Psychopedagogika sensu i wartości, czyli o związkach terapii egzystencjalnej z analizą transakcyjną. (cz. 6)

Psychopedagogika sensu i wartości, czyli o związkach terapii egzystencjalnej z analizą transakcyjną. (cz. 6)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.07

Słowa kluczowe:

terapia egzystencjalna, analiza transakcyjna, edukacyjna analiza transakcyjna

Abstrakt

Artykuł omawia terapię egzystencjalną oraz jej ewentualne związki z analizą transakcyjną w jej edukacyjnym wydaniu.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Jarosław Jagieła - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Social counsellor and psychotherapist. Head of the Educational Transactional Analysis Research Team at Jan Dlugosz University in Częstochowa. Lecturer at the Department of Psychopedagogy at the Jesuit University Ignatianum in Krakow. Honorary editor of the Educational Transactional Analysis Journal and the Educational Transactional Analysis Library. Author of 20 books and over 300 scientific and popular scientific articles.

Bibliografia

Allen, J.G., Webb D. (1975). Stroking, Existential Position and Mood in College Students.Transactional Analysis Journal, 5, (3), 227-233.

Andrews, S. S., Fine, M.J., Conrad, D. C. (1977). Life Positions: Stable or Not? Transactional Analysis Journal, 7 (4), 357-360.

Berne, E. (1966). Principles of Group Treatment. New York: Grove Press, Inc.

Boholst, F. A. (2002). A Life Position Scale. Transactional Analysis Journal, 32 (1), 28-32.

Boholst, F.A., Boholst, G.B., Mende, M.M.B (2005). Life Positions And Attachment Styles: A Canonical Correlation Analysis. Transactional Analysis Journal, 35,(1), 62-67.

Buber, M. (1992). Ja i ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Cichocka, M., Suchańska A. (1989). Analiza transakcyjna w teorii i praktyce psychologicznej, cz. I, Psychoterapia, 2, 29-36.

Cierpiałowska, L., Nowicka-Gawęcka, H. (1992),Wybrane zagadnienia analizy transakcyjnej. In: Elementy psychologii klinicznej, B. Waligóra(red.). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 95-127.

Cole, M. (1998). Shame, Life Positions, and the OK Corral. Transactional Analysis Journal, 28,(2), 152-156.

Colman, A.M. (2009). Słownik psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dansart, B. R. (1993). Logophilosophy: Compass for an Embattled Education.The International Forum for Logotherapy, 2, 89-96.

De Saint-Exeupéry, A. (1992). Mały książę. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Dienelt, K. (1955). Erziehung zur Verantwortlichkeit. Die Existenzanalyse V. E. Frankls und ihre Bedeutung für die Erziehung. Wien: Österreichischer Bundesverlag.

Dienelt, K. (1970). Pädagogische Anthrpologie, Wien: Österreichischer Bundesverlag.

Dienelt, K. (1979). Von der Psychoanalyse zur Logotherpie, München-Basel: Ernst Reinhardt Verlag. .

English, F. (1975). I'm OK -You're OK (Adult). Transactional Analysis Journal, 5, (4), 416-419.

English, F. (1994). Shame and social control. Transac¬tional Analysis Journal, 24, (2), 109-120.

Fine, M.J., Poggio J.P.(1977). Behavioral Attributes of The Life Positions, Transactional Analysis Journal, 7, (4),350-356.

Frank, H. (1994). Auf der Suche nach Sinn: Pädagogik vor neuen Herausforderungen. Journal des Viktor-Frankl-Instituts.

Frankl, V. E. (1971, 1998). Homo patiens. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Frankl, V.E. (1978). Nieuświadomiony Bóg. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX,.

Frankl, V.E. (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Frankl, V. E. (2010). Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Gębuś, D. (1997). Postawy życiowe młodzieży a jej sytuacja szkolna w świetle analizytransakcyjnej. In: Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej. J. Jagieła (ed.). Częstochowa: Wydawnictwo WSP, 111-121.

