Technologia informacyjna ważnym narzędziem współczesnego kształcenia ustawicznego

Technologia informacyjna ważnym narzędziem współczesnego kształcenia ustawicznego

Autor

  • Grażyna Cęcelek Uczelnia im. Stefana Batorego

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.13

Słowa kluczowe:

kształcenie ustawiczne, edukacja permanentna, społeczeństwo informacyjne, technologia informacyjna, e-nauczanie

Abstrakt

Tempo zmian cywilizacyjnych, jakie dokonują się w naszym kraju, powoduje radykalne zmiany we wszystkich sferach życia, znajdując swoje odzwierciedlenie także w rzeczywistości edukacyjnej.

Konkurencyjność rynku pracy, procesy globalizacyjne oraz rozwój nowych technologii wymuszają konieczność edukacji przez całe życie jako kluczowego czynnika decydującego zarówno o osobistym rozwoju i sukcesie życiowym, jak też o stabilnym rozwoju społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.

W związku z tym coraz większego znaczenia nabiera pojęcie kształcenia ustawicznego, w realizacji założeń którego szczególną rolę odgrywają najnowsze technologie informacyjno – komunikacyjne. Sieć komputerowa daje olbrzymie możliwości docierania do informacji, wyszukiwania jej, gromadzenia i przetwarzania.

Technologia informacyjna dostępna w dowolnym czasie i miejscu, umożliwiająca stały dostęp do wiedzy oraz dostosowanie tempa uczenia się do indywidualnych potrzeb ucznia., stanowi niezwykle ważne narzędzie służące realizacji zadań współczesnej edukacji ustawicznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Grażyna Cęcelek - Uczelnia im. Stefana Batorego

dr prof. PUSB – Autorka i współredaktorka monografii pedagogicznych oraz ponad 100 artykułów naukowych z pogranicza pedagogiki społecznej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, a także z obszaru edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedeutologii, edukacji permanentnej i pedagogiki medialnej oraz doradztwa edukacyjnego i zawodowego – opublikowanych w polskich i zagranicznych periodykach i monografiach naukowych.Obszary zainteresowań naukowo-badawczych: środowiskowe uwarunkowania rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży, pedagogiczne aspekty funkcjonowania podstawowych środowisk wychowawczych, problematyka biedy we współczesnej rodzinie polskiej, organizowanie i przetwarzanie środowiska życia człowieka, bariery w dostępie do edukacji oraz instrumenty wyrównywania szans edukacyjnych, psychospołeczne aspekty zjawiska wykluczenia społecznego, edukacja permanentna, kształcenie na odległość, technologia informacyjna i jej rola w procesie edukacji, pedagogika  medialna, doradztwo zawodowe i personalne. 

Bibliografia

Aouil, B., Kajdasz-Aouil, M. (2007). Internet jako środowisko komunikacyjne. W: M. Tanaś (red.), Kultura i język mediów. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.

Apple M.W. (2013). Can Education Change Society? New York–London: Routledge Taylor & Francis Group.

Becker, G. S. (1993). Human Capital. Chicago: University of Chicago Press.

Bednarek, J., Lubina, E. (2008). Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bogaj, A., Kwiatkowski, S. (2006). Szkoła a rynek pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cęcelek, G. (2005). Kształcenie i doskonalenie dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Edukacja Dorosłych, 4 (49).

Cęcelek, G. (2009a). Rola e-learningu w realizacji założeń edukacji ustawicznej. W: A. Klim-Klimaszewska, T. Zacharuk (red.), Paradygmaty współczesnej pedagogiki. Siedlce: Akademia Podlaska. Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Pedagogium.

Cęcelek, G. (2009b). Technologia informacyjna jako ważny komponent współczesnej edukacji. Płockie Studia Dydaktyczne, 21.

Cęcelek, G. (2010). Technologia informacyjna w procesie edukacji: szanse i zagrożenia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1.

Delors, J. (1998). Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku (przetł. z franc. Wiktor Rabczuk). Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.

Dyrda M. J. (2009). Pedagogika społeczna. O aspiracjach, jakości i sensie życia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra.

Gajda, J. (2007). Media w edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Izdebska J. (2007), Mass media i multimedia – dominująca przestrzeń życia dziecka. W: E. Murynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Juszczyk, S. (2007a). Cele i zadania technologii informacyjnej i edukacji medialnej. W: B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. Tom 2. Warszawa: Towarzystwo Naukowe PWN.

Juszczyk S. (2007b). Edukacja na odległość. W: B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. Tom 2.

Klim-Klimaszewska, A. (2009), E-learning in the proces of education at the higher education institution. W: Conference proceedings ICERI 2009. International Conference of Education, Researche and Innovation Madrid (Spain), 16-18 November 2009, Ed. IATED, Valencia (Spain) 2009.

Kołaczek, B. (2004). Dostęp młodzieży do edukacji. Zróżnicowania. Uwarunkowania. Wyrównywanie szans. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kramek, Z. (2005), Technologie e-learning w rozwoju kadr eksploatacyjnych. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 3.

Kuźmińska-Sołśnia, B. (2006), Znaczenie edukacji informatycznej na konkurencyjnym rynku pracy. W: W. Walat (red.), Technika – informatyka – edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej. Tom VI. Rzeszów: Uniwersytet rzeszowski.

Kuźmińska-Sołśnia, B. (2008), Rola kształcenia ustawicznego w świetle dynamicznych przemian na rynku pracy. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4.

Kwiatkowski, S. M. (2018). Kompetencje przyszłości. W: S.M. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

Montwiłł, W. (2006). Kształcenie na odległość – wybór czy konieczność? Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4.

Musioł, M. (2007). Media w procesie wychowania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Okoń, W. (2001). Nowy Słownik Pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Przyborowska, B. (2008). Rola metadanych w procesie zarządzania treściami e-learningowymi. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4.

Schultz, T.W. (1976). Investment in Human Capital The Role of Education and Research. New York: Free Press.

Sysło, M. M. (2004). Technologia informacyjna jako element i narzędzie ustawicznego kształcenia społeczeństwa. W: J. Moos (red.) Edukacja społeczeństwa informacyjnego. Łódź: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Tanaś, M. (2005). Dydaktyczne granice użyteczności komputerów. W: M. Tanaś (red.) Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym. Warszawa: Wydawnictwo Mikom.

Wołk, Z. (2007), E-learning jako komponent elastycznego układu kształcenia ustawicznego. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2.

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Cęcelek, G. (2020). Technologia informacyjna ważnym narzędziem współczesnego kształcenia ustawicznego . Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 207–220. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.13

Numer

Dział

Na pograniczu dziedzin
Loading...