Świat kultury popularnej w przygotowaniu do Edukacji regionalnej – kształcenie studentów wczesnej edukacji
Pdf

Słowa kluczowe

edukacja regionalna
szkolnictwo wyższe
przedszkole
edukacja wczesnoszkolna

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i przeanalizowanie wykorzystania rozmaitych jakości świata kultury popularnej w procesie kształcenia studentów pedagogiki wczesnej edukacji z zakresu edukacji regionalnej oraz określenie ich znaczenia w przygotowaniu przyszłych pedagogów do działań edukacyjnych umożliwiających kształtowanie tożsamości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W badaniach zastosowano jakościową analizę dokumentów, obserwację uczestniczącą – metodę zbierania danych oraz uwzględniono doświadczenia własne.

Jakości świata kultury popularnej występujące w omawianym procesie kształcenia prowadzą  z jednej strony do biernego uczestniczenia studentów w kulturze popularnej a z drugiej aktywizują ich do jej tworzenia i  wykorzystywania w działaniach edukacyjnych w przestrzeni przedszkolnej i szkolnej. Inspirują także studentów do czynnego budowania rzeczywistości umożliwiającej uczniom odnajdywanie własnej przynależności społecznej i kulturowej.

https://doi.org/10.16926/pe.2020.13.11
Pdf

Bibliografia

Adamska-Staroń, M. (2015). Kultura popularna jako przestrzeń edukacyjna. W: J.H. Budzik, I. Copik (red), Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk (s.153-179). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Antologia Warmińska, http://aw.mbp.olsztyn.pl/ (dostęp: 20.08.2020).

Atlas Miejsc Niezwykłych Warmii i Mazur, http://archipelag.ceik.eu/o-projekcie.html, (dostęp: 20.08.2020).

Bednarek, S. (red.). (1995). Edukacja regionalna –dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Silesia”.

E-ncyklopedia Warmii i Mazur, http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/ (dostęp: 20.08.2020).

Garbula, J.M. (2012). Sylabus – Historia i kultura regionu. Olsztyn.

Garbula, J.M. (2013). Sylabus – Edukacja regionalna i obywatelska. Olsztyn.

Hejwosz, D., Jakubowski, W. (2010). Kultura popularna-tożsamość-edukacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Leksykon Kultury Warmii i Mazur,

http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

(dostęp: 25.08.2020).

Lewandowska, I. (2018). Gwara warmińska jako wyraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ewolucja zjawiska na przestrzeni dziejów. W: K. Gładkowski, E. Gładkowska, T. Gajowniczek (red.), Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania traktatu od dobrym sąsiedztwie. Kultura – oświata – gospodarka (s. 137-152). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Lisowska, K. (2014). Sylabus – Historia i kultura regionu. Olsztyn.

Lisowska, K. (2015). Sylabus - Historia i kultura regionu. Olsztyn.

Lisowska, K.(2017). Sylabus - Podstawy edukacji historycznej i regionalnej. Olsztyn.

Lisowska, K. (2018). Sylabus – Edukacja regionalna i obywatelska. Olsztyn.

Michalski, K. (1978). Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ostatni Mazurzy i Warmiacy, http://www.ceik.eu/ostatni-warmiacy-i-mazurzy.html (dostęp: 24.08.2020).

Regionalna Kronika Filmowa, http://rkf.warmia.mazury.pl/informacje-o-projekcie (dostęp: 19.08.2020).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. poz. 977.

Rozporządzenie z dnia 30 maja 2014 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U. poz. 803.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz. U. poz. 356.

Prusy, http://prusaspira.org/forum/printview.php?t=114&start=0 (dostęp: 15.08.2020).

Siatka godzin (2012). Pedagogika, specjalność wczesnoszkolna i przedszkolna w latach 2012-2017 – I stopnia.

Siatka godzin (2013). Pedagogika, specjalność wczesna edukacja w latach 2013-2018 – II stopnia.

Sztompka, P. (2006). Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: PWN.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2020 Podstawy Edukacji