Equal opportunities in shaping pupils' identity in a multicultural school environment.
pdf (English)

Słowa kluczowe

edukacja wczesnoszkola
tożsamość indywidaulna
tożsamość zbiorowa
transkulturowość

Abstrakt

Kształtowanie tożsamości dzieci i młodzieży, w perspektywie dynamicznie zmieniających się społeczeństw po wybuchu pandemii COVID-19 i ataku Rosji na Ukrainę, stanowi jeden z podstawowych problemów placówek edukacyjnych i wychowawczych. Brakuje bowiem rozwiązań systemowych, uwzględniających w procesie nauczania-uczenia się zarówno kulturę rodzimą ucznia (często różną od środowiska obecnego zamieszkania), jak i przeżywaną w perspektywie życia i edukacji. Współistnienie, budowanie struktury kulturowej jednostek w społeczeństwach wielokulturowych jest możliwe poprzez wprowadzanie, od pierwszych etapów edukacji, podejścia transkulturowego w kreowaniu rzeczywistości szkolnej. Istotne jest tu także równoważenie szans każdego ucznia na odnalezienie własnych odniesień: doświadczeń i wartości kształtujących tożsamość indywidualną i zbiorową, a przy tym ukonstytuowanie ochrony przed „zagubieniem”. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pilotażowej koncepcji pracy, w której wskazuje się na rozwiązania teoretyczne i praktyczne z zakresu edukacji na rzecz transkulturowości w klasach I–III. Koncepcja ta powinna zostać następnie zweryfikowana w środowisku szkolnym zarówno w perspektywie nauczycieli, jak i uczniów. Pozwoli to na stwierdzenie, czy zaplanowane działania oraz sposób ich prezentacji są właściwe dla dzieci na pierwszym etapie edukacji oraz czy na podstawie przygotowanego materiału można równoważyć szanse w kształtowaniu tożsamości jednostek w środowiskach wielokulturowych.

 

https://doi.org/10.16926/pe.2023.16.03
pdf (English)

Bibliografia

Centrum Analiz i Badań UMP (2022). Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach. Online: https://metropolie.pl/artykul/miejska-goscinnosc-wielki-wzrost-wyzwania-i-szanseraport-o-uchodzcach-z-ukrainy-w-najwiekszych-polskichmiastach [Retrieved March 15, 2023].

Dyczewski, L. (2015). Tożsamość religijna. In: L. Dyczewski, K. Jurek (eds.), Tożsamość religijna w nowoczesności (pp. 9–27). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Główny Urząd Statystyczny (2021). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2020. Online: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2020,2,14.html [Retrieved August 12, 2023].

Jeszka, A. (2022). Tożsamość religijna. In: Słownik wolności religijnej. Online: https://laboratoriumwolnosci.pl/slownik/tozsamosc-religijna/ [Retrieved July 30, 2023].

Kalwasiński, M. (2021). Polacy wracają z emigracji. Online: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polacy-wracaja-z-emigracji-8211632.html [Retrieved August 14, 2023].

Kłoskowska, A. (1992). Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej. Kultura i Społeczeństwo, 1, 131–143.

Komenda Główna Straży Granicznej w Polsce (2023). Statystki. Online: https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html [Retrieved April 25, 2023]

Koźmiński, A.K., Piotrowski, W. (eds.). (2010). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lewowicki, T. (2007). O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Warszawa–Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB.

Linton, R. (2000). Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lisowska, K. (2022). Miejsce edukacji regionalnej w kształtowaniu tożsamości regionalnej przed i w czasach pandemii. Edukacja Międzykulturowa, 2(17), 172–182. https://doi.org/10.15804/em.2022.02.13.

Misiejuk, D. (2015). Strategia transkulturowości w edukacji. Perspektywa artefaktu kulturowego. Pogranicze. Studia Społeczne, 25, 209–220.

Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk: GWP.

Nikitorowicz, J. (2008). Dylematy kreowania tożsamości w wymiarze kulturo-wym. In: T. Lewowicki, B. Grabowska, A. Różańska (eds.), Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości – problemy i sugestie rozwiązań (pp. 15–25). Toruń: Adam Marszałek.

Nikitorowicz, J., Guziuk-Tkacz, M. (2021). Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w kontekście pedagogicznym. Edukacja Między-kulturowa, 2(15), 23–36. https://doi.org/10.15804/em.2021.02.01.

Piechaczek-Ogierman, G. (2016). Szkoła w środowisku wielokulturowym i jej rola w kształtowaniu tożsamości uczniów. Edukacja Międzykulturowa, 5, 217–230. https://doi.org/10.15804/em.2016.12.

Piechaczek-Ogierman, G. (2019). Uwarunkowania tożsamości lokalnej w środowisku miejskim. Edukacja Międzykulturowa, 1(10), 157–172. https://doi.org/10.15804/em.2019.01.09.

Reber, A.S. (2002). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Scholar”.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356 z późn. zm.).

Schaffer, H.R. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczepański, M.S. (2003). Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań. Między tożsamością indywidualną a społeczną – preliminaria. Online: www.socjologiarozwoju.us.edu.pl [Retrieved July 5, 2023].

Welsch, W. (1998). Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury. In: R. Kubicki (ed.), Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha (pp. 195–222). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Welsch, W. (1999). Transculturality – the Puzzling Form of Cultures Today. In: M. Featherstone, S. Lash (eds.), Spaces of Culture: City, Nation, World (pp. 194–213). London: SAGE.

Wodzicki, M., Pichola, I., Patorska, J. (2022). Uchodźcy z Ukrainy w Polsce Wy-zwania i potencjał integracji. Online: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl-Uchodzcy-z-Ukrainy-w-Polsce-Report.pdf [Retrieved April 25, 2023].

Zellma, A. (2002). Kształtowanie tożsamości regionalnej młodzieży w toku interakcji katechetycznych. Studia Warmińskie, 39, 419–439.