Różnica i tożsamość - w poszukiwaniu płaszczyzn aksjologicznej identyfikacji
pdf

Słowa kluczowe

różnica, tożsamość, światopogląd, religia, polityka, zdrowie

Abstrakt

Główną ideą jaka towarzyszy powstaniu niniejszego artykułu jest próba uporządkowania relacji dotyczących związków między różnicą jako efektem  przemian kultury, a tożsamością jednostki rozumianą jako poczucie ciągłości, stałości i integralności, a także  podjęcia refleksji nad charakterem i zasięgiem różnic w społeczeństwie polskim drugiej dekady XXI wieku. Stawiam zatem pytanie  o główne sfery różnic, ale i o to jakie konsekwencje dla naszej tożsamości mają różnice, jak wpływają na jej konstruowanie? Jakich przeżyć są źródłem? Jak różnice  wpływają na nasze społeczne uczestnictwo, samoocenę czy podejmowane w istotnych sferach życia  decyzje?Wreszcie, pytanie o różnice to także, a może przede wszystkim pytanie o wartości i o to gdzie  w sytuacji doświadczania, uświadamiania sobie różnicy poszukiwać płaszczyzn porozumienia i aksjologicznej identyfikacji? Z jakich doświadczeń rodzinnych i elementów przekazu międzypokoleniowego warto wówczas korzystać? Powyższe pytania stanowią jedynie ramę podjętych w artykule rozważań.

https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.06
pdf

Bibliografia

Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych (tłum. J. Doktór). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czerepaniak-Walczak, M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Gdańsk: GWP.

Easton, D. (1999). Eastern Europe at the Crossroads of Democratic Transitions. Evaluating Support. Comparative Political Studies, 32 (1).

Galarowicz, J. (1997). Fenomenologiczna etyka wartości. Kraków: PAT.

Galas, B. (2003). Orientacje społeczne młodzieży w warunkach nowego ładu społecznego. W: B. Idzikowski (red.), Młodzież polska w nowym ładzie społecznym. Księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Mariana Hajduka (s. 145–167). Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Goodman, N. (2000). Wstęp do socjologii (tłum. J. Polak, J. Ruszkowski, U. Zielińska). Poznań: Zysk i Spółka.

Heidegger, M. (2001). Zasada racji (tłum. J. Mizera). Kraków: Wydawnictwo Suszyński i Baran.

Karkowska, M., Hucko-Biernat, O. (2021). Reprezentacje społeczne pandemii COVID-19. Strategie pacjentów POZ wobec zagrożenia chorobą. W: K. Łakomiak (red.), Lockdown. Prawo i społeczeństwo (s. 345–365). Łódź: Wydawnictwo Archeagraph.

Kiciński, K. (2001). Młodzież wobec problemów polskiej demokracji. Warszawa: Wydawnictwo LTW.

Kociuba, J. (2014). Od idei tożsamości do koncepcji różnicy. Zmiana idei ja i koncepcji tożsamości w nauce i kulturze. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kunowski, S. (1981). Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie.

Maslow, A. (2006). Motywacja i osobowość (tłum. J. Radzicki). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2011). Narracja – tożsamość – wychowanie. Perspektywa przejścia i z zmiany. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 3 (55), 37–53.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: WAiP.

Tarnowski, J. (1989). Dialogi pedagogiczne. T. 1. Trudne sprawy młodych. Warszawa: Wydawnictwo ATK.

Tischner, J. (2005). Myślenie według wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Walczak, A. (2021). Rekonceptualizacja różnicy w kontekście tożsamości podmiotu działającego. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 13 (2), 88–108.

Znaniecki, F. (1973). Socjologia wychowania. T. 1. Wychowujące społeczeństwo. Warszawa: PWN.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Podstawy Edukacji