Praca kuratora sądowego z nieletnim
Pdf

Słowa kluczowe

kurator sądowy
nieletni
rodzina
nadzór
demoralizacja

Abstrakt

Praca kuratora sądowego dla nieletnich opiera się na formalnych aktach prawnych, które wskazują na prawa i obowiązki w relacji z podopiecznym. Pomimo tego działanie na granicy chaosu jest zapisane jako część aktywności naprawczej wynikającej z dynamiki relacji pomiędzy kuratorem, rodziną i nieletnim. Mamy bowiem do czynienia z nieuporządkowanym, zróżnicowanym światem podopiecznych – osoby nieletniej i jej rodziny. Realizacja obowiązków kuratora sądowego dla nieletnich jest działaniem interdyscyplinarnym i wymaga stworzenia właściwych warunków dla prowadzenia czynności nadzoru.

https://doi.org/10.16926/pe.2015.08.19
Pdf

Bibliografia

Bałandynowicz, A. (1996). Probacja. Wychowanie do wolności. Warszawa: Zakład Poligraficzny Primus.

Batawia, S. (1984). Wstęp do nauki o przestępcy. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Bąkowska, M. (1995). Praca kuratora sądowego jako forma opieki nad nieletnimi. Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne, 10, 197–206.

Grześkowiak, K., Krukowski, A., Patulski, W., Warzocha, E. (1984). Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Harasimiak, G. (2001). Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi. Analiza i wnioski. Szczecin: Wydawnictwo Ottonianum.

Jadach, K. (2011). Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Korpanty, A. (2004). Rola i skuteczność kurateli dla nieletnich. Opieka, Wychowanie, Terapia, 3/4, s. 42–45.

Kujan, P. (2013). Działalność kuratorów sądowych dla osób dorosłych w opiniach pracowników socjalnych, studentów resocjalizacji oraz skazanych oddanych pod dozór. W: B. Urban, M. Konopczyński (red.), Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Kujan, P. (2009). Mediacja w sprawach nieletnich w doświadczeniach i opiniach uczestników postępowania mediacyjnego i mediatorów na przykładzie województwa śląskiego. Niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Śląski. Katowice.

Olszewska-Baka, G. (1998). Diagnoza resocjalizacyjna funkcjonowania nieletnich pod nadzorem kuratora, Białystok: BWP.

Sawicka, K. (1984). Projekt modelu organizacyjnego kurateli sądowej. Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego, 23.

Stańdo-Kawecka, B. (2000), Prawne podstawy resocjalizacji. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Strzembosz, A. (1984). Postępowanie w sprawach nieletnich w prawie polskim. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pospiszyl, K. (1990). Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje. Warszawa: WSiP.

Pytka, L. (2001), Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo 5.

Urban, B., Kozaczuk, F. (red). (1997). Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Zieliński, A. (1969). O projekcie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich. Nowe Prawo, 5, 684.

Akty prawne

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11. lipca 1932 r. Kodeks karny (Dz.U. z dnia 15 lipca 1932 r.).

Projekt ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich. Warszawa 1968.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26. października 1982 (Dz.U. 1982, nr 35, poz. 228).

Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27. lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami).