Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur jako przestrzeń do rozwoju edukacji międzykulturowej
pdf

Słowa kluczowe

edukacja kulturowa
edukacja międzykulturowa
edukacja regionalna
kultura
tożsamość kulturowa

Abstrakt

Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur (FIL WM) to jedno z czołowych przedsięwzięć z zakresu integracji i animacji społecznej, organizowanych w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2010–2020 przez Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur. Realizowane jest w oparciu o ideę animacji społecznej propagowaną przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Tworzy wielowątkową przestrzeń do dialogu animatorów i edukatorów, w tym
miejsce do wymiany myśli i doświadczeń o edukacji międzykulturowej i jej roli w rozwoju potencjału społecznego Warmii i Mazur; budowania lokalnej sieci współpracy na rzecz ochrony i pomnażania dziedzictwa kulturowego regionu oraz poszukiwania nowych metod i form pracy w obszarze edukacji międzykulturowej. Artykuł przedstawia analizę tej przestrzeni wraz z jej poszczególnymi elementami a także opis założeń programowych i organizacyjnych FIL WM.

https://doi.org/10.16926/pe.2021.14.03
pdf

Bibliografia

Białous, M. (2017). Edukacja kulturowa z perspektywy animatorów i edukatorów kultury w województwie podlaskim, Pogranicze. Studia Społeczne, 31, 145-158, https://doi.org/ 10.15290/pss.2017.31.08.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. (2021). Animacja społeczna. Online: http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/czym-jest-animacja/historia/ [dostęp: 31.03.2021].

Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur. (2012). Program III Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur. Kacze Bagno: FAS WM, ESWIP, RO FS.

Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur. (2013). Program IV Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur. Kacze Bagno: FAS WM, ESWIP, RO FS.

Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur. (2014). Regulamin organizacyjny V Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur. Kacze Bagno: FAS WM, ESWIP, RO FS.

Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur. (2019). Program VIII Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur. Online: http://www.forumanimatorow.org/aktualnosci/99,viii-forum-inicjatyw-lokalnych-aktywne-spolecznosci- [dostęp: 10.02.2021].

Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur. (2020). Program IX Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur. Online: http://www.forumanimatorow.org/aktualnosci/99,ix-forum-inicjatyw-lokalnych-aktywne-spolecznosci- [dostęp: 10.02.2021].

Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur. (2021). FAS. Plany na przyszłość. Online: http://www.forumanimatorow.org/#fas [dostęp: 10.02.2021].

Giroux, H. A. (1997). Pedagogy and the Politics of Hope. Theory, Culture and Schooling. A Critical Reader. Oxford: Westview Press.

Grzybowski, P. P. (2009). Edukacja europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości: koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofonońskiego. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Jordan, P., Skrzypczak, H. (2006). Metoda animacji społecznej. W: P. Henzler, B. Skrzypczak (red.), Kim jest animator społeczny? (s. 141-184). Warszawa: Stowarzyszenie CAL – Instytut Studiów Edukacyjno-Społecznych im. H. Radlińskiej.

Kosińska, M. (2014). Edukacja kulturowa. W: R. Koschany, A. Skórzyńska (red.), Edukacja kulturowa. Podręcznik (s. 173-178). Poznań: Wydawnictwo Centrum Kultury Zamek.

Lemańczyk, M. (2017). Badacz zaangażowany o drodze do badań bliskich (nie tylko) sercu. Rocznik Polsko-Niemiecki, 25 (2), 143-154, https://doi.org/10.35757/RPN.2017.25.15.

Młynarczuk-Sokołowska A. (2012). Całożyciowa edukacja międzykulturowa jako wyzwanie dla społeczeństw kulturowo zróżnicowanych, Pogranicze. Studia Społeczne, 22, 233-244.

Nikitorowicz J. (1999). Projektowanie edukacji międzykulturowej w perspektywie demokracji i in¬tegracji europejskiej. W: J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.), Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym (s. 25-32). Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Nikitorowicz, J. (2003). Edukacja międzykulturowa. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (s. 934-941). T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Nikitorowicz, J. (2005). Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Nikitorowicz, J. (2006). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwo WAiP.

Nikitorowicz, J. (2011). Od Federacji Zespołów Badań Pogranicza do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Kulturowej, Pogranicze. Studia Społeczne, 27 (1), 7-18.

Nikitorowicz, J. (2015). Ku jakim strategiom w edukacji międzykulturowej w kontekście współczesnych problemów wielokulturowości? Pogranicze. Studia Społeczne, 25, 25-40.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. (2014). Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Żydek-Bednarczuk, U. (2015). Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Podstawy Edukacji