Integracja osobowości jako wartość edukacyjna. Perspektywa edukacyjnej analizy transakcyjnej

Abstrakt

Autor artykułu przedstawia różne rozumienia pojęć wartości i integracji. W psychologii i psychoterapii integrację osobowości uważa się za zjawisko pozytywne. Pedagogika nie poświęca jednak wystarczającej uwagi tej kwestii, będącej ważnym celem zabiegów edukacyjnych. Edukacyjna analiza transakcyjna prezentuje pewien model i proces integracji psychicznej. Autor uzupełnia wspomniany model o własną propozycję, która może być punktem wyjścia do budowania procedur pedagogicznych.

Pdf

Bibliografia

Augustyn, J. (1993). Integracja seksualna. Przewodnik w poznaniu i kształtowaniu własnej seksualności. Kraków.

Baker, J., Gaden, G. (2000). Integracja a równość społeczna. W: G. Fairbaim, S. Fairbaim (red.). Integracja dzieci o specjalnych potrzebach. Wybrane zagadnienia etyczne. A. Fus, W. Tobiasz (tłum.). Warszawa.

Berne, E. (1961). Transactional Analysis in Psychotherapy. New York.

Białek, E. (1997). Edukacja integrująca. Alternatywa czy konieczność? Kraków.

Dąbrowski, K. (1979). Dezintegracja pozytywna. Warszawa.

Erikson, E.H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. C. Matkowski (tłum.). Poznań.

Erikson, E.H. (2002). Dopełniony cykl życia. C. Matkowski (tłum.). Poznań.

Fairbaim, G., Fairbaim, S. (2000). Integracja problemem etycznym? W: G. Fairbaim, S. Fairbaim (red.). Integracja dzieci o specjalnych potrzebach. Wybrane zagadnienia etyczne. A. Fus, W. Tobiasz (tłum.). Warszawa.

Fengler, J. (2000). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. K. Pietruszewski (tłum.). Gdańsk.

Fromm, E. (1968). The Revolution of Hope. New York.

Grzesiuk, L. (red.) (1994). Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyfi czne problemy. Warszawa.

Grzesiuk, L., Suszek, H. (2010). Psychoterapia. Integracja. Podręcznik akademicki. Warszawa.

Hall, C.S., Lindzey, G. (2002). Teorie osobowości. J. Kowalczewska, J. Radzicki (tłum.). Warszawa.

Herman, J.L. (1998). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. A. Kacmajor, M. Kacmajor (tłum.). Gdańsk.

Hillenbrand, C. (2007). Pedagogika zaburzeń zachowania. E. Cieślik (tłum.). Gdańsk.

Jacobi J. (1993). Psychologia C.G. Junga. Wprowadzenie do całości dzieła. S. Łypacewicz (tłum.). Warszawa.

Jagieła, J. (2011). Transakcyjny model w procesie wielostronnego nauczania-uczenia się. W: J. Jagieła (red.). Analiza transakcyjna w edukacji. Częstochowa.

Jagieła, J. (red.) (2012). Słownik analizy transakcyjnej. Częstochowa.

James, M., Jongeward, D. (1994). Narodzić się, by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień. A. Suchańska (tłum.). Poznań.

Jourard, S.M. (1978). Wybrane definicje zdrowej osobowości. W: K. Jankowski (red.). Przełom w psychologii. A. Jankowski, A. Kołyszko, P. Kołyszko (tłum.). Warszawa.

Koj, L. (1987). Integracja nauki. W: M. Iżewska (red.). Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny. Wrocław.

Madanes, C. (1999). Seks, miłość, przemoc. Psychoterapia sprawców i ofiar. A. Rozwadowska (tłum.). Gdańsk.

Majka, J. (1993). Wychowanie personalistyczne – wychowaniem integralnym. W: F. Adamski (red.). Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów. Kraków.

Malikowski, M. (1984). Metody i techniki badań społecznych. Wybór tekstów. Rzeszów.

Maslow, A.H. (1990). Motywacja i osobowość. J. Radzicki (tłum.). Warszawa.

May, R. (1993). Miłość i wola. H. Śpiewak, P. Śpiewak (tłum.). Poznań.

Mearns, D., Thorne, B. (2010). Terapia skoncentrowana na osobie. M. Cierpisz (tłum.). Kraków.

Nowak-Łojewska, A. (2005). Edukacja zintegrowana w okresie ponowoczesnej moderny. W: M. Dziemanowicz, B.D. Gołębniak, R. Kwaśnica (red.). Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania. Wrocław.

Oller-Vallejo, J. (1997). Integrative Analysis of Ego State Models. Transactional Analysis Journal, 27(4).

Ostrowska, K. (2000). Edukacja osób niepełnosprawnych w świetle reformy oświaty. W: J. Bogucka (red.). Szkoła dla wszystkich. X-lecie integracji w Polce. Materiały z konferencji, 16–18 listopada 1999. Warszawa.

Phelan, B.N., Phelan, P.E. (1978). The Fully Functioning Adult. Transactional Analysis Journal, 8(2).

Podsiad, A., Więckowski, Z. (red.) (1983). Mały słownik terminów i pojęć filozofi cznych. Warszawa.

Popławska, J., Sierpińska, B. (2001). Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej. Poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych. Warszawa.

Ripley, A. (2008). Instynkt przetrwania. Jak przeżyć katastrofę. Z. Łomnicka (tłum.). Warszawa.

Ruppert, F. (2012). Symbioza i autonomia. Trauma symbiotyczna i miłość bez uwikłań. Z. Mazurczak (tłum.). Warszawa.

Schlegel, L. (2001). Gedanken zum Erwachsenen-Zustand der „integrierten” Person nach Berne. Zeitschrift für Transaktions Analyse in Theorie und Praxis, 3.

Schneider, J. (2001), Von der Kunst erwachsen zu handeln: Die Ethos-, Pathos- und Logosqualitäten der Erwachsenenichzustände und die Auflösung und Transformation von Eltern- und Kindichzuständen. Zeitschrift für Transaktionsanalyse in Theorie und Praxis, 4.

Słownik języka polskiego. (1978). T. 1. Warszawa.

Śliwerski, B. (2005). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków.

Strelau, J. (red.) (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 2–3. Gdańsk.

Szpiter, M. (2004). Integracja w aspekcie nowych założeń edukacji wczesnoszkolnej. Słupsk.

Terruwe, A.A., Baars, C.W. (1987). Integracja psychiczna. W. Unolt (tłum.). Poznań.

Więckowski, R. (2006). Reforma edukacji wczesnoszkolnej w kontekście integracji. W: H. Moroz (red.). Edukacja zintegrowana w zreformowanej szkole. Kraków.

Żłobicki, W. (2007). Gestalt. Filozoficzne i psychologiczne inspiracje dla pedagogiki. W: B. Śliwerski (red.). Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje. T. 1. Kraków.