Relatywizm aksjologiczny a edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym

Abstrakt

Zależności między społeczeństwem ponowoczesnym i edukacją opisuję na podłożu koncepcji pluralizmu wartości. Odwołując się do relatywizmu aksjologicznego, ukazuję uwarunkowania społeczne oraz ich konsekwencje dla realizowania celów, modeli i zadań edukacyjnych w czasach ponowoczesnych. Natomiast w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, na czym oprzeć aksjologię edukacji oraz podmiotowość i tożsamość współczesnego człowieka w zmieniającej się rzeczywistości, sięgam do myśli filozoficznej Ch. Taylora i tradycji hermeneutycznej.


Pdf

Bibliografia

Bielik-Robson, A. (2012). Źródła romantycznego modernizmu Charlesa Taylora. W: Ch. Taylor. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Sommer (tłum.). Warszawa.

Chmielewski, A. (2012). Cząstki w przestrzeni: Charles Taylor i estetyka polityczna. W: Ch. Grabowski, J.P. Chudzik, J. Kłos (red.). Charlesa Taylora wizja nowoczesności. Rekonstrukcje i interpretacje. Warszawa.

Crick, R.D., Joldsersma, C.W. (2012). Obywatelstwo, etyka dyskursu. M. Starnawski (tłum.). W: M. Murphy, T. Fleming (red.). Habermas, teoria krytyczna i edukacja. Wrocław.

Drwięga, M. (2009). Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej. Kraków.

Gajda, J. (1992). Aksjologia przedplatońska. W: K. Bal, J. Gajda (red.). Wartości i wartościowania w historii filozofii. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Karpacz 1988. Cz. 1. Wrocław.

Jodłowska, B. (2012). Pedagogika sokratejska. Kraków.

Kowalski, M., Falcman, D. (2010), Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impresje. Kraków.

Kwieciński, Z. (2012). Pedagogie postu. Preteksty. Konteksty. Podteksty. Kraków.

Milerski, B. (2011). Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa.

Śliwerski, B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków.

Taylor, Ch. (2002). Etyka autentyczności. A. Pawelec (tłum.). Kraków.

Taylor, Ch. (2012). Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak. A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Sommer (tłum.). Warszawa.

Wojewoda, M. (2010). Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofi i religii. Katowice.