Les savoirs de l'enseignant: éléments de problématique a ` partir de l’exemple français

Abstrakt

We wstępie autor zauważa, że pytanie o wiedzę i umiejętności niezbędne nauczycielowi w procesie nauczania stawia się dziś we Francji w szczególnym kontekście trwającej reformy i na dwóch poziomach refleksji. Po pierwsze, na poziomie efektów finalnych szkoły (rezultatów systemu kształcenia) obecnie formułowane wnioski nie są zadowalające, ponieważ doniesienia czwartej ankiety Programme for International Student Assessment (PISA, Program Międzynarodowej Oceny Uczniów) potwierdzają wyniki, które ujawniły poprzednie ankiety: rezultaty uczniów francuskich nie są dobre w porównaniu z uczniami z innych krajów. Autor pisze, że francuska opinia publiczna, jak również liczne osoby odpowiedzialne za stan edukacji we Francji mocno wierzą w skuteczność francuskiego sytemu edukacyjnego, który daje absolwentom zawód, gdy tymczasem system ten przynosi wyłącznie rozczarowanie. Po drugie, pytanie o wiedzę i umiejętności nauczyciela dotyczy bardzo ważnej reformy kształcenia nauczycieli we Francji. Otóż absolwenci magisterskich studiów uniwersyteckich aspirujący do zawodu nauczyciela zobligowani są do zdania selekcjonującego kandydatów egzaminu państwowego. W tym kontekście pytanie o wiedzę i umiejętności nauczyciela jest pytaniem o następujące różnorodne korzyści. 1. Korzyści naukowe – konieczne jest tu pytanie o naturę i prawomocność tej wiedzy oraz umiejętności. Czy powinny one, jak niektórzy sądzą, być ograniczone/zredukowane do wiedzy przedmiotowej z nauczanej dyscypliny? Czy to jedyna niezbędna wiedza, którą nauczyciele muszą posiadać, żeby móc ją przekazać uczniom? Czy też powinna do niej dołączyć wiedza z nauk humanistycznych i społecznych, która umożliwi nauczycielowi zrozumienie procesów nauczania? 2. Korzyści społeczne – trzeba tu zadać pytanie o pożądany rodzaj wiedzy uczniowskiej. Pytanie to wywołuje dzisiaj we Francji głębokie nieporozumienie między dużą grupą nauczycieli a znaczną częścią opinii publicznej, w szczególności rodzicami uczniów. Dla pierwszej grupy najważniejsza jest dziś wiedza przedmiotowa, dla drugiej – raczej postawy i zachowania dzieci. 3. Korzyści ekonomiczne – w społeczeństwie uczącym się/kognitywnym stawia się z wielką siłą pytanie o możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności przez jednostki w życiu osobistym i zawodowym. Zadaje się pytanie dotyczące korzyści, jakie daje ta wiedza i umiejętności w sferze funkcjonowania przedsiębiorstw, w sferze ekonomii. W tej perspektywie nabycie kompetencji przez uczniów, a dokładniej, transformacja wiedzy i umiejętności nabytych (potencjalnych) w aktywne staje się największą wartością szkoły. 4. Korzyści polityczne – Francja pozostaje krajem, w którym pytanie o przyszłość szkoły ożywia debatę polityczną. W szczególności spór ten odżywa między republikanami, obrońcami szkoły, w której wszyscy uczniowie są równi wobec możliwości zdobywania wiedzy, i pedagogami, którzy uważają, że nauczanie powinno brać pod uwagę różnice społeczne i kulturowe, a uczniami podkreślającymi ideologiczny wymiar edukacji. Pierwsi sytuują się na prawicy rozgrywek politycznych, a drudzy raczej na lewicy. W dalszej części tekstu autor koncentruje się na rezultatach różnych kierunków badań nad nauczycielem. Pierwszy typ badań zmierza do charakterystyki zawodu nauczyciela i charakterystyki jego profesjonalizmu, drugi zaś dotyczy raportów na temat rzeczywistej wiedzy i umiejętności nauczycieli. Kolejne badania skupiają się na analizie działalności nauczyciela i wykorzystują doświadczenia psychologii pracy, co pozwala na rozwój ważnych umiejętności w życiu zawodowym nauczycieli. Autor zauważa, że badania nad profesjonalizmem odnowiły typ badań, które dotyczą zawodowych kompetencji formacji nauczycieli. Autor tekstu poddaje też analizie naturę profesjonalizmu nauczyciela, stawia pytanie o istotę jego działań (czy jest to sztuka czy zawód?) oraz podkreśla rolę specyficznych kompetencji: wiedzy i umiejętności dydaktycznych oraz wiedzy przedmiotowej, będącej treścią nauczania. Uznając za ważną potrzebę społeczną wspomaganie profesjonalizmu nauczycieli, rozpatruje ją w kontekście aktualnej sytuacji politycznej i społecznej Francji. Nowe badania nad tą kwestią stawia w opozycji do dawnych, powołując się m.in. na podstawy teorii L. Wygotskiego. Konkluzja autora jest następująca: francuski system kształcenia nauczycieli jest obecnie konfrontowany z pełną sprzeczności reformą. W rezultacie reforma uczelni kształcących nauczycieli przynosi silną wiarę, że możliwe stanie się nabywanie przez młodych nauczycieli profesjonalizmu zawodowego. Dzięki reformie wdrażany jest model, który promuje kształcenie w terenie młodego nauczyciela opuszczającego uniwersytet. Kształcenie to odbywa się przy pomocy doświadczonych nauczycieli, a model ten można nazwać modelem towarzyszącym.

