W stronę metodologii dydaktyki filozofii

Abstrakt

W artykule podjęto kwestię statusu dydaktyki filozofi i jako dyscypliny teoretycznej. Przedstawiono propozycję wyróżnienia głównych teorii w dydaktyce filozofii: kulturowej, scjentystycznej, klasycznej, synkretycznej. Za ważną uznano próbę ich teoretycznej charakterystyki. Wskazano na możliwość wykorzystania do ich opisu propozycji metodologicznych wiązanych z głównymi koncepcjami współczesnej filozofii. Wyrażono nadzieję, że współczesny stan rozwoju zarówno metodologii, jak i dydaktyki ogólnej umożliwia podjęcie analiz wiązanych z metodologią teorii dydaktycznych filozofii.

Pdf

Bibliografia

Aduriz-Bravo, A., Izquierdo, M., Galagovsky, L. (2002). Relationships between the Philosophy of Science and Didactics of Science. Revista de Educacion en Ciencias/Journal of Science Education”, 3, 1, www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_Se archValue_0=EJ646147&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ646147 (5.05.2012).

Ajdukiewicz, K. (1975). Logika pragmatyczna. Warszawa.

Arystoteles (1988). Zachęta do filozofii. K. Leśniak (tłum.). Warszawa.

Bardel, M. (2000). Edukacja filozoficzna w ramach przedmiotu „Historia kultury europejskiej”. W: B. Burlikowski, W. Słomski (red.). Filozofia w szkole. T. 1. Kielce – Warszawa.

Bauman, T. (2010). Poznawczy status danych jakościowych. W: J. Piekarski. Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Kraków.

Biehler, R., Scholz, R.W., Sträßer, R., Winkelmann, B. (2002). Didactics of Mathematics as a Scientific Discipline. New York.

Bielik-Robson, A. (2000). Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków.

Blackburn, S. (1997). Oksfordzki słownik filozoficzny. C. Cieśliński i in. (tłum.). Warszawa.

Bronk, A., Majdański, S. (1997). Filozofia klasyczna. W: J. Herbut (red.). Leksykon filozofii klasycznej. Lublin.

Bronk, A. (2005). Pedagogika i filozofia: uwagi metafilozoficzne. W: P. Dehnel, P. Gutowski (red.). Filozofia a pedagogika. Studia i szkice. Wrocław.

Bryniarski, E. (2012). Podstawy metodologiczne. www.math.uni.opole.pl/~ebryniarski/wykl_1. pdf (10.01.2012).

Czygier, S. (2007). Metodologia. W: K.M. Czarnecki (red.). Leksykon metodologiczny. Katowice.

Dylak, S. (2009). Koniec „nauczania” czy nowy paradygmat dydaktyczny. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków.

Ernest, P. (2012). What is the Philosophy of Mathematics Education?, http://people.exeter.ac.uk/ PErnest/pome18/PhoM_%20for_ICME_04.htm (10.05.2012).

Gajdamowicz, H. (2007). Kontekst filozoficzny w badaniach dydaktycznych. W: J. Świrko-Pilipczuk (red.). Dydaktyka ogólna i nauki z nią współdziałające. Szczecin.

Gołębniak, B.D. (2003). Szkoła wspomagająca rozwój. W: Z. Kwieciński. Pedagogika. Warszawa.

Grobler, A. (2006). Metodologia nauk. Kraków.

Grobler, A. (2009). Projekt podstawy programowej z filozofii: przeciw stereotypom. Analiza i Egzystencja, 10.

Gutek, G.L. (2004). Philosophical and Ideological Voices in Education. Boston.

Gutowski, P., Szubka T. (1997). Metafi lozofi a. W: J. Herbut (red.). Leksykon filozofii klasycznej. Lublin.

Hajduk, Z. (2007). Ogólna metodologia nauk. Lublin.

Herbut, J. (red.) (1997). Leksykon filozofii klasycznej. Lublin.

Honderich, T. (red.) (1999). Encyklopedia filozofii. T. 2. J. Łoziński (tłum.). Poznań.

Kamińska, W. (2006). W sprawie nauczania filozofii. Forum Akademickie, 10, http://forumakad. pl/archiwum/2006/12/45_w_sprawie_nauczania_filozofii.html.

