Doświadczanie wielokulturowości osób pochodzenia żydowskiego w perspektywie dialogu międzypokoleniowego
pdf

Słowa kluczowe

młode osoby dorosłe pochodzenia żydowskiego
wielokulturowość
przekaz międzypokoleniowy
tożsamość
doświadczanie

Abstrakt

W artykule prezentujemy sposoby doświadczania wielokulturowości przez młode osoby dorosłe pochodzenia żydowskiego. Zdobywanie takich doświadczeń pozwala na kształtowanie wiedzy o samym sobie i na budowanie tożsamości narracyjnej. Analizujemy również rolę, jaką różne kultury odgrywają dla socjalizacji młodego człowieka. Oś teoretyczną naszego artykułu stanowią następujące pojęcia: wzór kulturowy, habitus, przekaz międzypokoleniowy, wiedza komunikacyjna, wiedza koniunktywna oraz wielokulturowość. Rozważania nad nimi uzupełniamy danymi pochodzącymi z wywiadów, które zostały przeprowadzone w społeczności młodych osób dorosłych pochodzenia żydowskiego. Odnosimy się przede wszystkim do takich doświadczeń życiowych jak: źródła wiedzy o sobie i kulturze żydowskiej, przekaz międzypokoleniowy, poczucie własnej odmienności, nadawanie znaczenia własnemu pochodzeniu, potrzeba wspólnotowości, intelektualizm i mistycyzm, konstruowanie własnej tożsamości. Przywoływane badania mieszczą się w orientacji jakościowej.

https://doi.org/10.16926/pe.2021.14.07
pdf

Bibliografia

Agamben G. (2008). Co zostaje z Auschwitz w: Archiwum i świadek. Homosacer III), Warszawa: Wydawnictwo Sic!.

Farnicka M. (2016). W poszukiwaniu uwarunkowań transmisji międzypokoleniowej – znaczenie pełnionej roli rodzinnej w kontynuowaniu wzorców rodzicielstwa. Psychologiczne Zeszyty Naukowe półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego,1, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego

Golka M. (1997). Oblicza wielokulturowości, [w:] Kempny M., Kapciak A., Łodziński S. (red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Jezierska-Wiejak E. (2013). Rodzina jako płaszczyzna międzypokoleniowej transmisji wartości. Wychowanie w rodzinie, 2.ss. 285-299.

Karkowska M.(red.), Biografie nieoczywiste. Przełom, kryzys, transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Karkowska M. (2020). Skrypty, opowieści i narracje w perspektywie pedagogicznej. Ku świadomości wychowania. Kraków: Impuls.

Karkowska M. (2018). Tajemnice i ich biograficzne znaczenia a proces kształtowania tożsamości, [w:] Karkowska M.(red.), Biografie nieoczywiste. Przełom, kryzys, transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ss.113-139.

Kempny M., Kapciak A., Łodziński S. (red.). (1997). U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Krawczyk A. (2019 a). Komunikacyjno-lingwistyczna metoda analizy tekstu narracyjnego, Przegląd Badań Edukacyjnych, 1 (28). ss. 193-218.

Krawczyk A. (2019 b). The meaning of Jewish cuture of origin for Jewish women from the trird generation, Kultura i Wychowanie, 1(15). ss. 173-185.

Krawczyk A. (2017). Wielokulturowość oddalona od pogranicza. Na przykładzie doświadczeń biograficznych członków łódzkich stowarzyszeń żydowskich, [w:] Rzepkowska A. (red.), Odmienność w kulturze. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. s. 142-143.

Liberska H. (2006). Orientacja przyszłościowa młodzieży a jej środowisko rodzinne. Roczniki Socjologii Rodziny, XVII. s.65-82.

Linton R. (2002). Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marciniak A.(2012). Teoria archeologii [w:] Tabaczyński S (red.). Przeszłość społeczna - próba konceptualizacji.Poznań :Wydawnictwo Poznańskie.

Mead M. (1978). Kultura i tożsamość .Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Melosik Z. (1989). Ideał wychowawczy XXI wieku.Kwartalnik Pedagogiczny, 3.

Mucha J. (2005). Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Nikitorowicz J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: WAiP.

Nowak-Dziemianowicz M. (2014). Narracja w pedagogice – znaczenia, badania, interpretacje. Kultura i Edukacja. 2(102). ss.37-53

Rzepkowska A. (red.). (2017). Odmienność w kulturze. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Sobecki M. (2016). Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Warszawa: Żak Wydawnictwo Akademickie.

Tabaczyński S (red.). (2012). Przeszłość społeczna - próba konceptualizacji. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie

Tyszkowa, M. (1985). Rola rodziny w kształtowaniu się wyobrażeń o własnej przyszłości i aspiracji życiowych dzieci i młodzieży. [w: ] Tyszkowa M. (red.). Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.ss.9-86

Tyszkowa M. (red.). (1985). Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Podstawy Edukacji