Edukacja jako wyznacznik zmiany w życiu bezrobotnych osób niepełnosprawnych

Abstrakt

Artykuł prezentuje problemy związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Charakteryzuje zjawisko oporu przed podejmowaniem pracy, jednocześnie identyfikując edukację jako czynnik zmiany chętnie podejmowany przez niepełnosprawnych, a ostatecznie również prowadzący do zatrudnienia i samorozwoju. Autorka, odwołując się do własnych doświadczeń, szczegółowo określa płaszczyzny edukacji przygotowujące niepełnosprawnych do zmiany, choć już same zmianę stanowiących.

Pdf

Bibliografia

Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T. II. Gdańsk.

Brzezińska, A., Woźniak, Z., Maj, K. (2006). Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny, praca zbiorowa (2006–2008). Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny, praca zbiorowa (2008). Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2008 r. Warszawa.

Meder, J., Charzyńska, K., (2006). Przeciwdziałanie samobójstwom w schizofrenii. Wiadomości Psychiatryczne, 9(1).

MEN, praca zbiorowa (2006). Dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji – stan obecny szanse i bariery. Warszawa.

Miklewska, A. (2007). Opór przed zmianą. Referat wygłoszony na konferencji „O krok od pracy” Projektu „Kroki ku pracy” realizowanego w ramach działań 1.4. z EFS-u. Warszawa – Poznań.

Miklewska, A. (2008). Opór przed zmianą – problemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W: D. Kukla, Ł. Bednarczyk. Edukacja – Wsparcie – Praca w życiu osób niepełnosprawnych. Wybrane aspekty. Warszawa – Częstochowa.

Nowak, A. (2002). Bezrobocie wśród niepełnosprawnych: studium pedagogiczno-społeczne. Katowice.

Oleś, P., Drat-Ruszczak, K. (2008). Osobowość. W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T. II. Gdańsk.

Spiridonow, K., Kasperek-Zimowska, B., Chądzyńska, M. (2004). Jakość życia a funkcjonowanie pacjentów chorych na schizofrenię. Psychiatria Polska, 38, 3 (supl.).

Stemplewska-Żakowicz, K., Paluchowski, W. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T. II. Gdańsk.

TNS OBOP, praca zbiorowa (2004). Polacy o niepełnosprawności. Warszawa.

http://www.doradca-zawodowy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=44 (1.12.2008) http://www.gus.pl (1.12.2008)

http://www.krokikupracy.pl (1.12.2008)

http://www.mps.gov.pl (1.12.2008)

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2415?query=Polacy+o+niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci+TNS+OBOP&pool_id=11135 (1.12.2008)