Metodologiczne koncepcje badań nad środowiskiem edukacyjnym

Abstrakt

W artykule przedstawiono sposoby rozumienia pojęcia środowiska edukacyjnego z perspektywy różnych paradygmatów. Omówiono przykłady badań nad środowiskiem edukacyjnym, koncentrując się na metodologicznych aspektach tych badań.

Pdf

Bibliografia

Augustyńska, U., Kozerska, A. (2008). Zastosowanie analizy skupień do interpretacji wyników badania skalą poczucia zadowolenia studentów z warunków studiowania. W: A. Gofron, M. Piasecka (red.). Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna. Częstochowa.

Bohnsack, R. (2004). Metoda dokumentarna – od koniunktywnego zrozumienia do socjogenetycznej interpretacji. S. Krzychała (tłum.). W: S. Krzychała (red.). Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej. Wrocław.

Bohnsack, R., Schäffer, B. (2004). Koniunktywne doświadczenia i media. S. Krzychała (tłum.). W: S. Krzychała (red.). Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej. Wrocław.

Bourdieu, P., Wacquant, L. (2001). Zaproszenie do socjologii refl eksyjnej. A. Sawisz (tłum.). Warszawa.

Czerepaniak-Walczak, M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk.

Czerniawska, O. (1997–1998). Funkcje środowiska niewidzialnego w andragogice i gerontologii wychowawczej. Rocznik Andragogiczny.

Czerniawska, O. (2007). Szkice z andragogiki i gerontologii. Łódź.

Durkheim, E. (2000). Zasady metody socjologicznej. J. Szacki (tłum.). Warszawa.

Gagné, R., Briggs, L., Wagner, W. (1992). Zasady projektowania dydaktycznego. K. Kruszewski (tłum.). Warszawa.

Hałas, E. (1987). Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu. Lublin.

Jankowski, D. (2006). Środowisko edukacyjne człowieka dorosłego jako problem pedagogiki społecznej i andragogiki. Rocznik Andragogiczny.

Kargulowa, A. (1998). Kilka uwag na temat przesłanek metodologicznych pedagogiki społecznej (relacja jednostka – środowisko). W: E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska (red.). Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Łódź.

Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa.

Kopciewicz, L. (2009). Wytwarzanie (nie)równości płci w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Pytanie o dydaktykę „rodzajowo-inkluzywną”. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków.

Krzychała, S. (2007). Projekty życia. Młodzież w perspektywie badań rekonstrukcyjnych. Wrocław.

Kurantowicz, E. (2006). Badanie lokalnych kontekstów uczenia się. Wybrane (andragogiczne) uzasadnienia i spory. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, 2.

Łukasik, B. (2006). Rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Częstochowa.

Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław.

Marek, T. (1989). Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN. Warszawa.

Mokrzycki, E. (2007). Do nauki przychodzi się nie tylko z pytaniami. Warszawa.

Nentwig-Gesemann, I. (2004). Tworzenie typologii. W stronę wielowymiarowej rekonstrukcji przestrzeni doświadczenia. S. Krzychała (tłum.). W: S. Krzychała (red.). Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej. Wrocław.

Niemierko, B. (1990). Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Warszawa.

Nowicka, M. (2009). Socjalizacja ukryta w procesie dydaktycznym – między wsparciem a hamowaniem rozwoju tożsamości ucznia. Z inspiracji koncepcją Jürgena Habermasa. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków.

Piekarski, J. (1986). Zróżnicowanie wychowawcze środowisk rodzinnych w małym mieście. Łódź.

Pieter, J. (1960). Poznawanie środowiska wychowawczego. Wrocław – Kraków.

Pryszmont-Ciesielska, M. (2010). Ukryty program edukacji akademickiej. Wrocław.

Radlińska, H. (1961). Pedagogika społeczna. Wrocław.

Rubacha, K. (2008a). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa.

Rubacha, K. (2008b). Metodologiczna struktura przedmiotu badań pedagogiki. W: K. Rubacha (red.). Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki. Kraków.

Schütz, A. (1984). Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. D. Lachowska (tłum.). W: E. Mokrzycki (red.). Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. T. 1. Warszawa.

Sikorska, I. (2010). Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych. Kraków.

Sośnicki, K. (1964). Istota i cele wychowania. Warszawa.

Sroczyński, W. (2007). „Środowisko niewidzialne” w andragogice. Środowisko z punktu widzenia andragogiki humanistycznej. W: B. Juraś-Krawczyk (red.). Wybrane obszary badawcze andragogiki. Łódź.

Stachura, A. (2007). Wpływ środowiska informacyjnego ucznia na proces kształcenia i samokształcenia. W: F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk (red.). Integracja nauczania i wychowania. Szczecin.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki. T. 3: Analizy wielowymiarowe. Kraków.

Stańczyk, P. (2009). Ocena szkolna i obsceniczność prawa – pomiędzy byciem kimś a byciem nikim. Znaczenia nadawane doświadczeniu szkolnemu przez gimnazjalistów. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, 2.

Urbaniak-Zając, D. (2006). W poszukiwaniu kryteriów oceny badań jakościowych. W: D. Kubinowski, M. Nowak (red.). Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków.

Urbaniak-Zając, D. (2010). W nawiązaniu do wystąpień – dyskusja. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt (red.). Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Kraków.

Urbaniak-Zając, D., Piekarski, J. (2001). Badania jakościowe – uwagi wprowadzające. W: D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski. Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Łódź.

Zaborowski, Z. (2002). Człowiek, jego świat i życie. Próba integracji. Warszawa.

Zimny, Z.M. (2000). Metodologia badań społecznych. Częstochowa.

Znaniecki, F. (1973, 1 wyd. 1928). Socjologia wychowania. T. 1. Warszawa.

Znaniecki, F. (1988, 1 wyd. 1922). Wstęp do socjologii. Warszawa.