Pytanie o edukację i pokój w myśli Gabriela Marcela
pdf

Słowa kluczowe

Gabriel Marcel
pokój
edukacja
dialog
rozwój osobowy

Abstrakt

Problematyka podjęta w przedstawionej pracy jest ściśle związana z personalistyczną i egzystencjalną refleksją Gabriela Marcela, dotyczącą filozoficznego i etycznego znaczenia pokoju. Celem tekstu jest przedstawienie inspiracji płynących z myśli Gabriela Marcela dla refleksji pedagogicznej w tym obszarze. Głównym problemem badawczym jest analiza znaczenia problematyki pokoju obecnej w filozofii Gabriela Marcela dla refleksji nad edukacją i wychowaniem. Przeprowadzony proces refleksji powstał w oparciu o analizę treści fundamentalnych dla poruszanej problematyki prac Gabriela Marcela, a w szczególności w oparciu o przemówienie Marcela, wygłoszone w 1964 przy okazji otrzymania przez niego nagrody Prix de la Paix, przyznawanej przez Union des Libraires allemands. Wyniki analizy pokazują, jak istotne mogłoby być uwzględnianie i poszukiwanie w pedagogicznej refleksji nad wychowaniem dla pokoju inspiracji z dorobku Gabriela Marcela. Jednym z najważniejszych wniosków płynących z myśli francuskiego filozofa jest przekonanie, że wspólnota ujawnia się w tym, że między osobami rodzi się więź, których źródłem jest wzajemne uznanie znaczenia swojego bytu, a szansą na to, jest wzajemne uznanie własnej niewystarczalności. Odkrycie autentycznego sensu pokory ukaże nam prawdziwą rolę innego w rozwoju i tożsamości indywidualnego „ja”. Poprzez świadomość wzajemnych więzi i znaczenia intersubiektywności otwieramy się na rozporządzalność i otwartość, które prowadzą do pokoju.

https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.05
pdf

Bibliografia

Castelli, E. (1972). Le témoignage. Paris: Aubier.

Gendreau, B. (2010). Conditions Conducive to Peace in Gabriel Marcel. Journal of French and Francophone Philosophy, 8 (1), 69–79. https://doi.org/10.5195/jffp.1996.114.

Griffiths, M. (2016). Applying Gabriel Marcel’s Thought in Social Work Practice. Marcel Studies, 1 (1), 24–39.

Lantz, J. (2000). Meaning-Centered Marital and Family Therapy. Springfield, IL: Charles C. Thomas.

MacNeil, C.D. (1969). The Philosophy of Gabriel Marcel and contemporary emphasis in education. Ottawa: University of Ottawa.

Marcel, G. (1951). Le Mystère de l’être: Foi et réalité. Vol. 2. Paris: Aubier.

Marcel, G. (1965). Pax sur la Terre, Deux discours une Tragédie. Paris: Ed. Montaigne.

Marcel, G. (1959). Présence et Immortalité. Paris: Flammarion.

Marcel, G. (1964). La dignité humaine et ses assises existentielles. Paris: Aubier.

Marcel, G. (1968). L’Homme contre l’ humain. Paris: Fayard.

Marcel, G. (1968). Pour une sagesse tragique et son au-delà. Paris: Plon.

Marcel, G. (1987). Dziennik metafizyczny. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Marcel, G. (1995). Tajemnica Bytu. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Marcus, P. (2013). In Search of the Spiritual: Gabriel Marcel, Psychoanalysis, and the Sacred. London: Karnac Books.

Picard, M. (1954). Le monde du silence. Paris: Presses Universitaires de France.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Podstawy Edukacji