Wpływ kompetencji nauczycieli na optymalizację klimatu w szkole i na proces uczenia się
Pdf (English)

Słowa kluczowe

nauczyciel
kompetencje
klimat szkolny
uczenie się
inkluzja
proces nauczania teacher
competencies
school climate
learning climate
inclusion
teaching process

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę kluczowych aspektów dotyczących kompetencji nauczycieli wraz z teoretyczną specyfikacją istoty tych kompetencji oraz rozszerzenia wymagań dotyczących zawodu nauczyciela. Nauczyciel jest uważany za eksperta w zakresie instruowania i procesu kształ-cenia zgodnie z ustawą nr 138/2019 Rady Narodowej Słowacji o kadrze nauczycielskiej i profesjo-nalnym personelu w środowisku nakierowanym na tworzenie optymalnego klimatu szkolnego.

https://doi.org/10.16926/pe.2019.12.16
Pdf (English)

Bibliografia

Baďuríková, Z., Bazáliková, J. Kompolt, P., Timková, B. (2001). Školská pedagogika. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

Belz, H., Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: Východiska, metody, cvičení a hry. 2. vydanie. Praha: Portál.

Bruner, J. (1973). Beyond the information given. New York: Bortin.

Brukker, G., Opatíková, J. (2006). Veľký slovník cudzích slov. Bratislava: Robinson.

Cabanová, V. (2015). Possibilities for improvement of pedagogical work of teachers in the process of further education in the conditions of the Slovak Republic. Advances in Social Sciences Research Journal, 2 (2), 122–130.

Cabanová, V. (2006). Kompetencie učiteľa. In: Kultúra a vyrovnávanie kultúrnych rozdielov v školskej edukácii (Inkluzívnosť a stratégie podporujúce školskú úspešnosť) (p. 56–62). Prešov: Metodické centrum.

Cabanová, V. (2012). Pôsobenie kultúr v školskom prostredí. Žilina: Vydavateľstvo EDIS.

Cangelosi, J.S. (2000). Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: Portál.

Čáp, J., Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Drotárová, E. (1991). Autogénny tréning ako súčasť psychologickej prípravy učiteľov. In: Humanita a zdravie pre teba (p. 62–65). Žilina: MPC.

Fontana, D.(2003). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.

Gavora, P., Mareš, J. (1996). Anglicko-slovenský pedagogický slovník. Bratislava: IRIS.

Giussani, L. (1996). Riziko výchovy. Praha: Zvon.

Goleman, D. (1997). Emoční inteligence. Praha: Columbus.

Grecmanová, H. (2008). Klima školy. Olomouc: Hanex.

Grecmanová, H., Holoušová, D., (2008). Obecná pedagogika I. Olomouc: Hanex.

Hanuliaková, J. (2010). Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi. Bratislava: IRIS.

Hupková, M., Petlák, E. (2004). Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. Bratislava: IRIS.

Hvozdík, J., (1986). Základy školskej psychológie. Bratislava: SPN.

Keller, J. (1997). Úvod do sociologie. 4. vyd. Praha: SPN.

Kasíková, H. (1997). Kooperatívne učenie, kooperatívna škola. Praha: Portál.

Kariková, S., Oravcová, J. (2003). Postoje vysokoškolákov k niektorým menšinovým skupinám v súčasnej slovenskej spoločnosti. In: Psychologické dni 2002 (p. 413–423). Olomouc: PÚ AV ČR.

Kominarec, I., Krajčová, N., Pasternáková, L.,Šuťáková, V. (2015). Úvod do pedagogiky. Prešov: PU FPHV.

Koštrnová, D. (2014). Tvorba a rozvoj pozitívnej školskej klímy. Bratislava: MC.

Koťa, J. (1994). Učitel a jeho profese. In: Pedagogické otázky současnosti (p. 5– 27). Praha: ISV.

Kosová, B. (2000). Rozvoj osobnosti žiaka. Prešov: Rokus.

Krajňáková E. (2010). “Kompetencia” a “kompetentnosť” v súčasnej pedagogickej praxi. Neexistuje jednoznačná definícia. Manažment Školy v Praxi, 5 (5), 23–27.

Kyriacou, CH. (1996). Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál.

Kyriacou, CH. (2012). Klíčové dovednosti učitele. Cesty k k lepšímu vyučování. Praha: Portál.

Kubalíková, A., Cabanová. V. (2014). Modely ďalšieho vzdelávania učiteľov v európskom vzdelávacom priestore (p. 371–381). In: Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave.

Kubalíková, A., Kacian, A. (2016). Twenty-five years of continuing professional development of teachers in the post-communist era in Slovakia: the story of paths not taken. Professional Development in Education, 42 (5), 836–853.

Lipták, F. (1990). Metódy a štýly riadenia. Bratislava: Bradlo.

Lukas, J., Lojdová, K. (2018). Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie. Pedagogika, 68 (2), 155–172.

Lorenz, K. (1990). Osm smrtelných hříchu. Český Tešín: Akademia.

Macháčik, D. (2004). Kľúčové kompetencie učiteľa, možné prístupy k ich vymedzeniu. Acta Humanica, 1, 54–59.

Mareš, J., Křivohlavý, J.(1990). Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha, SPN.