Pdf (Français (France))

Bibliografia

Altet, M. (1994). La formation professionnelle des enseignants. Paris.

Amigues, R., Faita, D., Kherroubi, M. (2003). Métier enseignant, organisation du travail et analyse de l’activité. Skholê, 1.

Amigues, R., Azoulay, C., Loigerot, A. (2002). Le mémoire professionnel des professeurs des écoles, ou comment instrumenter l’action. Recherches et formations, 40.

Baillat, G. (2001). Enseignants polyvalents, enseignants malheureux? W: Y. Lenoir, B. Rey, I. Fazenda (red.). Les fondements de l’interdisciplinarité dans la formation à l’enseignement. Sherbrooke.

Baillat, G., Espinoza, O., Vincent, J. (2001). De la polyvalence formelle à la polyvalence réelle: une enquête nationale sur les pratiques professionnelles des enseignants du premier degré. Revue Française de Pédagogie, 134.

Baillat, G., Niclot, D. (2007). Polyvalence et interdisciplinarité des maîtres du primaire en France. W: E. Askerøi, I. Holmesland, H. Kristiansen (red.). Knowledge and Practice in the Professionalisation of Teachers. Akershus.

Baillat, G., Niclot, D. (2003). Les enseignants généralistes et les enseignants spécialistes face à l’intégration des savoirs. Esprit critique. Revue internationale de sociologie et de sciences sociales, 5, 1.

Baillat, G., Espinoza, O. (2006). L’attachement des maîtres de l’école primaire à la polyvalence: Le cœur a ses raisons… Revue des Sciences de l’Education, 32, 2.

Baillat, G., Hasni, A. (2008). L’école primaire et les savoirs scolaires: perspectives actuelles. Sherbrooke.

Baillat, G., Niclot, D. (2010). A la recherche de l’interdisciplinarité scolaire en France: des programmes aux pratiques. Issues in integrative studies, 28.

Brau-Antony, S. (2009). Recherches en didactique et développement professionnel de formateurs d’enseignants. Savoirs, 21.

Brau-Antony, S., Grosstephan, V. (2010). Analyse de l’activité professionnelle d’un conseiller pédagogique d’Education Physique et Sportive: de la difficulté à superviser le travail d’un enseignant débutant. Recherche en éducation, 9.

Brau-Antony, S., Mieusset, C., Lenfant, A., Miot, C. (2011). Analyser le travail de tuteurs d’enseignants débutants. Education Permanente, 186.

Bucheton, D. (2009). L’agir enseignant: des gestes professionnels ajustés. Toulouse.

Charlot, B., Bautier, E., Rochex, J.-Y. (1992). École et savoir dans les banlieues et ailleur's. Paris.

Chervel, A. (1988). L'histoire des disciplines scolaires. Réfl exions sur un domaine de recherche. Histoire de l'education, 38. Paris.

Clot, Y. (2008). Travail et pouvoir d’agir. Paris.

Clot, Y. (1999). La fonction psychologique du travail. Paris.

Goigoux, R. (2007). Un modèle d’analyse de l’activité des enseignants. Éducation et didactique, 3.

Goigoux, R. (2006). Ressources et contraintes dans le travail d’enseignement de la lecture au cours préparatoire. W: B. Schneuwly, T. Thévenaz (red.). Le travail de l’enseignant et l’objet enseigné: le cas du français langue première. Bruxelles.

Goigoux, R., Ria, L., Toczek-Capelle, M.-C. (2009). Mieux connaître les parcours de formation des enseignants débutants pour mieux les former. W: R. Goigoux, L. Ria, M-C. Toczek-Capelle (red.). Les parcours de formation des enseignants débutants. Clermont-Ferrand.

