Tożsamość narodowa i regionalna dzieci i młodzieży na Zaolziu
Pdf

Słowa kluczowe

Zaolzie
dwujęzyczność
tożsamość narodowa
tożsamość regionalna

Abstrakt

Głównym celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, jak rodzice wspomagają rozwijanie tożsamości narodowej i regionalnej dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną i wychowaniem przedszkolnym w szkołach z polskim językiem nauczania na Zaolziu. W celu uzyskania informacji na ten temat postanowiłam posłużyć się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety, która została skierowana do rodziców dzieci szkoły podstawowej z polskim językiem nauczania w Karwinie oraz przedszkola z polskim językiem nauczania w Karwinie. Badania przeprowadzono  w roku szkolnym 2017/2018, w regionie granicznym Karwina, w którym od wieków współistniały wpływy polskie i czeskie.

https://doi.org/10.16926/pe.2018.11.11
Pdf

Bibliografia

Baran, M., Boski, P. (2016). Czy „Inny” musi być zawsze obcy? Wpływ dystansu kulturowego na postawy etnicznych Polaków wobec osób czarnoskórych i ich kategoryzację. Psychologia Społeczna, 2 (37), 136–159.

Bogocz, I. (1998). Świadomość językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu. Ostrava: Uniwersytet Ostrawski.

Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: PWN.

Burszta, J. (1974). Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Grabowska, B. (1997). Tożsamość narodowa młodzieży na Śląsku Cieszyńskim. W: Z. Jasiński (red.), Dziedzictwo kulturowe (s. 106–119). Opolska Oficyna Wydawnicza.

Kadłubiec, K.D., Władyslaw, M. (2001). Cieszyńska ojczyzna polszczyzna. Czeski Cieszyn – Cieszyn: PROprint, sp.z.o.o.

Kornacka-Skwara, E. (2011). Tożsamość narodowa w świetle przemian kulturowych. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 20, 113–120.

Kowalczyk, J. (1992). Po drugiej stronie Olzy. Przemiany zasad samookreślenia polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego w świetle prasy. Warszawa: Stowarzyszenie Redaktorów.

Lewowicki, T. (1995). O badaniach społeczności pogranicza – od parcjalnych opisów ku elementom teorii zachowań tożsamościowych (s. 13–27). W: J. Nikitorowicz (red.), Edukacja międzykulturowa – w kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów. Białystok: Wyd. Uniwersyteckie „Trans Humana”.

Miodek, J. (1991). Śląska ojczyzna polszczyzna. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Nikitorowicz, J. (2001). Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym a edukacja międzykulturowa. (s. 15–35). W: J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk (red.). Kultury tradycjne a kultura globalna, konteksty edukacji międzykulturowej. Białystok: Trans Humana.

Nikitorowicz, J. (2003). Typy tożsamości człowieka w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo. Chowanna, 1, 50–66.

Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze – Tożsamość – Edukacja międzykulturowa. Białystok: Trans Humana.

Ogrodzka-Mazur, E. (2001). Kategoria tożsamości w analizach zmiany społecznej. Implikacje pedagogiczne do badań edukacji międzykulturowej (s. 162). W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, W poszukiwaniu teorii przydatnych w badaniach międzykulturowych. Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.

Rusek, H. (1997). Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu a asymilacja. Studium socjologiczne. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Siwek, T. (1992). Pole kontaktów młodzieży z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, Przegląd Polonijny, 4, 167.

Siwek, T. (1995). Małżeństwa Polaków w Republice Czeskiej, Zwrot, 9, 27.

Suchodolska, J. (1995). Identyfikacja z regionem a plany młodzieży Pogranicza (s. 41–48). W: T. Lewowicki (red.), Społeczności młodzieżowe na pograniczu, Cieszyn: Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie.

Szyfer, A. (1997). Tożsamość kulturowa. Implikacje teoretyczne i metodologiczne. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 1, 158–167.

Szczepański, M.S., Ślęzak-Tazbir, W. (2009). Kulisi naszych czasów. Między ciągłością i zmianą – metamorfozy tożsamości indywidualnych i zbiorowych (s. 24). W: L.M. Nijakowski (red.), Etniczność, pamięć, asymilacja. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Szczurek-Boruta, A. (2009). Poczucie tożsamości kulturowej młodzieży i edukacja międzykulturowa na pograniczu polsko-czeskim (s. 91–104). W: H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski (red.), Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Cieszyn: Offsetdruk i Media sp. z o.o.

Szczurek-Boruta, A., Grabowska, B. (2009). Dynamika kształtowania się tożsamości młodzieży – ku tożsamości wzbogaconej (s. 9–18). W: B. Grabowska, T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Poczucie tożsamości i stosunek młodzieży do wybranych kwestii społecznych – studium z pogranicza polsko-czeskiego. Cieszyn – Warszawa – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Szyndler, M. (2011). Folklor pieśniowy Zaolzia. Uwarunkowania, typologia i funkcje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.