Konceptualizacja badań nad międzypokoleniowym uczeniem się w rodzinie – wybrane kwestie etyczne

Abstrakt

Celem pracy jest przedstawienie wybranych kwestii etycznych związanych z projektem badawczym dotyczącym międzypokoleniowego uczenia się w rodzinie. Badania w ramach projektu są prowadzone z zamiarem wypracowania ogólnych twierdzeń dotyczących populacji, mieszczą się w paradygmacie normatywnym. W artykule omówiono problemy związane z regułami rzetelności wykonania badania oraz lojalności wobec uczestników badań.

Pdf

Bibliografia

American Psychological Association. (1985). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. E. Hornowska (tłum.). Warszawa.

Borucka, A., Ostaszewski, K. (2008). Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego XII, 2, cz. I; www.ncbi.nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC2777715 (1.03.2013).

Brzeziński, J. (1994). Etyczny kontekst badań. W: J. Brzeziński, W. Poznaniak (red.). Etyczne problemy działalności badawczej i praktycznej psychologów. Poznań.

Brzeziński, J. (2005). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa.

Dattalo, P. (2010). Ethical Dillemas in Sampling. Journal of Social Work Values and Ethics, 1.

Enders C.K., Gottschall A.C. (2011). The Impact of Missing Data on the Ethical Quality of a Research Study. W: A.T. Panter, S.K. Sterba (red.). Handbook of Ethics in Quantitative Methodology. New York.

Galewicz, W. (2009). O etyce badań naukowych. Diametros, 19.

Gaul, M., Machowski, A. (2004). Wprowadzenie do analizy ścieżek. W: J. Brzeziński (red.). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa.

Greń, J. (1987). Statystyka matematyczna. Podręcznik programowany. Warszawa.

Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wrocław.

Kmiecik-Baran, K. (1995). Skala Wsparcia Społecznego. Teoria i właściwości psychometryczne. Przegląd Psychologiczny, 2.

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa, http://ptp.org.pl/modules.php?name= News&fi le=article&sid=29 (1.03.2013).

Kodeks etyki socjologa, www.is.uw.edu.pl/wp-content/uploads/Kodeks-Etyki-Socjologa.pdf (1.03.2013).

Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk (2001). Dobre obyczaje w nauce – zbiór zasad i wytycznych. Warszawa.

Lipiec, J. (2010). Etyka badań naukowych. W: S. Palka, Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk.

Luthar, S.S., Zelazo, L.B. (2003). Research on Resilience. An Integrative Review. W: S.S. Luthar (red.). Resilience and Vulnerability. Cambridge.

Napora, E., Kozerska A., Schneider, A.M. (2012). Parentyfikacja dziadków czynnikiem ochronnym w funkcjonowaniu rodziny samotnej matki – prezentacja projektu badawczego. Referat na Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej. Częstochowa.

Nederhof, A.J. (1991). Metody korygowania zniekształcającego wpływu zmiennej aprobaty społecznej: przegląd badań. K. Klimasiński (tłum.). W: J. Brzeziński, J. Siuta. Społeczny kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych. Poznań.

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2011). Prężność u dzieci i młodzieży: charakterystyka i pomiar – Polska Skala SPP-18. Polskie Forum Psychologiczne, 16(1).

Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension, London.

Rutter, M. (1987). Psychosocial Resilience and Protective Mechanisms. American Journal of Orthopsychiatry, 57(3).

Rutter, M. (2006). Implications of Resilience Concepts for Scientific Understanding. Annals of the New York Academy of Sciences, Resilience in Children, 1094.

Schneider, A.M., Napora, E., Kozerska, A. (2012). Parentyfikacja dziadków jako czynnik resilience rodziny samotnej matki w prowincjonalnej Polsce – zapowiedź badań. W: M. Komorska (red.). Seniorzy dla młodości – młodość dla seniorów. Seniorzy i młodzi we wspólnej przestrzeni społecznej. Lublin.

Schneider, A., Napora, E., Kozerska, A. (2012). Parentyfikacja dziadków jako czynnik wpływający na resilience w rodzinie samotnej matki w prowincjonalnej Polsce – zapowiedź badań. Wykład na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Lublin – Janów Lubelski.

Sztabiński, F. (2000). Przygotowanie do pracy w charakterze ankietera. W: Z. Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński (red.). Podręcznik ankietera. Warszawa.

Sztabiński, P.B. (2000). Kim są ankieterzy. W: Z. Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński (red.). Podręcznik ankietera. Warszawa.

Sztabiński, P.B., Mirowski, S. (2000). Problemy etyczne związane z pracą ankietera. W: Z. Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński (red.). Podręcznik ankietera. Warszawa.

Urbaniak-Zając, D. (2006). W poszukiwaniu kryteriów oceny badań jakościowych. W: D. Kubinowski, M. Nowak (red.). Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926.

Weber, J.S., Cook, T.H. (1991). Wpływ osób badanych na wyniki badań laboratoryjnych: analiza ról, zmiennych sugerujących hipotezę badawczą i trafność wnioskowania. J. Siuta, R. Stocki (tłum.). W: J. Brzeziński, J. Siuta, Społeczny kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych. Poznań.