Goigoux, R., Ria, L., Toczek-Capelle, M.-C. (red.) (2009). Les parcours de formation des enseignants débutants. Clermont-Ferrand.

Grosstephan, V. (2010). Développement professionnel d’enseignants d’EPS: processus et effets dans le cadre d’un dispositif de formation continue associant praticiens et chercheurs. Thèse de doctorat soutenue à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Jorro, A. (2000). L’enseignant et l’évaluation. Des gestes évaluatifs en question. Paris.

Jorro, A. (2002). Professionnaliser le métier d’enseignant, Paris.

Jorro, A. (2007). Evaluation et développement professionnel. Paris.

Kaddouri, M. (1999). Innovation et dynamiques identitaires. Recherche et formation, 31.

Lang, V. (1999). La professionnalisation des enseignants. Paris.

Leblanc, S., Ria, L., Dieumegard, G., Serres, G., Durand, M. (2008). Concevoir des dispositifs de formation professionnelle des enseignants à partir de l’analyse de l’activité dans une approche enactive. @ctivités, 5, 1. http://www.activites. org/v5n1/v5n1.pdf.

Lessard, C., Tardif, M. (1999). Le travail enseignant au quotidien. Expérience, interactions humaines et dilemmes professionnels. Québec.

Maroy, C. (2002). L’enseignement secondaire et ses enseignants. Bruxelles.

Niclot, D. (2010). Modèle d’enseignants et enseignants modèles pour l’Union européenne du futur. W: G. Baillat, D. Niclot, D. Ulma. La formation des enseignants en Europe. Bruxelles.

Niclot, D. (2009). Cent ans d’évolution des manuels de géographie pour la classe terminale en France: les profondes transformations du rapport aux savoirs scolaires en géographie. Revue des sciences de l’éducation, 35, 2.

Niclot, D., Philippot, T. (2009). Les ambiguïtés du rapport aux savoirs disciplinaires des maîtres polyvalents du primaire en France: l’exemple de l’histoire – géographie. W: G. Baillat, A. Hasni. La profession enseignante face aux disciplines scolaires: le cas de l’école primaire. Sherbrooke.

Paquay, L. (2004). Les pratiques d’évaluation des enseignants. Paris.

Pastré, P. (2005). La deuxième vie de la didactique professionnelle. Éducation permanente, 165, 4.

Pastré, P. (2005). Formation et professionnalisation: le point de vue de la didactique professionnelle. W: S. Maryvonne, R. Wittorski (red.). La professionnalisation en actes et en questions. Paris.

Pastré, P. (2002). L’analyse du travail en didactique professionnelle. Revue française de pédagogie, 138.

Pastré, P. (1998). L’ingénierie didactique: simulation, pédagogie, médiation. W: Etablissement national d’enseignement supérieur agronomique de Dijon (Enesad). L’ingénierie de la formation: inventaires, actes du colloque des 4 et 5 juin 1997. Dijon.

Pastré, P. (1997). Didactique professionnelle et développement, Psychologie française, 42, 1.

Philippot, T., Baillat, G. (2011). Du „maître idéal” au maître ordinaire: l’exemple des pratiques d’enseignement de la géographie à l’école primaire. Education et didactique.

Philippot, T., Baillat, G. (2009). Les enseignants du primaire face aux matières scolaires: réflexions sur la professionnalité enseignante. Recherche et formation, 60.

Philippot, T., Bouissou, C. (2007). Les images en géographie: qu’en font les enseignants et les élèves? Spirale, 40.

Prost, A. (1968). Histoire de l’enseignement en France 1800–1967. Paris.

Rayou, P., Ria, L. (2009). Former les nouveaux enseignants. Autour des statuts, de l’organisation et des savoirs professionnels. Education et sociétés, 23, 1.

Ria, L., Veyrunes, Ph. (2009). Proposition d’articulation des visées de recherche et de formation à partir d’un cadre d’analyse de „l’activité en situation”: le cas de la formation initiale des enseignants. W: J. Clanet (red.). Recherche et formation des enseignants. Quelles articulations? Rennes.

Ria, L. (2008). Ergonomie du travail enseignant. W: A. van Zanten (red.). Dictionnaire de l’Education. Paris.

Schön, D.A. (1983). Le praticien réfl exif. A la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel. Editions logiques. Montréal. Ang. wyd. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. London.

Sorel, M., Wittorski, R. (2005). La professionnalisation en question. Paris.

Vinatier, I. (2009). Pour une didactique professionnelle de l’enseignement. Rennes.

Wittorski, R. (2007). Professionnalisation et développement professionnel. Paris.