Hermeneutyka pedagogiczna jako orientacja metodologiczna

Abstrakt

Od lat interesuje nas hermeneutyka rozumiana jako teoria rozumienia i interpretacji, metoda poznania oraz teoria i praktyka kształtowania bytu ludzkiego. Odkrywanie znaczeń i sensów kryjących się w różnorodnych ludzkich ekspresjach: tekstach, zachowaniach, sytuacjach i wydarzeniach, zwłaszcza tych, które organizują rzeczywistość edukacyjną wychowawczą i kształcącą – wyznacza kierunek naszej drogi badawczej. Niniejszy artykuł, w którym w zarysie opisujemy hermeneutykę pedagogiczną, ma do spełnienia dwa zadania. Pierwsze zadanie, na poziomie poznawczym, to zapoznanie czytelnika z określoną propozycją badawczą; drugie, na poziomie dydaktycznym, to wzbudzanie zainteresowania opisywaną propozycją, zaproszenie do hermeneutycznego bycia w świecie, z uwzględnieniem faktu, iż nie jesteśmy osamotnione w promowaniu takiej właśnie drogi badawczej.

Pdf

Bibliografia

Ablewicz, K. (2003). Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej. Kraków.

Ablewicz, K. (1998). Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych. W: S. Palka (red.). Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków.

Adamska-Staroń, M., Piasecka, M., Łukasik, B. (2007). Inny sposób myślenia o edukacji. Metaforyczne narracje. Kraków.

Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. T. Kunz (tłum.). Kraków.

Dilthey, W. (2004). Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych. E. Paczkowska-Łagowska (tłum.). Gdańsk.

Folkierska, A. (2008). Pytanie o podmiot. Między Heideggerem i Hessenem. Forum Oświatowe, nr spec.

Gadamer, H.G. (1976). Człowiek i język. K. Michalski (tłum.). Teksty, 6.

Gadamer, H.G. (1979). Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane. M. Łukasiewicz, K. Michalski (tłum.). Warszawa.

Gadamer, H.G. (1994). Prawda i metoda. B. Baran (tłum.). Kraków.

Gnitecki, J. (2006). Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice. W: D. Kulinowski, M. Nowak (red.). Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków.

Heidegger, M. (1994). Bycie i czas. B. Baran (tłum.). Warszawa.

Hejnicka-Bezwińska, T. (1997). Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności. Warszawa.

Jankowska, D. (2001). Teoria wiedzy i nauki Floriana Znanieckiego – w świetle współczesnych dyskusji nad możliwościami naukowego poznania. W: A. Bogaj (red.). Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze. Warszawa – Kielce.

Jakubowski, W. (2006). Edukacja w świecie kultury popularnej. Kraków.

Kmita, J. (1982). O kulturze symbolicznej. Warszawa.

Krasiejko, I. (2011). Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Katowice.

Kruk, J. (1998). Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu. Kraków.

Krüger, H.-H. (2002). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. D. Sztobryn (tłum.). Gdańsk.

Michalski, K. (1978). Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa.

Milerski, B. (2011). Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa.

Mounier, E. (1964). Personalizm. Wprowadzenie do egzystencjalizmów. Warszawa.

Rutkowiak, J. (1996). Wielość języków pedagogiki a problem jej tożsamości. W: R. Leppert, T. Jaworska (red.). Wprowadzenie do pedagogiki. Kraków.

Sawicki, M. (1996). Hermeneutyka pedagogiczna. Warszawa.

Such, J., Pakszyc, E. (red.) (1986). Szkice o rozwoju nauki. Poznań.

Such, J., Szcześniak, M. (1999). Filozofi a nauki. Poznań.

Szahaj, A. (1994). Teksty na wolności. W: Dokąd zmierza współczesna humanistyka. T. Kostyrko (red.). Warszawa.

Szahaj, A. (2004). Zniewalająca moc kultury. Toruń.

Śliwerski, B. (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków.

Śliwerski, B. (2009, 2011). Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków.

Śliwerski, B. (2011). Hermeneutyczna habilitacja z pedagogiki, http://sliwerski-pedagog.blogspot. com/2011/10/hermeneutyczna-habilitacja-z-pedagogiki_18.html.

Tischner, J. (1993). Myślenie według wartości. Kraków.

Tischner, J. (1998). Filozofia współczesna. Kraków.

Witkowski, L. (1998). Wstęp. W: L. Witkowski (red.). Listy o edukacji. Forum Oświatowe, 2.

Zakrzewska-Manterys, E. (1998). Hermeneutyczne inspiracje. Warszawa.

Zamiara, K. (2001). Humanistyka zintegrowana. W: A. Pluta (red.). Kultura i edukacja w poszukiwaniu koncepcji integrującej. Częstochowa.