Wpływ kompetencji nauczycieli na optymalizację klimatu w szkole i na proces uczenia się
Pdf (English)

Słowa kluczowe

nauczyciel
kompetencje
klimat szkolny
uczenie się
inkluzja
proces nauczania

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę kluczowych aspektów dotyczących kompetencji nauczycieli wraz z teoretyczną specyfikacją istoty tych kompetencji oraz rozszerzenia wymagań dotyczących zawodu nauczyciela. Nauczyciel jest uważany za eksperta w zakresie instruowania i procesu kształ-cenia zgodnie z ustawą nr 138/2019 Rady Narodowej Słowacji o kadrze nauczycielskiej i profesjo-nalnym personelu w środowisku nakierowanym na tworzenie optymalnego klimatu szkolnego.

https://doi.org/10.16926/pe.2019.12.16
Pdf (English)

Bibliografia

Baďuríková, Z., Bazáliková, J. Kompolt, P., Timková, B. (2001). Školská pedagogika. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

Belz, H., Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: Východiska, metody, cvičení a hry. 2. vydanie. Praha: Portál.

Bruner, J. (1973). Beyond the information given. New York: Bortin.

Brukker, G., Opatíková, J. (2006). Veľký slovník cudzích slov. Bratislava: Robinson.

Cabanová, V. (2015). Possibilities for improvement of pedagogical work of teachers in the process of further education in the conditions of the Slovak Republic. Advances in Social Sciences Research Journal, 2 (2), 122–130.

Cabanová, V. (2006). Kompetencie učiteľa. In: Kultúra a vyrovnávanie kultúrnych rozdielov v školskej edukácii (Inkluzívnosť a stratégie podporujúce školskú úspešnosť) (p. 56–62). Prešov: Metodické centrum.

Cabanová, V. (2012). Pôsobenie kultúr v školskom prostredí. Žilina: Vydavateľstvo EDIS.

Cangelosi, J.S. (2000). Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: Portál.

Čáp, J., Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Drotárová, E. (1991). Autogénny tréning ako súčasť psychologickej prípravy učiteľov. In: Humanita a zdravie pre teba (p. 62–65). Žilina: MPC.

Fontana, D.(2003). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.

Gavora, P., Mareš, J. (1996). Anglicko-slovenský pedagogický slovník. Bratislava: IRIS.

Giussani, L. (1996). Riziko výchovy. Praha: Zvon.

Goleman, D. (1997). Emoční inteligence. Praha: Columbus.

Grecmanová, H. (2008). Klima školy. Olomouc: Hanex.

Grecmanová, H., Holoušová, D., (2008). Obecná pedagogika I. Olomouc: Hanex.

Hanuliaková, J. (2010). Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi. Bratislava: IRIS.

Hupková, M., Petlák, E. (2004). Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. Bratislava: IRIS.

Hvozdík, J., (1986). Základy školskej psychológie. Bratislava: SPN.

Keller, J. (1997). Úvod do sociologie. 4. vyd. Praha: SPN.

Kasíková, H. (1997). Kooperatívne učenie, kooperatívna škola. Praha: Portál.

Kariková, S., Oravcová, J. (2003). Postoje vysokoškolákov k niektorým menšinovým skupinám v súčasnej slovenskej spoločnosti. In: Psychologické dni 2002 (p. 413–423). Olomouc: PÚ AV ČR.

Kominarec, I., Krajčová, N., Pasternáková, L.,Šuťáková, V. (2015). Úvod do pedagogiky. Prešov: PU FPHV.

Koštrnová, D. (2014). Tvorba a rozvoj pozitívnej školskej klímy. Bratislava: MC.

Koťa, J. (1994). Učitel a jeho profese. In: Pedagogické otázky současnosti (p. 5– 27). Praha: ISV.

Kosová, B. (2000). Rozvoj osobnosti žiaka. Prešov: Rokus.

Krajňáková E. (2010). “Kompetencia” a “kompetentnosť” v súčasnej pedagogickej praxi. Neexistuje jednoznačná definícia. Manažment Školy v Praxi, 5 (5), 23–27.

Kyriacou, CH. (1996). Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál.

Kyriacou, CH. (2012). Klíčové dovednosti učitele. Cesty k k lepšímu vyučování. Praha: Portál.

Kubalíková, A., Cabanová. V. (2014). Modely ďalšieho vzdelávania učiteľov v európskom vzdelávacom priestore (p. 371–381). In: Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave.

Kubalíková, A., Kacian, A. (2016). Twenty-five years of continuing professional development of teachers in the post-communist era in Slovakia: the story of paths not taken. Professional Development in Education, 42 (5), 836–853.

Lipták, F. (1990). Metódy a štýly riadenia. Bratislava: Bradlo.

Lukas, J., Lojdová, K. (2018). Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie. Pedagogika, 68 (2), 155–172.

Lorenz, K. (1990). Osm smrtelných hříchu. Český Tešín: Akademia.

Macháčik, D. (2004). Kľúčové kompetencie učiteľa, možné prístupy k ich vymedzeniu. Acta Humanica, 1, 54–59.

Mareš, J., Křivohlavý, J.(1990). Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha, SPN.

Mareš, J. (2006). Sociální klíma školní třídy [online]: http://klima.pedagogika.cz/trida/doc/Mares_Klima_tridy.

Mazůrek, J. (2016). Rukovať moderného manažéra. Banská Bystrica: UMB.

Mistrík, E. a kol., (2008). Multikultúrna výchova v škole. Bratislava: Print Hall.

Mužík, J. (2004). Androdidaktika. Praha: ASPI Publishing.

Mužík, J. (2011). Řízení vzdělávacího procesu: Andragogická didaktika. Praha: Wolters Kluwer.

Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského chování. Praha: Academia.

Núcem (2019). Meranie kľúčových kompetencií učiteľov PIAAC online: Slovensko disponuje učiteľmi s vysokým potenciálom. (Maesuring Key Competencies of Teachers PIAAC Online: Slovakia has high potential teachers). Naša Škola, 2 (20), 46–57.

Obdržálek, Z., Horvátová, K. et al. (2004). Organizácia a manažment školstva. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: SPN.

Pasch, M., Gardenr, G.T., Langerová, G. ET AL. (1998). Od vzdelávacieho programu k vyučovacej hodine. Praha: Portál.

Pernerová, R.A. (2000). Tabu v rodinné komunikaci. Praha: Portál.

Petty, G. (1996). Moderní vyučování. Praha: Portál.

Petlák, E. (2016). Všeobecná didaktika. Bratislava: Iris.

Petlák, E. (2006). Klíma škola a klíma triedy. Bratislava: Iris.

Polonský, D. Macháčik, D. (2005). Úvaha nad kľúčovými kompetenciami učiteľov univerzity (vysokej školy). Učiteľ, príloha Technológie vzdelávania (p. 2– 7), č. 09, Nitra: Slovdidac.

Průcha, J. (1997). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Průcha, J.,Walterová, J., Mareš, J. (1998). Pedagogický slovník. 2. rozšírené a prepracované vydania. Praha: Portál.

Průcha, J.,Walterová, J., Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. 3. rozšírené a prepracované vydania. Praha: Portál.

Průcha, J. (2002). Učitelské kompetence a standardy učitelské profese (p. 105– 110). In: Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál.

Rogers, C. (1969). Freedom to learn. Ohio: Columbus.

Skalková, J. (1999). Obecní didaktika. Praha: ISV nakladatelství.

Slavík, J., Siňor, S. (1993). Kompetence učitele v reflektování výuky. Pedagogika, 43 (2), 155–164.

Sokolová, L., Lemešová, M. (2014). Aký budem učiteľ? Tri pohľady na učiteľský ideál. In: Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách (p. 394–403). Trnava: FSV UCM v Trnave.

Srogoň, T. (1976). Samuel Ormis – život a dielo. Bratislava: SPN.

Spilková,V. a kol.(2004). Současné proměny vzdělávaní učitelů. Brno: Paido.

Švec, Š. (ed.) (2015). Cieľový program študijného odboru učiteľstvo. In Slovenská encyklopédia edukológie. Bratislava: Univerzita Komenského.

Švec, Š. (ed.) (2015). Kompetencie/spôsobilosti producenta národnej vzdelanosti. In: Š. Švec (ed.), Slovenská encyklopédia edukológie. Bratislava: Univerzita Komenského.

Šuťáková, V., Ferencová, J. Zahatňanská, M. (2015). Sociálna a didaktická komunikácia. Prešov: PU FHPV.

Šnídlová, M. (2012). Profesijné štandardy v kariérnom raste pedagogických a odborných zamestnancov. www.rozhlady.pedagog.sk, 1–2/2012.

Švec, V. (1992). Zvyšovaní pedagogické kompetence vysokoškolských učitelů. Pedagogická Revue, 44, (6), 401–412.

Švec, Š. (1995). Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava: IRIS.

Švec, Š. (2011). Inovatívne prístupy v didaktike. Bratislava: UK.

Turek, I. (2004). Kľúčové kompetencie žiakov. In Acta Humanica, 1, 3–7.

Turek, I. (1995). Kapitoly z didaktiky: Škola a tvorivosť. Bratislava: Metodické centrum.

Turek, I. (2005). Inovácie v didaktike. Bratislava: Metodické centrum.

Vališová, A., Kasíková, H. et al. (2007). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada.

Valent, M. (2017). Profesijný štandard v školstve. https://mpc-edu.sk/pedagogicke-rozhlady/clanky/profesijny-standard-v-skolstve.

Vodáček, L., Vodáčková, O. (1994). Pojetí managementu a jeho funkcí: spory a východiska. Praha: Institut řízení.

Weber, M. (1997). Autorita, etika a společnost. Praha: Mladá fronta

Zahatňanská, M. (2015). Klíma triedy (p. 78–94). In: Sociálna a didaktická komunikácia, Prešov: PU FHPV.

Zelina. M. (1994). Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: IRIS.

Zelina, M. (2004). Paradoxné kompetencie učiteľa. Acta Humanica, 1.

Documents

http://www.mpc-edu.sk

http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/p2-2009.pdf

Act on Educational and Professional Employees and on Amendments and Supplements to Certain Acts No. 138/2019 Coll. § 2d of May 10, 2019.