Nr 3 (2014)

					Pokaż  Nr 3 (2014)

Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy TransakcyjnejInstytut Pedagogiki
Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Lista recenzentów
prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie), prof. dr hab. Tatiana A. ŁAPATIK (kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii, Akademia Kształcenia Ustawicznego w Mińsku, Republika Białorusi), prof. zw. dr hab. Marian ŚNIEŻYŃSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie),prof. zw. dr hab. Władysław P. ZACZYŃSKI (em. prof. UW)

Redaktor naczelny
dr hab., prof. AJD Jarosław JAGIEŁA

Zespół redakcyjny
dr Dorota GĘBUŚ, dr Zbigniew ŁĘSKI, dr Anna PIERZCHAŁA,
dr Adrianna SARNAT-CIASTKO, dr Edyta WIDAWSKA, dr Zbigniew WIECZOREK

Redaktor statystyczny
dr Jan KOWALIK (Politechnika Częstochowska)

Redaktorzy językowi
dr Krystyna ŁĘSKA-CHABROWSKA (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie),mgr Ewa PALKA (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Sekretarze redakcji
dr Anna PIERZCHAŁA, dr Adrianna SARNAT-CIASTKO

Rada Naukowa
prof. PaedDr. Ján DANEK, CSc. (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Świętych Cyrylai Metodego w Trnawie), prof. zw. dr hab. Larysa D. GŁAZYRINA (Katedra Pedagogiki Przedszkolnej, Białoruski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Maksyma Tanka),prof. zw. dr hab. Lidia GRZESIUK (Katedra Psychopatologii i Psychoterapii
na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy
w Sopocie), dr hab. Dorota PANKOWSKA, prof. UMCS, Doc. PhDr. AlenaPETROVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), Doc. PhDr. Irena PLEVOVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. zw. dr hab. Krzysztof RUBACHA (UMK Toruń), prof. dr Zoroslav SPEVÁK (Wydział FilozoficznyUniwersytetu w Nowym Sadzie), prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI (AkademiaPedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej), prof. zw. dr hab. MarianŚNIEŻYŃSKI, Akademia Ignatianum w Krakowie, ks. dr Antoni TOMKIEWICZ (KUL w Lublinie), dr hab. Ewa WYSOCKA (Uniwersytet Śląski),
prof. zw. dr hab. Władysław P. ZACZYŃSKI (em. prof. UW).

Opublikowane: 2015-03-09
Loading...