Między ciągłością a zmianą Konserwatywne, liberalne i krytyczne ujęcie nierówności edukacyjnych

Abstrakt

Przedstawiono trzy obecne we współczesnej pedagogice teoretyczne podejścia do nierówności edukacyjnych: konserwatywną, liberalną i krytyczną teorię edukacji. Projekt społeczny i edukacyjny, reprezentowany przez konserwatywną i liberalną teorię edukacji, został skonfrontowany z narracją, której egzemplifikacją jest pedagogika krytyczna. Poddano analizie edukacyjny potencjał oraz ograniczenia konserwatywnego, liberalnego i krytycznego dyskursu. Ukazano konsekwencje dominacji dyskursu konserwatywno-liberalnego w Polsce po 1989 r. dla systemu oświaty.

Pdf

Bibliografia

Amsterdamski, S. (1985). Posłowie. W: T. Kuhn. Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Warszawa.

Apple, M. (1982). Education and Power. London.

Bell, D. (1973). The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. New York.

Bennett, J. W. (1988). Our Children and Our Country. New York.

Benton, T., Craib, I. (2003). Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu. L. Rasiński (tłum.). Wrocław.

Bilton, T. (red.) (1987). Introductory Sociology. London.

Bloom, A. (1987). The Closing of the American Mind. New York.

Burke, E. (1955). Reflections on the Revolution in France. New York.

Cheney, L. V. (1988). Humanities in America: A Raport to the President, the Congress, and the American People. Washington.

Counts, G. S. (1962). Education and the Foundations of Human Freedom. Pittsburgh.

Dalin, P., Rust, V. D. (1996). Towards Schooling for the Twenty-First Century. London – New York.

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972–1977. New York.

Giroux, H. (1983). Theory and Resistance in Education. A Pedagogy for the Opposition. Massachusetts.

Giroux, H. (1993). Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.). Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa.

Giroux, H. A. (1992). Border Crossings. Cultural Workers and the Politics of Education. New York – London.

Giroux, H., McLaren, P. (1986). Teacher Education as a Cultural Politics: Towards a Counter Public Sphere. New Education, 1.

Gutek, G. L. (2003). Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. A. Kacmajor, A. Sulak (tłum.). Gdańsk.

Herrnstein, R., Murray, C. (1994). The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life. New York.

Hirsch, E. D. (1987). Cultural Literacy. What Every American Needs to Know? Boston.

Hurn, C. J. (1978). The Limits and Possibilities of Schooling. Boston.

Husén, T. (1974). Talent, Equality and Meritocracy. Hage.

Inglis, F. (1975). Ideology and the Imagination. Cambridge.

Kuhn, T. (1985). Dwa Bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Warszawa.

Kwieciński, Z., Witkowski, L. (red.) (1990). Ku pedagogii pogranicza. Toruń.

Livingstone, D. W. (1987). Critical Pedagogy and Cultural Power. South Hadley.

Lutyński, J., Osiatyński, W. (1983). Ewolucja amerykańskiej myśli społecznej i politycznej. Warszawa.

Melosik, Z. (1993). Postmodernizm i edukacja. Kwartalnik Pedagogiczny, 1.

Melosik, Z. (1995). Współczesne amerykańskie spory edukacyjne (między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną). Poznań.

Melosik, Z. (2003). Pedagogika postmodernizmu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika: podręcznik akademicki. Warszawa.

Mezirow, J. (1985). Concept and Action Education. Adult Education Quarterly, 35(3).

Mouffe, Ch. (2005). Paradoks demokracji. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski (tłum.). Wrocław.

Paulston, R. G. (2000). Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych map teorii i paradygmatów. W: Z. Kwieciński (red.). Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa.

Shapin, S., Barnes, B. (1986). Science, Nature and Control: Interpreting Mechanic’s Institutes. London.

Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Warszawa.

Szkudlarek, T. (1993). Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków.

Szkudlarek, T. (2003). Pedagogika krytyczna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika: podręcznik akademicki. Warszawa.

Szkudlarek, T. (2007). Edukacja i konstruowanie społecznych nierówności. W: J. Klebaniuk (red.). Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej. Warszawa.

Williams, J. (1997). The Discourse of Access. W: J. Williams (red.). Negotiating Access to Higher Education. The Discourse of Selectivity and Equity. Buckingham.

Witkowski, L. (1993). Wokół „krytycznej” socjologii edukacji (uwagi o horyzoncie badań). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania, 258.