Góźdź, J., Wysocka, E.(2013). Postawy życiowe młodzieży licealnej i ich wybrane społeczno-demograficzne korelaty. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 2, 69-86.

Góźdź, J., Wysocka, E. (2014). Postawy życiowe młodzieży i ich wybrane osobowościowe korelaty. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 3, 95-116. http://dx.doi.org/10.16926/eat.2014.03.06

Harley, K. (2006). A Lost Connection: Existential Positions And Melanie Klein's Infant Development. Transactional Analysis Journal, 36, (4), 252-269.

Harris, T.A. (1987). W zgodzie z tobą i z sobą. Praktyczny przewodnik po analizie transakcyjnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Hay, J. (2010). Analiza Transakcyjna dla trenerów. Kraków: Grupa Doradczo-Szkoleniowa TRANSMISJA.

Heinelt, G. (1986). Logotherapie und Erziehung, Logotherapie, 1, 56-79.

Hine, J. (1982). Life Position Therapy. Transactional Analysis Journal, 12,(3),190-194.

Hirsch, B. Z. (1995). Application of Logotherapy in Education. The International Forum for Logotherapy.

Hoppe, H. N. (1989). Logotherapy in Schools. The International Forum for Logotherapy,

Hunt-Cohn, M. (1994). Loneliness and the Four Life Positions. Transactional Analysis Journal, 24,(4), 293-294.

Jacobs, A. (1997). Berne's Life Positions: Science and Morality. Transactional Analysis Journal, 27, (3), 197-206.

Jagieła, J. (1985). Twórczość człowieka w ujęciu Antoniego Kępińskiego. Zdrowie Psychiczne, 3-4, 5-12.

Jagieła, J. (1998).Transakcyjne pozycje życiowe nieletnich przestępców. Problemy Alkoholizmu, 3, V-VI.

Joines, V., Steward, I. (2002). Personality Adaptations, Kegwarth and North Carololina: Lifespace Publishing and Chapel Hill

Jakubik, A., Masłowski, J. (1981). Antoni Kępiński – człowiek i dzieło. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

James, M., Jongeward D. (1994). Narodzić się, by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Jarymowicz, M. (1988). Studia nad spostrzeganiem relacji: JA-INNI: tożsamość, indywiduacji – przynależność, Ossolineum.

Kerstiens, L. (1978). Erziehungsziele – neubefragt, Bad Heilbru: Klinkhardt,.

Kępiński, A. (1972). Rytm życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kępiński, A. (1978). Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Kramer, F. D. (1978). Transactional Analysis Life Position Survey An Instrument for Measuring Life Position. Transactional Analysis Journal,8,(2), 166-168.

Kurz, W. (1989). Die Sinnorientierte Konzeption Religiöser Erziehung. Würzburg: Stephans-Buchhandlung Wolfgang Mittelstädt.

Lukas, E. (1989). Meaningful Education. The International Forum for Education.

McFarren, C. (1998). Narcissism: I'm OK, You're Not !,Transactional Analysis Journal, 28,(3), 244-250.

Mackiewicz, J. (2011). Droga donikąd. Londyn: Wydawnictwo KONTRA.

Maj, K. (2012). Antoni Kępiński. Myśl etyczna, Kraków: Wydawnictwo PETRUS.

May, R. (1989). Psychologia i dylemat ludzki. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Melich, J. C. (1993).Erziehung und Sinn. Zur pädagogischen Anthropologie. Journal des Viktor-Frankl-Instituts.

Michalski, J. T. (2011). Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Morrison, J. H. (1978). Conflict Management and the Living Encounter Positions. Transactional Analysis Journal, 8, (3), 250-254.

Motyl, K. (2016). Transakcyjne pozycje życiowe uczniów i studentów - próba charakterystyki z wykorzystaniem teorii analizy transakcyjnej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, XXV,(1), 547-556.

