Tożsamość narodowa i regionalna dzieci i młodzieży na Zaolziu
Pdf

Słowa kluczowe

Zaolzie
dwujęzyczność
tożsamość narodowa
tożsamość regionalna Czech part of Teschen Silesia
bilingualism
national identity
regional identity

Abstrakt

Głównym celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, jak rodzice wspomagają rozwijanie tożsamości narodowej i regionalnej dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną i wychowaniem przedszkolnym w szkołach z polskim językiem nauczania na Zaolziu. W celu uzyskania informacji na ten temat postanowiłam posłużyć się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety, która została skierowana do rodziców dzieci szkoły podstawowej z polskim językiem nauczania w Karwinie oraz przedszkola z polskim językiem nauczania w Karwinie. Badania przeprowadzono  w roku szkolnym 2017/2018, w regionie granicznym Karwina, w którym od wieków współistniały wpływy polskie i czeskie.

https://doi.org/10.16926/pe.2018.11.11
Pdf

Bibliografia

Baran, M., Boski, P. (2016). Czy „Inny” musi być zawsze obcy? Wpływ dystansu kulturowego na postawy etnicznych Polaków wobec osób czarnoskórych i ich kategoryzację. Psychologia Społeczna, 2 (37), 136–159.

Bogocz, I. (1998). Świadomość językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu. Ostrava: Uniwersytet Ostrawski.

Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: PWN.

Burszta, J. (1974). Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Grabowska, B. (1997). Tożsamość narodowa młodzieży na Śląsku Cieszyńskim. W: Z. Jasiński (red.), Dziedzictwo kulturowe (s. 106–119). Opolska Oficyna Wydawnicza.

Kadłubiec, K.D., Władyslaw, M. (2001). Cieszyńska ojczyzna polszczyzna. Czeski Cieszyn – Cieszyn: PROprint, sp.z.o.o.

Kornacka-Skwara, E. (2011). Tożsamość narodowa w świetle przemian kulturowych. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 20, 113–120.

Kowalczyk, J. (1992). Po drugiej stronie Olzy. Przemiany zasad samookreślenia polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego w świetle prasy. Warszawa: Stowarzyszenie Redaktorów.

Lewowicki, T. (1995). O badaniach społeczności pogranicza – od parcjalnych opisów ku elementom teorii zachowań tożsamościowych (s. 13–27). W: J. Nikitorowicz (red.), Edukacja międzykulturowa – w kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów. Białystok: Wyd. Uniwersyteckie „Trans Humana”.

Miodek, J. (1991). Śląska ojczyzna polszczyzna. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Nikitorowicz, J. (2001). Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym a edukacja międzykulturowa. (s. 15–35). W: J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk (red.). Kultury tradycjne a kultura globalna, konteksty edukacji międzykulturowej. Białystok: Trans Humana.

Nikitorowicz, J. (2003). Typy tożsamości człowieka w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo. Chowanna, 1, 50–66.

Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze – Tożsamość – Edukacja międzykulturowa. Białystok: Trans Humana.

Ogrodzka-Mazur, E. (2001). Kategoria tożsamości w analizach zmiany społecznej. Implikacje pedagogiczne do badań edukacji międzykulturowej (s. 162). W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, W poszukiwaniu teorii przydatnych w badaniach międzykulturowych. Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.

Rusek, H. (1997). Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu a asymilacja. Studium socjologiczne. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Siwek, T. (1992). Pole kontaktów młodzieży z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, Przegląd Polonijny, 4, 167.

Siwek, T. (1995). Małżeństwa Polaków w Republice Czeskiej, Zwrot, 9, 27.

Suchodolska, J. (1995). Identyfikacja z regionem a plany młodzieży Pogranicza (s. 41–48). W: T. Lewowicki (red.), Społeczności młodzieżowe na pograniczu, Cieszyn: Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie.

Szyfer, A. (1997). Tożsamość kulturowa. Implikacje teoretyczne i metodologiczne. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 1, 158–167.

Szczepański, M.S., Ślęzak-Tazbir, W. (2009). Kulisi naszych czasów. Między ciągłością i zmianą – metamorfozy tożsamości indywidualnych i zbiorowych (s. 24). W: L.M. Nijakowski (red.), Etniczność, pamięć, asymilacja. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Szczurek-Boruta, A. (2009). Poczucie tożsamości kulturowej młodzieży i edukacja międzykulturowa na pograniczu polsko-czeskim (s. 91–104). W: H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski (red.), Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Cieszyn: Offsetdruk i Media sp. z o.o.

Szczurek-Boruta, A., Grabowska, B. (2009). Dynamika kształtowania się tożsamości młodzieży – ku tożsamości wzbogaconej (s. 9–18). W: B. Grabowska, T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Poczucie tożsamości i stosunek młodzieży do wybranych kwestii społecznych – studium z pogranicza polsko-czeskiego. Cieszyn – Warszawa – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Szyndler, M. (2011). Folklor pieśniowy Zaolzia. Uwarunkowania, typologia i funkcje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.