Etyczne rozważania wokół fragmentu powieści Bruno Jasieńskiego „Zmowa obojętnych. Nie ukończonej powieści część pierwsza”
Pdf

Słowa kluczowe

etyka
obojętność
obojętność ludzka
literatura popularna
kultura popularna

Abstrakt

Przedmiotem rozważań jest fragment powieści Bruno Jasieńskiego „Zmowa obojętnych. Nie ukończonej powieści część pierwsza”. Celem artykułu jest natomiast udzielenie odpowiedzi na pytanie: jak interpretować konstrukt myślowy: „Nie bój się wrogów – w najgorszym razie mogą Cię zabić. Nie bój się przyjaciół – w najgorszym razie mogą Cię zdradzić. Strzeż się obojętnych – nie zabijają i nie zdradzają, ale za ich milczącą zgodą, mord i zdrada istnieją na świecie”? Obrane założenia zrealizowano przy pomocy analizy literatury przedmiotu oraz autorskiego projektu badawczego. Do badań wybrano metodę wywiadu narracyjnego. W postępowaniu badawczym przyjęto strategię jakościową, utożsamianą najczęściej z paradygmatem interpretatywnym, co pozwoliło na rezygnację z hipotez. Grupę badawczą stanowili pedagodzy, których narracje są istotnym dopełnieniem tekstu.

https://doi.org/10.16926/pe.2020.13.12
Pdf

Bibliografia

Asher, S. R., Pequette J. A., (2003). Loneliness and peer relations in childhood, Curent Directions in Psychological Science, 12(3), 75-78.

Balcerzan, E. (1968). Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Bruno Jasieńskiego. Wrocław:Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Bauman, Z. (2009). Nowoczesność i zagłada, trans. T. Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bulska, J. (2018). Przyjaźń jako wartość w relacjach społecznych i kształtowaniu samopoczucia człowieka, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 123, 51-59.

Burszta, W. J. (2004). Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Burszta, W. J. (2008). Świat jako więzienie kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Butler, J. (2011). Ramy wojny, tłum. trans. A. Czarnecka. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Camus, A. (2017). Dżuma. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Dudek, A. (2003). Kultura popularna kulturą nowoczesnego społeczeństwa, Roczniki Nauk Społecznych, XXXI, 1, 61-81.

Dziarnowska, J. (1982). Słowo o Brunonie Jasieńskim. Warszawa: Książka i Wiedza.

Finley, D. J., Holsti, O. R., Fagen, R. R. (1967). Enemies in Politics. Chicago: Rand McNally.

Fulińska, A. (2003). Dlaczego literatura popularna jest popularna?, Teksty Drugie, 4, 55-66.

Herling-Grudziński, G. (1988). Wieża i inne opowiadania. Poznań: W drodze.

Homer, (2017). Iliada. Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg.

Humenny, G., Grygiel, P. (2017). Częstość i struktura relacji przyjacielskich wśród dzieci kończących szkołę podstawową. Łódź: XXIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej.

Jasieński, B. (1962). Zmowa obojętnych. Nie ukończonej powieści część pierwsza. Warszawa: Czytelnik.

Jaworski, K. (2003). Bruno Jasieński w Paryżu (1925-1929). Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Jaworski, K. (2009). Dandys. Słowo Brunonie Jasieńskim. Warszawa: Iskry.

Kelvin, R. (2016). Depression in children and young people, Paediatrics and Child Health, 26(12), 540-547.

Kolesnikoff, N. (1982). Bruno Jasieński. His Evolution from Futurism to Socialist Realism. Waterloo-Ontario: Wilfrid Laurier UP.

Lec, S. J. (2006). Myśli nieuczesane. Wszystkie. Warszawa: Noir sur Blanc.

Majerski, P. (2001). Odmiany awangardy. Katowice: Wydawnictwo EGO (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach).

Mickiewicz, A. (2019). Pan Tadeusz. Kraków: Greg.

Mitzner, P. (1993). Bruno Jasieński. Śmierć futurysty, Karta, 11, 11-20.

Nałkowska, Z. (2019). Medaliony. Kraków: Greg.

Nymś-Górna, A. (2019). Emocje w relacjach przyjacielskich dzieci i młodzieży. W: W. Heller, M. Kaźmierska, M. Wieczorek (red.), Dlaczego szkoła nie ufa emocjom? Dążenia emocjonalne w szkole i na uczelni (s. 95-102). Poznań-Kalisz: Uniwersytet Adama Mic-kiewicza w Poznaniu.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. (2017). Poznań: Pallottinum.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: WAiP.

Selbirak, M. (2017). Opowiadania Tadeusza Borowskiego. Toruń: Literat.

Sobol, E. (red.). (1994). W: Mały słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.

Środa, M. (2019). Obcość, obojętność, okrucieństwo, Etyka, 1(58), 42-60.

Thompson, W. R. (2000). Identifying Rivals and Rivalries in World Politics, International Studies Quarterly, 45, 553-563.

Wasilewska, H. (2013). Znaczenie przyjaźni w rozwoju psychospołecznym dzieci i młodzieży, Nauczyciel i Szkoła, 1(53), 83-101.

Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo, trans. D. Lachowska. Warszawa: PWN.

Wendt, A. (2008). Społeczna teoria stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wiśniakowska, L. (red.). (2007). W: Słownik synonimów. Warszawa: PWN.

Ziółkowski, J. (2014). Konceptualizacja pojęcia wroga, Dialog Edukacyjny, 1(24), 26-32.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2020 Podstawy Edukacji