Zagrożenie wypaleniem zawodowym terapeutów zajęciowych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Pdf

Słowa kluczowe

terapia zajęciowa
terapeuta zajęciowy
profesja społeczna
wypalenie zawodowe

Abstrakt

Artykuł porusza problem zagrożenia wypaleniem zawodowym w środowisku terapeutów zajęciowych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ważny z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, między innymi pedagogiki specjalnej, psychologii, medycyny czy profilaktyki społecznej. Opisane w artykule badania przeprowadzono w warsztatach terapii zajęciowej, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankiety. Badania pozwoliły na określenie indywidualnych, środowiskowych i organizacyjnych zagrożeń wypaleniem zawodowym. Wskazały na najczęściej występujące składniki wypalenia zawodowego. Nakreśliły kierunki indywidualnych działań zapobiegających zjawisku wypalenia zawodowego.

https://doi.org/10.16926/pe.2018.11.13
Pdf

Bibliografia

Berndt, Ch. (2015). Tajemnica odporności psychicznej. Jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brzezińska, M., Graczkowska, M. (2012). Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej? Warszawa: Wydawnictwo Engram.

Fengler, J. (2000). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kott, T. (2002). Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Maslach, Ch., Leiter, M.P. (2011). Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sekułowicz, M. (2005). Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym. Analiza przypadków. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.

Seredyńska, A. (2012). Profilaktyka wypalenia zawodowego kandydatów na pedagogów w świetle teorii psychodynamicznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Sęk, H. (red.). (2009). Wypalenie zawodowe, przyczyny i zapobieganie. Nowe Tendencje w Psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stochmiałek, J. (red.). (2008). Praca terapeutyczna z osobami niepełnosprawnymi (s. 19–32). W: K. Kucyper, A. Stankowski (red.), Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Bielsko-Biała: WSA.

Szmagalski, J. (2009). Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Tucholska, S. (2009). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Akty prawne

MPiPS (2010). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania. Dz.U. nr 82, poz. 537.

MZ (2011). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Dz.U. nr 151, poz. 896.

MPiPS (1998). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. Dz.U. nr 118, poz. 764.

Ustawa z 27 sierpnia 1997 rok o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Dz.U. nr 123, poz. 776.

Strony internetowe

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej (2012). Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. Pobrano z: http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=325907 [dostęp: 17.12.2018].