Kształcenie ustawiczne jako szansa na podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne
Pdf

Słowa kluczowe

osoby niepełnosprawne
kształcenie ustawiczne
rehabilitacja zawodowa
aktywność zawodowa

Abstrakt

Podjęcie aktywności zawodowej znacznie przyspiesza proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ich bierność zawodowa ma złożone przyczyny, a identyfikacja niektórych pozwala podjąć działania korekcyjne. Kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych często są znacznie niższe niż osób sprawnych, co zmniejsza ich szanse na zatrudnienie. Kształcenie ustawiczne umożliwia ich wyrównanie. Artykuł prezentuje czynniki wpływające na kształcenie i rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych

Pdf

Bibliografia

Bańka, A. (2003). Rola poradnictwa zawodowego w integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy. W: Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Materiały konferencyjne. Warszawa; www.praca.ffm. pl/doc/pozon.pdf.

Brzezińska, A.I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rycielski, P. (2008a). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: kapitał osobisty i społeczny. Nauka, 2.

Brzezińska, A.I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Sijko, K., Rycielski, P., Wiszejko-Wierzbicka, D. (2008b). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: czynniki społeczno-demografi czne. Nauka, 1.

Brzezińska, A., Woźniak, Z., Maj, K. (2006). Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Warszawa.

GUS, Aktywność ekonomiczna ludności w Polsce; http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-w-i-iv-kwartale-2005-r-4.10.html; http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-w-i-iv-kwartale-2008-r-4.10.html; http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-w-i-iv-kwartale-2012-r-4.10.html, http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-w-iii-kwartale-2013-r-4.10.html (05.11.2013).

Instrumenty rynku pracy. (2013). www.mpips.gov.pl/praca/instrumenty/.

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa.

Kowalik, S. (2008). Rehabilitacja osób chorych psychicznie. Propozycje działań dla psychologów klinicznych. W: J. Brzeziński, L. Cierpiałkowska (red.). Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. Gdańsk.

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka. (2013). www. wup.kielce.pl/images/stories/CIZ/ksztalcenie_ustawiczne_www.pdf.

Kształcenie ustawiczne w Polsce na tle innych krajów – na podstawie badania TRAL 2. (2013). www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfi les/File/nowe/ PolskanatleTRAL.pdf.

Kurkus-Rozowska, B. (2002). Wpływ rehabilitacji na poprawę wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych ruchowo. Bezpieczeństwo Pracy, 3.

Kwieciński, Z. (2008). O różnym rozumieniu „równych szans” edukacyjnych. W: J. Brzeziński, L. Cierpiałkowska (red.). Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. Gdańsk.

Majewski, T. (1995). Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Warszawa.

Miklewska, A. (2008a). Opór przed zmianą – problemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W: D. Kukla, Ł. Bednarczyk (red.). Edukacja – wsparcie – praca w życiu osób niepełnosprawnych. Wybrane aspekty. Warszawa – Częstochowa.

Miklewska, A. (2008b). Psychospołeczne uwarunkowania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Przykład dobrej praktyki. W: R. Derbis (red.). Jakość życia: od wykluczonych do elity. Częstochowa.

Miklewska, A. (2009a). Edukacja jako wyznacznik zmiany w życiu bezrobotnych osób niepełnosprawnych. W: A. Gofron, M. Adamska-Staroń (red.). Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana. Kraków.

Miklewska, A. (2009b). Wybrane problemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na podstawie programu autorskiego. W: K. Janowski i M. Artymiak (red.), Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne. T. 4. Lublin.

Miklewska, A. (2013). Aktywność zawodowa jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W: J. Rottemund, K. Czupryna (red.). Niepełnosprawność niejedno ma imię. Bielsko-Biała.

Podgórska-Jachnik, D. (2013). Edukacja szkolna i kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych w kontekście szans zatrudnienia ON na otwartym rynku pracy, www.isp.org.pl/files/14609877610110 809001239015625.pdf.

Popławski Z. (2013). Edukacja dorosłych. Wymóg współczesności czy chęć indywidualnego rozwoju? http://pl..scribd.com/doc/57189962/ Pop%C5%82awski-Zbigniew-Edukacja-doro%.

Rutkowska, E., Otrębski, W., Piasecki, J., Stępniak, M., Śliwak, J. (2008). Przebieg rehabilitacji ustawicznej jako element doradztwa zawodowego. W: M. Piasecki, J. Śliwak (red.). Wybrane zagadnienie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Lublin.

Sęk, H. (1980). Orientacja w sytuacjach społecznych. Poznań.

Sinior, M. (2013). Kształcenie ustawiczne dorosłych, www.wup.kielce.pl/ images/stories/CIZ/Ksztalcenie_ustawiczne (5.11.2013).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, www.mpips.gov.pl/praca/instrumenty/ (5.11.2013).

http://pl..scribd.com/doc/57189962/Pop%C5%82awski-Zbigniew-Edukacja-doro% (4.01.2014)

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-w-i-iv-kwartale-2005-r-4.10.html (5.11tat. gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-w-i-iv-kwartale-2008-r-4.10.html (5.11.2013)

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-w-i-iv-kwartale-2012-r-4.10.html (5.11.2013)

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-w-iii-kwartale-2013-r-4.10.html (5.11.2013)

www.bezbarier.pl/ (5.11.2013)

www.isp.org.pl (5.11.2013)

www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfi les/File/nowe/PolskanatleTRAL. pdf (5.11.2013)

www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/badania_i_analizy (5.11.2013)

www.uo.sggw.pl/aktywnosci/5-powolanie-do-zycia-uniwersytetu-otwartego-sggw www.wup-katowice.pl (4.01.2014)

www.wup-katowice.pl/artykul/statystyki/1369392958/0/98

www.wup.kielce.pl/images/stories/CIZ/ksztalcenie_ustawiczne_www. pdf (5.11.2013)