Funkcjonalizm i teoria konfliktu wobec idei równości w edukacji

Abstrakt

Brak

Pdf

Bibliografia

Apple M. (1980), Curricular form and the logic of technical control, [w:] L. Barton, R. Meighan, S. Walker, Schooling, Ideology and the Curriculum, Lewes: Falmer.

Balibar E. (1997), La crainte des masses, Paryż. Carnoy M. (1989), Education, State and Culture in American Society, [w:] Critical Pedagogy, The State, and Cultural Struggle for Democracy, red. H.A. Giroux, P.L. McLaren, New York.

Corrigan P. (1979), Schooling and the Smash Street Kids, London, Macmillan.

Dahrendorf R. (1968), Essays in the Theory of Society, London.

Dahrendorf R. (1975), Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Wybór: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki. Warszawa, PWN.

Dreeben R. (1968), On what is learned in school, Reading, Addison-Wesley.

Feinberg W., Soltis J.F. (2000), Szkoła i społeczeństwo, WSiP, Warszawa.

Grimes M.D. (1991), Class in Twentieth-Century Sociology. An Analysis of Theories and Measurement Strategies, New York, Praeger.

Gutek G.L. (2003), Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk.

Habermas J. (1986), Rekonstrukcyjne versus rozumiejące nauki społeczne, „Kultura i Społeczeństwo” nr 4.

Habermas J. (2000), Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Kraków.

Hernstein R., Murray C. (1994), The bell curve: Intelligence and class structure in American life, New York, The Free Press.

Husén T. (1979), The School in Question. A Comparative Study of the School and its Future in Western Society, Oxford University Press.

Karabel J., Halsey A.H. (1977), Power and Ideology in Education. New York Oxford University Press.

Kivinen O., Ahola S. (1999), Higher Education as human risk capital, „Higher Education” nr 38.

Kuhn T.S. (1970), The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, Ill., Chicago U.P.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red. nauk.), (2003), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa, PWN.

Lockwood D. (1989), The Blackcoated Worker, London, Allen and Unwin.

Meighan R. (1993), Socjologia edukacji, Toruń.

Melosik Z. (1996), Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Poznań.

Merton R.K. (1967), Social theory and social structure, New York, The Free Press.

Mokrzycki E. (red.), (1984), Kryzys i schizma, Warszawa.

Moore W.E. (1978), Functionalism, [w:] T.B. Bottommore, L.R. Nisbet (red.), A history of sociological analysis, New York, Basic Books.

Mucha J. (1986), Socjologia jako krytyka społeczna. Orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej, Warszawa.

Parkin F. (1972), Class Inequality and Political Order, London, Paladin.

Parkin F. (1974), The Social Analysis of Class Structure, London, Tavistock.

Paulston R.G. (2000), Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych map teorii i paradygmatów, [w:] Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Wybór tekstów, Warszawa.

Sarup M. (1978), Marxism and Education, London, Routledge and Kegan Paul.

Turner J.H. (1985), Struktura teorii socjologicznej, Warszawa.

Turowski J. (1994), Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin, KUL.

Wink J. (1997), Critical Pedagogy. Notes from the Real World, New York.

Wright E.O. (1985), Classes, London, Verso.

Young M., Whitty G. (1977), Society, State and Schooling, Lewes, Falmer Press.