Mareš, J. (2006). Sociální klíma školní třídy [online]: http://klima.pedagogika.cz/trida/doc/Mares_Klima_tridy.

Mazůrek, J. (2016). Rukovať moderného manažéra. Banská Bystrica: UMB.

Mistrík, E. a kol., (2008). Multikultúrna výchova v škole. Bratislava: Print Hall.

Mužík, J. (2004). Androdidaktika. Praha: ASPI Publishing.

Mužík, J. (2011). Řízení vzdělávacího procesu: Andragogická didaktika. Praha: Wolters Kluwer.

Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského chování. Praha: Academia.

Núcem (2019). Meranie kľúčových kompetencií učiteľov PIAAC online: Slovensko disponuje učiteľmi s vysokým potenciálom. (Maesuring Key Competencies of Teachers PIAAC Online: Slovakia has high potential teachers). Naša Škola, 2 (20), 46–57.

Obdržálek, Z., Horvátová, K. et al. (2004). Organizácia a manažment školstva. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: SPN.

Pasch, M., Gardenr, G.T., Langerová, G. ET AL. (1998). Od vzdelávacieho programu k vyučovacej hodine. Praha: Portál.

Pernerová, R.A. (2000). Tabu v rodinné komunikaci. Praha: Portál.

Petty, G. (1996). Moderní vyučování. Praha: Portál.

Petlák, E. (2016). Všeobecná didaktika. Bratislava: Iris.

Petlák, E. (2006). Klíma škola a klíma triedy. Bratislava: Iris.

Polonský, D. Macháčik, D. (2005). Úvaha nad kľúčovými kompetenciami učiteľov univerzity (vysokej školy). Učiteľ, príloha Technológie vzdelávania (p. 2– 7), č. 09, Nitra: Slovdidac.

Průcha, J. (1997). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Průcha, J.,Walterová, J., Mareš, J. (1998). Pedagogický slovník. 2. rozšírené a prepracované vydania. Praha: Portál.

Průcha, J.,Walterová, J., Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. 3. rozšírené a prepracované vydania. Praha: Portál.

Průcha, J. (2002). Učitelské kompetence a standardy učitelské profese (p. 105– 110). In: Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál.

Rogers, C. (1969). Freedom to learn. Ohio: Columbus.

Skalková, J. (1999). Obecní didaktika. Praha: ISV nakladatelství.

Slavík, J., Siňor, S. (1993). Kompetence učitele v reflektování výuky. Pedagogika, 43 (2), 155–164.

Sokolová, L., Lemešová, M. (2014). Aký budem učiteľ? Tri pohľady na učiteľský ideál. In: Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách (p. 394–403). Trnava: FSV UCM v Trnave.

Srogoň, T. (1976). Samuel Ormis – život a dielo. Bratislava: SPN.

Spilková,V. a kol.(2004). Současné proměny vzdělávaní učitelů. Brno: Paido.

Švec, Š. (ed.) (2015). Cieľový program študijného odboru učiteľstvo. In Slovenská encyklopédia edukológie. Bratislava: Univerzita Komenského.

Švec, Š. (ed.) (2015). Kompetencie/spôsobilosti producenta národnej vzdelanosti. In: Š. Švec (ed.), Slovenská encyklopédia edukológie. Bratislava: Univerzita Komenského.

Šuťáková, V., Ferencová, J. Zahatňanská, M. (2015). Sociálna a didaktická komunikácia. Prešov: PU FHPV.

Šnídlová, M. (2012). Profesijné štandardy v kariérnom raste pedagogických a odborných zamestnancov. www.rozhlady.pedagog.sk, 1–2/2012.

Švec, V. (1992). Zvyšovaní pedagogické kompetence vysokoškolských učitelů. Pedagogická Revue, 44, (6), 401–412.

Švec, Š. (1995). Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava: IRIS.

Švec, Š. (2011). Inovatívne prístupy v didaktike. Bratislava: UK.

Turek, I. (2004). Kľúčové kompetencie žiakov. In Acta Humanica, 1, 3–7.

Turek, I. (1995). Kapitoly z didaktiky: Škola a tvorivosť. Bratislava: Metodické centrum.

Turek, I. (2005). Inovácie v didaktike. Bratislava: Metodické centrum.

Vališová, A., Kasíková, H. et al. (2007). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada.

Valent, M. (2017). Profesijný štandard v školstve. https://mpc-edu.sk/pedagogicke-rozhlady/clanky/profesijny-standard-v-skolstve.

Vodáček, L., Vodáčková, O. (1994). Pojetí managementu a jeho funkcí: spory a východiska. Praha: Institut řízení.

Weber, M. (1997). Autorita, etika a společnost. Praha: Mladá fronta

Zahatňanská, M. (2015). Klíma triedy (p. 78–94). In: Sociálna a didaktická komunikácia, Prešov: PU FHPV.

Zelina. M. (1994). Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: IRIS.

Zelina, M. (2004). Paradoxné kompetencie učiteľa. Acta Humanica, 1.

Documents

http://www.mpc-edu.sk

http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/p2-2009.pdf

Act on Educational and Professional Employees and on Amendments and Supplements to Certain Acts No. 138/2019 Coll. § 2d of May 10, 2019.