Społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością narządu słuchu
Pdf

Słowa kluczowe

społeczność Głuchych
język migowy
edukacja międzykulturowa
mniejszość językowo-kulturowa
niepełnosprawność narządu słuchu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie społeczności osób z niepełnosprawnością narządu słuchu jako zbiorowości ludzi tworzących własną kulturę i jej charakterystyka. Przedstawione została etiologia powstawania społeczności Głuchych oraz kryteria uznania jej za mniejszość językowo-kulturową. Przedstawiono pojęcia wielokulturowości i międzykulturowości oraz odniesiono założenia edukacji międzykulturowej do społecznych i kulturowych aspektów funkcjonowania osób głuchych w otoczeniu osób ze sprawnym zmysłem słuchu.

Pdf

Bibliografia

Bartnikowska, U. (2010). Głuchota – mniejszość językowa, kulturowa, pogranicze..., czyli społeczny kontekst badania zjawisk związanych z uszkodzeniem słuchu. Niepełnosprawność. Półrocznik Naukowy, 4.

Gregory, S., Hartley, G.M. (1991). Constructing Deafness. London – New York.

Grzybowski, P. (2008). Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia, literatura, adresy. Kraków.

Markowska, D. (1990). Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej. Kwartalnik Pedagogiczny, 4.

Niemiec, J. (1999). Wielokulturowość jako tendencja i projekcja edukacji. W: J. Nikitorowicz, M. Sobiecki (red.). Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym. Białystok.

Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. Białystok.

Nikitorowicz, J. (1999). Projektowanie edukacji międzykulturowej w perspektywie demokratyzacji i integracji europejskiej. W: J. Nikitorowicz, M. Sobiecki (red.). Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym. Białystok.

Nikitorowicz, J. (2002). Edukacja międzykulturowa wobec dylematów kształtowania tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych. W: E. Malewska, B. Śliwerski (red.). Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie. Kraków.

Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk.

Rosół, A. (2007). Wielokulturowość jako wyzwanie dla Europy. W: K. Rędziński, I. Wagner (red.). Wielokulturowość w przestrzeni edukacyjnej. Częstochowa.

Stokoe, W.C., Casterline, D.C., Croneberg C.G. (1976). Dictionary of American Sign Language on Linguistic Principles. Silver Spring, MD.

Szczepankowski, B. (1999). Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa.

Szkudlarek, T. (2003). Pedagogika międzykulturowa. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika. T. 1. Warszawa.

Świdziński, M. (2005). Języki migowe. W: T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.). Podstawy neurologopedii. Opole.