(Nie)codzienność choroby. Kalejdoskop kolorów, zapachów i smaków w szpitalnej szkole

(Nie)codzienność choroby. Kalejdoskop kolorów, zapachów i smaków w szpitalnej szkole

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.18

Słowa kluczowe:

życie codzienne, choroba przewlekła, hospitalizacja, szkoła szpitalna

Abstrakt

Celem badań było poznanie postrzegania codzienności w trakcie hospitalizacji przez dzieci i młodzież oraz ukazanie sposobów pozwalających pacjentom na wyjście poza obręb nieprzyjemnych emocji wynikających z samej choroby i monotonii szpitalnej. Ukazano codzienność jako powszedniość i odświętność oraz zobrazowano samotność i nudę jako stan doświadczany przez uczniów chorujących przewlekle. Przedstawiono również refleksje nauczycieli-terapeutów o (nie)zwykłości pracy pedagogicznej w warunkach szpitalnych. Badaniami objęto uczniów i nauczycieli Filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 i oddziałów Gimnazjum Specjalnego nr 38 zorganizowanych przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Krystyna Moczia - Uniwersytet Śląski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół dziecka przewlekle chorego i jego rodziny w podstawowych środowiskach wychowawczych oraz w warunkach hospitalizacji. Autorka/ współautorka ponad 60 publikacji, w tym kilku obcojęzycznych, głównie z obszaru pedagogiki specjalnej.

Członek HOPE - Hospital Organisation of Pedagogues in Europe. HOPE – nadzieja - to międzynarodowa organizacja pozarządowa zrzeszająca nauczycieli pracujących z dziećmi młodzieżą wymagającą opieki medycznej w całej Europie.

Bibliografia

Ablewicz, K. (2003). Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej (Theoretical and methodological basics of anthropological education. A case study of educational situation). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Antoszewska, B. (2006). Dziecko z chorobą nowotworową-problemy psychopedagogiczne (Child with cancer – psychopedagogical problems). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Bauman, Z. (2009). Niecodzienność nasza codzienna…(Our everyday uncommonness...). In Barwy codzienności. Analiza socjologiczna (Colours of everyday life. An analysis of the everyday), M. Bogunia-Borowska (Ed.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Bełza M., Prysak D. (2014). „Upokorzona” codzienność osób niepełnosprawnych (“Humiliated” everyday life of people with disabilities). Parezja: Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, No. 2

Binnebesel, J. (2000). Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Aspekt pozamedyczny (Taking care of a child with cancer. Non-medical aspect). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Binnebesel, J. (2003). Opieka nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w doświadczeniu pacjentów (Taking care of children and adolescents with cancer in patients' experience). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Bochnio, E., Nowasad, I., Szymański, M.J. (Eds.), (2014). Codzienność szkoły. Uczeń (Everyday life of a school. Pupil). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Bogunia-Borowska, M. (Ed.) (2009). Barwy codzienności. Analiza codzienności (The colours of everyday life. Analysis of everyday life). Warszawa: Wydawnictwo Scholar

Dudzikowa, M., Czerpaniak-Walczak, M. (Eds.). (2010). Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie (Upbringing: notions, processes, contexts. Interdisciplinary approach). Vol. 5. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Gajdzica, Z. (2009). Codzienne wsparcie ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej (Daily support for students with disabilities in integration class). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, No. 4 (pp. 57-65)

Gajdzica, Z. (2010). Codzienność ucznia niepełnosprawnego - perspektywa badacza (Daily life of a student with disabilities – researcher's perspective). In M.Dudzikowa, M.Czerpaniak-Walczak (Eds.). Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie (Upbringing: notions, processes, contexts. Interdisciplinary approach). Vol. 5. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Golka M. (2009). Czy jeszcze istnieje nie-codzienność? (Does uncommonness still exist?) In M. Bogunia-Borowska (ed.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna (Colours of everyday life. An analysis of the everyday). Warszawa: Wydawnictwo Scholar

Independent Public Clinical Hospital No. 1 in Zabrze https://www.szpital.zabrze.pl

Jarecka, U. (2015). O chlebie naszym (nie)powszednim: cena dobrobytu (About our own (non)daily bread: The price of prosperity). In K.Górniak, T.Kanasz, B.Pasamonik, I.Zalewska (Eds.). Socjologia czasu, kultury i ubóstwa (Sociology of time, culture and poverty). Jubilee Book for Professor Elżbiety Tarkowskiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w badaniach społecznych. Szkice metodologiczne (Qualitative research in social studies. Methodological sketches). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląśkiego

Klinowska, E., Zimon, A. (2017). Wędrująca Szpitalna Biblioteka w szkole innej niż wszystkie (Mobile hospital library in a school different from all the others). In Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę. W przestrzeni niepełnosprawności (An educational and therapeutic journey towards the better life. In the sphere of disability). Vol. 1. K.Moczia (Ed.) Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Kubinowski, D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, Metodyka, Ewaluacja (Qualitative pedagogical research. Philosophy, methodology, evaluation). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowksiej

Łukasik, J.M., Nowasad I., Szymański M.J. (Eds.). (2014). Codzienność szkoły. Nauczyciel (Everyday life of a school. Teacher). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Maciarz, A. (2006). Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie (Chronically ill child. Care and support). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Mickiewicz-Grudzińska, E. (2011). Przyprowadzić dziecku świat do łóżka (Bring the world to the child’s bed). In Dziecko przewlekle chore - problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji (A chronically ill child - medical, psychological and educational problems. Heuristic dimension of human existence). B.Antoszewska (Ed.) Akapit, Toruń

Moczia, K. (2009). Nuuuda... w chorobie: humor sytuacyjny jako antidotum na nude (Booordom.... in illness: Situational humour as an antidote to boredom), Chowanna No. 1, Terapia pedagogiczna

Moczia, K. (2010). Znaczenie oddziaływań pedagogicznych dla dzieci przewlekle chorych (The importance of educational impact on children with protracted diseases). In Antropotechnika-kulturotechnika -socjotechnika w pedagogice specjalnej (Antropotechnique, culture technique and sociology technique in special needs pedagogy). A.Stankowski (Ed.) Ruzomberok, VERBUM

Moczia, K. (2016). Wsparcie pedagogiczne dziecka w zmaganiu się z chorobą przewlekłą (Educational support for the child in the struggle against protracted disease). Chowanna, No. 2, Natura vs kultura - perspektywy poznawcze w obszarze dydaktyki (Nature vs culture - cognitive perspectives in the area of didactics)

Moczia, K. (2017). Trudności edukacyjne uczniów przewlekle chorych (Educational difficulties of chronically ill students). In Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę. W przestrzeni niepełnosprawności (An educational and therapeutic journey towards the better life. In the sphere of disability). Vol.1. K.Moczia (Ed.) Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, pp. 51-61

Murawska A. (2016). Nadzieja jako dominanta pomocy osobom terminalnie chorym. Światło i Słowo (Hope as a dominant in helping terminally ill people. Light and word) 1 (26), 127-139

Nowak J. (2007). Nauczyciel - mentor czy facylitator? (Teacher – mentor or facilitator?) In Sałata E., Ośko S. (Eds.): Współczesne problemy pedeutologii i edukacji (Contemporary issues of pedeutology and education). Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, pp.54-58

Nowakowska M.T. (1983). Psychologiczne aspekty chorób przewlekłych, trwałego upośledzenia zdrowia i oraz chorób nieuleczalnych i zagrażających życiu (Psychological aspects of chronic diseases, persistent health impairment and non-curable and life-threatening diseases). In M.Jarosz (Ed.) Psychologia lekarska (Medical psychology). Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich

Palka, S. (2006). Humanistyczne podejście w badaniach pedagogicznych i praktyce pedagogicznej (Humanist approach in educational research and practice). In D.Kubinowski, M. Nowak (Eds.) Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie (Methodology of humanist-oriented educational studies). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Prysak, D. (2015). Codzienność osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w domu pomocy społecznej (The everyday life of people with profound intellectual disabilities in a social welfare home). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Samardakiewicz, M. (2011). Wspomaganie rozwoju dzieci z chorobą nowotworową (Supporting the development of children with cancer). In Dziecko przewlekle chore - problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji (A chronically ill child - medical, psychological and educational problems. Heuristic dimension of human existence). B. Antoszewska (Ed.) Toruń: Akapit

Special Needs Elementary School No. 38 http://www.szkola38.pl/szkola/konferencja.html

Stanko, K. (2017). JedzOnko (OncoFood). Warszawa: Fundacja Iskierka

Sztompka, P. (2008). Życie codzienne - tematy najnowsze socjologii (Everyday life - the latest issues in sociology). In P.Sztompka, M.Bogunia-Borowska (Eds). Socjologia codzienności (Sociology of everyday life). Kraków: Znak

Sztompka, P., Bogunia-Borowska, M. (Eds.). (2008). Socjologia codzienności (Sociology of everyday life). Kraków: Znak

Wojnar, A. (2008). Socjologia codzienności (Sociology of the everyday). Alma Marter, 104 (2008), pp. 124-126. http://www2.almamater.uj.edu.pl/104/32.pdf

Zadrożyńska-Barącz A. (2010). Codzienność - niecodzienność – święto (Everyday life - uncommonness - holiday). In M.Dudzikowa, M.Czerpaniak-Walczak (Eds.). Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie (Upbringing: notions, processes, contexts. Interdisciplinary approach). Vol. 5. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Moczia, K. (2020). (Nie)codzienność choroby. Kalejdoskop kolorów, zapachów i smaków w szpitalnej szkole. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 289–306. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.18

Numer

Dział

Na pograniczu dziedzin
Loading...