Spór o koncepcje filozofii jako podstawę dydaktyki

Abstrakt

W artykule rozważana jest kwestia uzasadnień filozofi cznych dla dydaktyki. W pierwszej części przedstawiono podstawowe klasyfikacje koncepcji filozofii. W części drugiej omówiono relację między koncepcjami filozofi i a konwencjami dydaktycznymi. Zwrócono uwagę na aspekt historyczny i systematyczny tej relacji. Przedstawiono propozycję wyróżnienia czterech typów dydaktyki (metafizyczna, scjentystyczna, egzystencjalna i ponowoczesna) jako analogii do czterech podstawowych koncepcji filozofii. Część trzecia poświęcona jest dydaktyce szczegółowej – dydaktyce filozofii. Za podstawowe uznaje się w niej wprowadzenie alternatywnych konwencji kształcenia filozoficznego. Konwencje te mają stanowić konkretyzację dydaktyczną podstawowych koncepcji filozofii. Model alternatywny w dydaktyce filozofii traktuje się jako dobrze zabezpieczający postulaty współczesnego pluralizmu kulturowego.

Pdf

Bibliografia

Arct, M. (1929). Słownik wyrazów obcych. Warszawa.

Copleston, F. (2009). Historia filozofii. T. 10. B. Chwedeńczuk (tłum.). Warszawa.

Czeżowski, T. (1946). Główne zasady nauk filozoficznych. Toruń.

Darowski, R. (1994). Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku. Kraków.

Elzenberg, H. (1930). Nauka i barbarzyństwo. Pamiętnik Warszawski, 4/5. Przedruk: H. Elzenberg (1995). Z historii filozofii. M. Woroniecki (red.). Kraków.

Gajdamowicz, H. (2007). Kontekst filozoficzny w badaniach dydaktycznych. W: J. Świrko-Pilipczuk (red.). Dydaktyka ogólna i nauki z nią współdziałające. Szczecin.

Gutek, G.L. (2003). Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. A. Kacmajor, A. Sulak (tłum.). Gdańsk.

Gutek, G.L. (2007). Filozofia dla pedagogów. A. Kacmajor, A. Sulak (tłum.). Gdańsk.

Habermas, J. (1996). Kłopoty z przygodnością: powrót historyzmu. J. Niżnik (tłum.). W: J. Niżnik (red.).

Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej. Warszawa.

Herbut, J. (red.) (1997). Leksykon filozofii klasycznej. Lublin.

Herbut, J. (2007). Elementy metodologii filozofii. Lublin.

Honderich, T. (red.) (1998). Encyklopedia filozofii. T. 1. J. Łoziński (tłum.). Poznań.

Jonkisz, A. (2001). Wstęp do filozofii. Bielsko-Biała.

Kamiński, S., Herbut, J. (1997). Filozofia. W: J. Herbut (red.). Leksykon filozofii klasycznej. Lublin.

Kamiński, S. (1992). Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin.

Kirchner, F. (1902). Katechizm historii filozofii od Talesa aż do czasów najnowszych. K. Krauz (tłum.). Warszawa.

Kołakowski, L. (2000). Zakresowe i funkcjonalne rozumienie filozofii. W: L. Kołakowski. Kultura i fetysze. Warszawa.

Krąpiec, M. i in. (1999). Wprowadzenie do filozofii. Lublin.

Kwiek, M. (2000). Filozofia, polityka i dwa typy perswazji kulturowej (w kontekście powojennej myśli francuskiej). W: W. Heller, R. Liberkowski (red.). Wola sprawiedliwości. Poznań. http://www.cpp.amu.edu.pl/pdf/perswazja. pdf (1.11.2011).

Marciszewski, W. (1987). Filozofia, przegląd koncepcji. W: Z. Cackowski i in. (red.). Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny. Wrocław.

Nawroczyński, B. (1987). Dzieła wybrane. T. 2: Zasady nauczania. Warszawa.

Niżnik, J. (red.) (1996). Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej. J. Niżnik (tłum.). Warszawa.

Ossowski, S. (1927). Propedeutyka filozofii w szkole średniej. Przegląd Filozoficzny, 29.

Panasiuk, B. (2009). Dydaktyka. W: S. Jedynak, J. Kojkoł (red.). Encyklopedia filozofii wychowania. Bydgoszcz.

Podsiad, A. (2001). Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa.

Pycka, W. (2010). U podstaw metafilozoficznego teocentryzmu Sokratesa. http:// metafilozofia.pl/publikacje/31 (1.11.2010).

Rorty, R. (2000). Edukacja i wyzwanie postnowoczesności. L. Witkowski (tłum.). W: Z. Kwieciński (red.). Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa.

Struve, H. (1903). Wstęp krytyczny do fi lozofi i. Warszawa.

Szachaj, A. (2002). Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm. Wrocław.

Sztobryn, S., Śliwerski, B. (2003). Idee pedagogiki fi lozofi cznej. Łódź.

Śliwerski, B. (2007). Posłowie. W: G.L. Gutek. Filozofia dla pedagogów. A. Kacmajor, A. Sulak (tłum.). Gdańsk.

Śliwerski, B. (2007). Przedmowa. W: H. von Schoenbeck. Antypedagogika. N. Szymańska (tłum.). Warszawa.

Twardowski, K. (1965). O filozofii. Przemówienie inauguracyjne na obchodzie 25-lecia PTF. W: K. Twardowski. Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa.

Wojtysiak, J. (2005). Edukacja filozoficzna w ujęciu szkoły lwowsko-warszawskiej. Edukacja Filozoficzna, 40.

Woleński, J. (1985). Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa.

Woleński, J. (1997). Szkoła lwowsko-warszawska w polemikach. Warszawa.

Woźniczka, M. (1999). Rekonstrukcja poglądów przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej na proces nauczania filozofii. W: W. Tyburski, R. Wiśniewski (red.). Polska filozofia analityczna. W kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Księga poświęcona pamięci Ryszarda Jadczaka. Toruń.

Woźniczka, M. (2009). Alternatywność konwencji kształcenia filozoficznego jako wzorzec edukacyjny. Analiza i Egzystencja, 10.

Woźniczka, M. (red.) (2011). Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa filozofii? Kraków.

Zaczyński, W.P. (1988). Metodologiczna tożsamość dydaktyki. Warszawa.