyli niepozbawiona analizy krytyka filozofii lingwistycznej, przedmową opatrzył B. Russell, Warszawa.

Giroux H.A. (1998), Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej, [w:] T. Jaworska, R. Leppert, (red.), Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Kraków.

Gutek G.L. (2003), Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk.

Hejnicka-Bezwińska T. (2003), Pedagogika pozytywistyczna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, Warszawa.

Kmita J. (1995), Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, Poznań.

Kmita J. (1982), O kulturze symbolicznej, Warszawa.

Kmita J. (1971), Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, Warszawa.

Kołakowski L. (1984), Epistemologiczny sens etiologii wiedzy. Głos do Mannheima, [w:] Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn.

Krüger H.H. (2005), Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk.

Kunowski S. (1992), Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa.

Kwaśnica R. (1995), Ku dialogowi w pedagogice, [w:] B. Śliwerski, (red.), Pedagogika alternatywna, Łódź – Kraków.

Kwaśnica R. (1992), O dwóch wersjach pytania o przedrozumienie. Do pedagogiki naukowej i pedagogów z marginesu, [w:] J. Rutkowiak, (red.), Pytanie Dialog Wychowanie, Warszawa.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (2003), (red.), Pedagogika, Warszawa.

Lyotard J.F. (1984), The Postmoderm Condition: A Raport on Knowledge, Manchester.

Marciszewski W. (1987), Filozofia, przegląd koncepcji, [w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław.

Miś A. (1993/95), Epistemologia a wartości (Pozytywizm Augusta Comte’a jako forma humanizmu), [w:] K. Zamiara, Humanistyka jako autorefleksja kultury, Poznań.

Nawroczyński B. (1947), Współczesne prądy pedagogiczne, Warszawa.

Pałubicka A. (1984), Przedteoretyczne postacie historyzmu, Warszawa – Poznań.

Pluta A. (2001), Źródła inspiracji dla integracji wiedzy o edukacji, [w:] A. Pluta (red.), Kultura i edukacja. Podstawy integracji w teorii i praktyce, Częstochowa.

Rorty R. (1989), Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge University Press.

Such J. (1987), Doświadczenie, [w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław.

Szahaj A. (1993/95), Jerzy Kmita – Między modernizmem a postmodernizmem, [w:] K. Zamiara, (red.), Humanistyka jako autorefleksja kultury, Poznań.

Szkudlarek T. (1995), Edukacja w wieloznaczności: perspektywa postmodernistyczna, [w:] J. Rutkowiak, (red.), Odmiany myślenia o edukacji, Kraków.

Śliwerski B. (1998), Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków.

Tuchańska B. (1987), Praktyka, [w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław.

Wołoszyn S. (1922), Nauki o wychowaniu w Polsce w wieku XX, Warszawa.

Zamiara K. (2001), Humanistyka zintegrowana. Idea i sposoby jej realizacji, [w:] A. Pluta (red.), Kultura i edukacja. Podstawy integracji w teorii i praktyce, Częstochowa.

Zamiara K. (1992), Psychologia a kulturoznawczo zorientowana epistemologia, [w:] K. Zamiara (red.), Epistemologiczne podstawy badań nad kulturą, Warszawa – Poznań.