Kamiński, S. (1992). Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin.

Kapuścik, E. (2012). Metodologia badań w dydaktyce fizyki, nowe strategie i metody nauczania, www. poklfi zyka.amu.edu.pl/studium_metodyki_ksztalcenia.php (15.11.2011).

Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa.

Kopeć, B. (2012). Metodologia badań dydaktyki techniki, www.zdpt.us.edu.pl/?q=node/29, (20.01.2012).

Kowalewski, Z. (1973). Zmiany w strukturze nauki. W: E. Geblewicz i in. (red.). Powstawanie nowych dyscyplin naukowych. Wrocław.

Krąpiec, M.A. (1999). Koncepcje nauki i filozofia. W: M.A. Krąpiec i in. Wprowadzenie do fi lozofii. Lublin.

Kupisiewicz, C. (2005). Podstawy dydaktyki. Warszawa.

Marciszewski, W. (1987). Filozofia. Przegląd koncepcji. W: Z. Cackowski (red.). Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny. Wrocław.

Maternicki, J., Majorek, C., Suchoński, A. (1994). Dydaktyka historii. Warszawa.

Nowak-Łojewska, A. (2009). Uwagi o edukacji w perspektywie obiektywizmu, konstruktywizmu i rekonstrukcjonizmu. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków.

Ogonowski, Z. (1985). Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku. Warszawa.

Pabis, S. (1985). Metodologia i metody nauk empirycznych. Warszawa.

Palka, S. (2003). Pedagogika w stanie tworzenia. Kraków.

Pasterniak, W. (1984). Metodologia dydaktyki literatury. Warszawa – Poznań.

Pieter, J. (1967). Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław.

Pobojewska, A. (2012). Filozofia. Edukacja interaktywna. Metody – środki – scenariusze. Warszawa.

Podsiad, A. (2001). Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa.

Rubacha, K. (2010). Prawidłowości i/lub kontekst jako kryteria tworzenia wiedzy pedagogicznej. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt (red.). Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Kraków.

Sajdak, A. (2009). Ideologiczny spór o tożsamość dydaktyki. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków.

Siwek, H. (2012). Rodzaje badań w dydaktyce matematyki i ich zróżnicowanie metodologiczne. XXIII Szkoła Dydaktyki Matematyki, http://sdm.wmi.amu.edu.pl/articles/all (15.06.2012).

Staszel, M. (2012). Dydaktyka fi zyki, www.fuw.edu.pl/~ajduk/inf05/ik6_05.html (15.06.2012).

Stępień, A.B. (2007). Wprowadzenie do filozofii. Lublin.

Suska-Wróbel, R. (2009). Od potoczności do nauki – próba identyfikacji samoświadomości dydaktyków biologii. W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków.

Tolboll, M. (2012). The Difference between Philosophical Education and Ideological Education, http://mortentolboll.blogspot.com/2012/02/difference-between-philosophical.html (10.07.2012).

Topolski, J. (1984). Przedmowa. W: W. Pasterniak. Metodologia dydaktyki literatury. Wprowadzenie. Warszawa – Poznań.

Trzópek, J. (2006). Filozofie psychologii. Naturalistyczne i antynaturalistyczne podstawy psychologii współczesnej. Kraków.

Woźniczka, M. (2009). Perspektywa wykorzystania idei Henryka Elzenberga do konstrukcji programu edukacyjnej filozofii kulturowej. W: W. Tyburski, R. Wiśniewski (red.). Elzenberg – tradycja i współczesność. Toruń.

Woźniczka, M. (2011a). Metafilozofia a dydaktyka filozofii. Analiza koncepcji fi lozofi i jako zaplecze teoretyczne dla konwencji kształcenia filozoficznego. W: M. Woźniczka (red.). Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa filozofii? Kraków.

Woźniczka, M. (2011b). Spór o koncepcje filozofii jako podstawę dydaktyki. W: B. Gofron, A. Gofron (red.). Podstawy edukacji. Konteksty dydaktyczne. Kraków.

Woźniczka, M. (w druku). Między popularyzacją europejskiej kultury filozoficznej a koncepcją kształcenia filozoficznego – Stanisław Brzozowski.

Żegnałek, K. (2005). Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia. Warszawa.