Sieci pozytywnych zmian – w kierunku optymalizacji rozwoju zawodowego nauczyciela w warunkach społeczeństwa wiedzy
Pdf

Słowa kluczowe

sieci pozytywnych zmian
rozwój zawodowy nauczyciela
kompetencje

Abstrakt

Artykuł prezentuje strategię sieci pozytywnych zmian, rozumianą jako projektowanie okazji edukacyjnych, których podstawowym celem jest stymulowanie rozwoju zawodowego nauczyciela w ujęciu holistycznym. Okazje powinny skupiać się wokół zadań potrzebnych, praktycznych i użytecznych – pozytywnych – na drodze zorganizowanej animacji i kooperacji. Takie interakcje sprzyjają odkrywaniu nowych możliwości rozwojowych i kreacyjnych, motywacji i argumentacji wobec uczenia się, więzi emocjonalnych i społecznych, inicjatyw kulturalnych, nowych form komunikacji i aktywności obywatelskiej. Sieci pozytywnych zmian są wyzwaniem dla animatorów projektów edukacyjnych, którzy, włączając się w dzieło budowania solidarności społecznej, służą zarówno ludziom zmarginalizowanym, jak i twórczym wobec inicjatyw, otwartym na tradycje i wartości europejskie.

Pdf

Bibliografia

Beck, U. (2004). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. S. Cieśla (tłum.). Warszawa.

Buzan, T. (2007). Rusz głową. Łódź.

Czapiński, J. (red.) (2009). Diagnoza społeczna. Warszawa.

Day, C. (2008). Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela. J. Michalak (tłum.). Gdańsk.

Firmhofer, R. (2011). Społeczeństwo umiejące korzystać z wiedzy. Jak do tego dojść. W: J. Szomburg (red.). Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie. Gdańsk.

Gaś, Z. (2001). Doskonalący się nauczyciel. Lublin.

Kraśniewski, A. (2011). Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Warszawa.

Krawiec, J. (2011). Jakie kompetencje w XXI wieku z perspektywy biznesu. W: J. Szomburg (red.). Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie. Gdańsk.

Kułakowski M., Łuczkowska J. (2011). Harmonia wewnętrzna. W: J. Szomburg (red.). Jakich metakompetencji potrzebują Polacy. Gdańsk.

Kwaśnica, R. (2003). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: B. Śliwerski, Z. Kwieciński (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 2. Warszawa.

Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczyciela. Gdańsk.

Leksicka, K. (2005). Nauczyciel wobec społecznych i edukacyjnych interpretacji swojego zawodu. Wrocław.

Łukaszewicz, R.M. (1979). Wyznaczniki kształtowania sukcesów zawodowych. Wrocław.

Łukaszewicz, R.M. (2003). Projekt sieci pozytywnych zmian. Wrocław, na prawach rękopisu.

Łukaszewicz, R.M. (red.) (2010). Wrocławska Szkoła Przyszłości. Dla duchowości, dla wyobraźni, dla praktyki. Warszawa – Wrocław.

Marszał-Bohdziul, A., Bennewicz, M. (2011). Inteligencja duchowa, potrzeba współczesności. W: J. Szomburg (red.). Jakich metakompetencji potrzebują Polacy. Gdańsk.

Mazurkiewicz, G. (2011). Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności. Kraków.

Ordon, O. (2007). Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej jednoczącej się Europy. Częstochowa.

Piasecka, M. (2009). Otwieranie świata edukacji. W stronę potencjalności. W: A. Gofron, M. Adamska-Staroń (red.). Ciągłość i zmiana. Częstochowa.

Piasecka, M. (2012). Réseaux de changements positifs – vers un maximum de développement professionnel de l’enseignant. Referat, XVIIème Congrès de l’Association Mondiale des Sciences de l’Education, 2–8.06.2012, Reims.

Plewka, C. (2009). Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli. Warszawa.

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. (2009). M. Boni (red.). Warszawa.

Raport Polska 2050 (2011). Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN. Warszawa.

Robinson, K. (2011). Zmiana paradygmatu edukacji. W: J. Szomburg (red.). Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie. Gdańsk.

Sielatycki, M. (2008). Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej. W: K. Sujak-Lesz (red.). Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Wrocław.

Śliwerski, B. (2011). Czy oświata potrzebuje przewrotu kopernikańskiego. W: J. Szomburg (red.). Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie. Gdańsk.

Wilber, K. (1997). Krótka historia wszystkiego. H. Smagacz (tłum.). Warszawa.

Wilber, K. (2000). Psychologia integralna. H. Smagacz (tłum.). Warszawa.

Zybertowicz, A. (2011). Potrzebujemy coachingu patriotycznego. W: J. Szomburg (red.). Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie. Gdańsk.