Rola kuratora sądowego. Wartość jako pojęcie dominujące w pracy z osobą oddaną pod dozór

Abstrakt

Kurator sądowy pełni bardzo istotną rolę w całym systemie zapobiegania przestępczości. Ustawa opisuje kuratora jako pracownika merytorycznego sądu, który spełnia określone przez prawo zadania związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Z pracą kuratora łączą się różnego rodzaju problemy, a celem nadrzędnym podejmowanych działań jest dokonanie zmiany. Osoby znajdujące się pod dozorem charakteryzuje trudność w realizacji stawianych zadań, uzależnienie od alkoholu, a także problemy w nawiązywaniu szczerych relacji z bliskimi. Mnogość problemów nakazuje podjęcie działań interdyscyplinarnych. Stałe są natomiast wartości, które w sposób oczywisty wspierają proces resocjalizacji. Wartość jest pojęciem dominującym, a sam kurator sądowy jest w wielu przypadkach osobą, do której skazani zwracają się, chcąc zmienić swoje życie.

Pdf

Bibliografia

Bałandynowicz, A. (1996). Probacja. Wychowanie do wolności. Warszawa.

Czapów, C. (1978). Wychowanie resocjalizujące. Warszawa.

Czapów, C., Jedlewski, S. (1971). Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa.

Homplewicz, J. (1996). Etyka pedagogiczna. Rzeszów.

Kamiński, J., Milewski, S. (1979). Resocjalizacja skazanych. Poradnik dla kuratorów sądowych. Warszawa.

Konopczyński, M. (2008). Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa.

Kopeć-Chrościcka, M. (1984). Kurator sądowy, zadania profilaktyczne i resocjalizacyjne. Warszawa.

Krukowski, A. (1973). Społeczna treść przestępstwa. Studium z zakresu polityki kryminalnej. Warszawa.

Kujan, P. (2013). Działalność kuratorów sądowych dla osób dorosłych w opiniach pracowników socjalnych, studentów resocjalizacji oraz skazanych oddanych pod dozór. W: B. Urban, M. Konopczyński (red.). Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym. Kraków.

Majer, J. ( 1984). Zostań kuratorem. Warszawa.

Makarewicz, J. (1938). Komentarz do kodeksu karnego. Lwów.

Radlińska, H. (1935). Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Warszawa.

Szczepański, J. (1966). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa.

Tyszkowa, M. (1988). Rozwój psychiczny jednostki jako proces strukturacji i restrukturacji doświadczenia. W: M. Tyszkowa (red.). Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa.

Walczak, S. (1972). Prawo penitencjarne. Zarys systemu. Warszawa.

Waloszek, D. (2008). Partycypacja i antycypacja jako kategorie kształcenia nauczycieli. Ogólne założenia i wnioski. W: J. Kostkiewicz (red.). Aksjologia w kształceniu pedagogów. Kraków.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1958 r. w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi (Dz. U. Nr 10, poz. 35).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1959 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 18, poz. 113).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1961 r. w sprawie sposobu wykonywania orzeczeń, o których mowa w art. 62 k.k. (Dz. U. Nr 34, poz. 173).

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 1961 r. w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi oraz udzielania poręczeń za te osoby (Dz. U. Nr 34, poz. 174).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 1965 r. w sprawie dozoru ochronnego nad osobami, którym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono oraz w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi (Dz. U. Nr 12, poz. 80).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego (Dz. U. Nr 9, poz. 95).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz. U. poz. 335).

Ustawa z dnia 29 maja 1957 r. o warunkowym zwolnieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 31, poz. 134).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, według stanu prawnego na dzień 10 listopada 1998 r).

Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).

Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).