Wybrane aspekty genezy pedagogiki społecznej
Pdf

Słowa kluczowe

społeczeństwo
przemiany ekonomiczne
pedagogika
wychowanie
edukacja

Abstrakt

Artykuł prezentuje zagadnienia związane z kształtowaniem się pedagogiki społecznej w kontekście przemian ekonomicznych, mających swe źródło w procesie industrializacji. Ukazano w nim wzajemne związki zachodzące pomiędzy filozofią, polityką a pedagogiką społeczną. Spośród osób wyróżniających się na polu działalności edukacyjnej i wychowawczej omówione zostały m.in. następujące postacie: Jean-Jacques Rousseau, Johann Heinricha Pestalozzi, Johann Bernhard Basedow, Charles Booth, Simonde de Sismondi, Henri Saint-Simon, Robert Owen, Octavia Hill, Samul Barnett, Jane Laure Addam i Mary Parker Follett.

https://doi.org/10.16926/pe.2015.08.17
Pdf

Bibliografia

Bankowicz, M. (1995). Kulisy totalitaryzmu. Kraków: PiT.

Bartsch, G. (1976). Kommunismus, Sozialismus, Anarchismus. Freiburg, Basel, Wien Herder.

Bues, A. (1998). Historia Niemiec. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Bylok, F. (2013). Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Katowice: Śląsk.

Follett, M.P. (1941). Dynamic Administration. New York and London: Harper & Brothers Publishers.

Graham P. (red.) (1995). Mary Parker Follett. Prophet of Management. A Celebration of Writings from 1920s. Washington, DC: Beard Books.

Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Helbroner, R.L. (1980). The Worldly Philosophers. New York: Simon and Schuster.

Janik, R. (2003). Szanse realizacji państwa opiekuńczego w procesie integracji europejskiej. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.

Kamiński, A. (1982). Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa: PWN.

Koszutski, S. (b.r.w.) Podręcznik ekonomji politycznej. Warszawa – Lublin – Kraków – Poznań: G. Gebetner i Spółka.

Karejew, M. (1922). Podręcznik Historyi Nowożytnej. Warszawa: Księgarnia Kazimierza Idzikowskiego.

Kosiński, S. (1989). Socjologia ogólna. Warszawa: PWN.

Kromołowski, H. (2014). Rozwój opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień. Katowice: Śląsk.

Leś, E. (2000). Od filantropii do pomocniczości. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Masłyk-Musiał, E. (1999). Społeczeństwo i organizacje. Lublin: Wyd. UMCS.

Mattson, K. (1998). Introduction. W: M.P. Follett. The New State (s. III). Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Szczepański, J. (1967). Socjologia. Rozwój problematyki i metod. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sztumska, B., Sztumski, J. (2002). Człowiek w świecie wartości. Katowice: Wydawnictwo Gnome.

Trafiałek, E. (2003). Polska starość w dobie przemian. Katowice: Śląsk.

Wendt, W.R. (1990). Geschichte der sozialen Arbeit. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag.

Wroczyński, R. (1985). Pedagogika społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zieliński, P. (2011). Relaksacja w teorii i praktyce pedagogicznej. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.