Murawski, K. (1983). Jaźń i sumienie. Wybrane zagadnienia rozwoju wewnętrznego człowieka w pracach C.G. Junga i A. Kępińskiego. Wrocław: Ossolineum,.

Nelicki, A, (1999). „Metakliniczna” koncepcja osoby V.E. Frankla, In: Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. A. Gałdowa (ed.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 177-194.

Novey, T. (1980). I am OK and You are OK, 95% = Cure. Transactional Analysis Journal, 10(2), 135-139.

Opoczyńska, M. (1999). Psychologia egzystencjalna a podstawowe zagadnienia psychoterapii. In: Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej, M. Opoczyńska (red.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Peterson, Ch. H. (1976). An Existential Classification of Games. Transactional Analysis Journal, 6 (4), 381-383.

Podsiad , A., Więckowski, Z. (1983). Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Popielski, K. (1989). Koncepcja logoteorii V. E. Frankla i jej znaczenie w poradnictwie psychologiczno-pastoralnym. In: Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej, Z. Chlewiński (ed.), Lublin: Wydawnictw KUL.

Popielski, K. (1992). Problemy diagnozy w poradnictwie psychologicznym i logoterapeutycznym. In: Problemy współczesnej psychologii, A. Biela, Cz. Walesa (ed.), Lublin: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 699-704.

Popielski, K. (1997). Viktor E. Frankl: Analiza egzystencjalna i logoterapia. Zeszyty Naukowe KUL,2, 63-78.

Rogoll, R (1989). Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ryn, Z. (ed.) (1992). Antoni Kępiński. Autoportret człowieka (Myśli, Aforyzmy). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Ryn, Z. (ed.) (2004). Dekalog Antoniego Kępińskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Sikora, K., Trzópek J. (1999). Narodziny psychologii egzystencjalnej i jej związki z innymi kierunkami w psychologii. In: Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej, M. Opoczyńska (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 79-128.

Swede, S. (1978). OK Corral for Life Positions: A Summary Table. Transactional Analysis Journal, 8, (1), 59-62.

Yalom, I. D. (2003). Dar terapii. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów. Warszawa Instytut Psychologii Zdrowia.

Yalom, I.D. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Yalom, I. D. (2009). Religia i psychiatria. Warszawa: Wydawnictwo PARADYGMAT.

Tarner, L. (1994). Possibilities and Conditions of Integral Education for Older Citizens: A Pedagogic Proposal. Journal des Viktor-Frankl-Instituts.

Tarnowski, J.( 1974). Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej. Collectanea Theologica, 1, 5-23;

Tarnowski, J. (1982). Problemy chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Tarnowski, J. (1990). Janusz Korczak dzisiaj, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Tarnowski, J. (1993). Jak wychowywać ? Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej.

Ware, P. (1983). Personality Adaptations (Doors to Therapy).Transactional Analysis Journal, 13, (1), 11-19.

White, T. (1994). Life Positions. Transactional Analysis Journal. 24(4), 269-276.

White,T. (1997).Treatment of the I+U? and I-U? Life Position. Transactional Analysis Journal, 27(1), 57-64.

Wirth, A. G. (1979). New Directions in Schools. In: Logotherapy in Action. J.B. Fabry, R.P. Bulka, W.A. Sahakian (eds.), New York-London: International Universities Press.

Wiśniewska, J. (2013). Komplementarność logoterapeutycznego modelu wychowania Viktora Emila Frankla we współczesnej pedagogice. Legnica: PERSPEC†IVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne.

Wolicki, M. (2007). Logoterapeutyczna koncepcja wychowania, Stalowa Wola-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Jagieła, J. (2021). Psychopedagogika sensu i wartości, czyli o związkach terapii egzystencjalnej z analizą transakcyjną. (cz. 6). Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (10), 129–154. https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.07

Numer

Dział

Analiza transakcyjna na innych polach

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >> 
Loading...