Poczucie skuteczności w opinii badanych studentów rzeszowskich uczelni

Poczucie skuteczności w opinii badanych studentów rzeszowskich uczelni

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.07

Słowa kluczowe:

skuteczność, oczekiwanie, efektywność, edukacja, studenci

Abstrakt

Streszczenie

Poczucie skuteczności odgrywa ważną rolę na subiektywne odczuwanie dobrostanu przez jednostkę. Poziom skuteczności jest ściśle związany z oczekiwaniami w trakcie wykonywania każdej czynności. Większe oczekiwania powinny wyzwalać energię i wpływać na skuteczniejsze efekty kształcenia, bądź wykonywanej pracy zawodowej.   Celem niniejszego artykułu jest analiza poczucia skuteczności z życia studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunkach ścisłych i humanistycznych. Badania wykonano na podstawie własnego projektu zrealizowanego wśród 383 studentów Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i standaryzowanego narzędzia badającego poziom skuteczności z życia z wykorzystaniem Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności (Generalized Self-Effficency Scale – GSES) opracowanej przez Ralfa Schwarzera i Matthiasa Jeruzalema i przygotowanej w polskiej adaptacji przez Zygrfyda Juczyńskiego.

Badania pokazały, że poczucie skuteczności z życia studentów kształtował się na poziomie umiarkowanym. Wzięto pod uwagę następujące zmienne niezależne: uczelnia, płeć, wiek, miejsce zamieszkania i zamożność respondentów. W dwóch badaniach istniało zróżnicowanie w poziomie istotności statystycznej w zależności od rodzaju uczelni i płci badanych. Natomiast biorąc pod uwagę średnią, studenci z Politechniki Rzeszowski przejawili nieco wyższy poziom poczucia skuteczności w przeciwieństwie do studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  • Wnioski z badań stanowią wyzwanie dla sytemu edukacji, nauczycieli, wychowawców na wszystkich poziomach kształcenia, aby wszelkie zmiany, systematycznie wprowadzane do programów kształcenia mogły odzwierciedlać potrzeby studentów.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Zbigniew Chodkowski - University of Rzeszow

adiunkt: Uniwersytet Rzeszowski; Kolegium Nauk Społecznych; Instytut Pedagogiki

Bibliografia

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman.

Bukłaha, E. (2012). Sukces, skuteczność i efektywność w zarządzaniu projektami w: Studia i prace Kolegium Zarządzania Finansami, Zeszyt Naukowy Nr 113, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 24-34.

Chodkowski, Z. (2019). Plany zawodowe studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego w kontekście miejsca ich zamieszkania, Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 2 (46), s. 171–187

DOI 10.4467/20843968ZP.19.011.10687

Chodkowski, Z. (2021a). Wpływ środowiska na motywację do wyboru studiów przez studentów rzeszowskich uczelni, Przedsiębiorczość–Edukacja 17(1), s. 126–139.

Chodkowski Z. (2021b). Predyspozycje i możliwości zatrudnienia a motywacja wyboru kierunków studiów, Kultura Społeczeństwo Edukacja Nr 1(19), Wydawnictwo Naukowe UAM p. 62-80.

Chodkowski, Z. (2021b). Poczucie satysfakcji życiowej wśród studentów uczelni rzeszowskich,

Studia Pedagogica Ignatiana Tom 24 Nr 3 (2021): Mistrzostwo w nauce i edukacji, s. 155–175

Drucker, P. F. (1994) Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik.

Juczyński, Z. (1998). Od decyzji do działania: model wyjaśniający zachowania suicydalne. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 2, s. 3-13.

Kosiba, G., Gacek M., Bogacz-Walancik A., Wojtowicz A. (2017). Zachowania prozdrowotne a satysfakcja z życia studentów kierunków nauczycielskich, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, t. 20, nr 2(78), s. 79–93.

Locke, E. A., Latham, G. P. (1990). A Theory of Goal Setting and Task Performance. New York, Prentice Hall.

Łuboń, Ł. (2020). Skuteczność, Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php

Maddux, J. E. (2009). Self-Efficacy in: The Encyclopedia of Positive Psychology, Edited by Shane, J. Lopez, The Clifton Strengths Institute and Gallup, Blackwell Publishing Ltd, s. 874-880.

Mazurkiewicz, A. (2011). Sprawność działania – interpretacja teoretyczna pojęcia, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr 20, s. 47-57.

Pietras-Mrozicka, M. (2016). Posiadane zasoby osobiste (optymizm i poczucie własnej skuteczności) a ocena jakości życia. Analiza współzależności. Acta Universitatis Lodziensis Lolia Sociologica 57, s. 19–38. DOI: https://doi.org/10.18778/0208-600X.57.02

Poprawa, A., Juczyński, Z. (2001). Test Orientacji Życiowej – LOT-R w: Z. Juczyński, Narzędzia Pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (60-70).

Scheier, M. F., Carver, C. S. (1985). Optimism, coping and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies, Health Psychology, 4(3), 219-247.

Scheier, M. F., Carver, C. S., Bridges M. W. (1994). Distinguishing optimism from neurotism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 6, 1063-1078.

Skowron-Mielnik, B. (2016). Paradoks efektywności pracy – między budowaniem zaangażowania a wypaleniem zawodowym, Nauki o Zarządzaniu Management Sciences 2(27), s. 151-163, DOI: 10.15611/noz.2016.2.13

Stoner, J., Finch, A. Freeman, R. E., Gilbert, D. R. (2001) Ehrlich, A. Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Wydanie II zmienione, Warszawa.

Winkler, R. (2010). Efektywność – próba konceptualizacji pojęcia. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zeszyty Naukowe nr 820, s. 103-114.

Wojcieszek, A., Nawalana A., Majda A. (2019). Poczucie optymizmu oraz własnej skuteczności Małopolskich pielęgniarek korzystających z kształcenia podyplomowego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pielęgniarstwo Polskie Nr 2 (72), s. 141-147.

Zakrzewski, J. (1987). Poczucie skuteczności a samoregulacja zachowania. Przegląd Psychologiczny, 3, s. 661-678.

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Chodkowski, Z. (2022). Poczucie skuteczności w opinii badanych studentów rzeszowskich uczelni. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (11), 119–134. https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.07

Numer

Dział

Raporty z badań
Loading...